BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за разработване и реализиране на завършен мултимедиен продукт за изложба „Цар Самуил (†1014 г.) в битка за България“
Публична покана за разработване и реализиране на завършен мултимедиен продукт за изложба „Цар Самуил (†1014 г.) в битка за България“

26.05.2014
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)

За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
По повод честване на 1000 години от смъртта на цар Самуил с изложба „Цар Самуил (†1014 г.) в битка за България“ е необходимо да бъде разработен и реализиран завършен мултимедиен продукт (текст, звук, музика, графични изображения, анимация и др.), органически свързан с артефактите и витрините от подготвяната изложба „Цар Самуил (†1014) в битка за България”. Изложбата се подготвя от Национален археологически институт с музей – БАН (НАИМ) в гр. София на ул.“Съборна” № 2. Във връзка с това НАИМ-БАН отправя настоящата покана за представяне на оферта за участие в процедурата по избор на изпълнител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
72212520

Описание:
Услуги по разработване на софтуер за мултимедия

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Мултимедиен продукт по техническо задание

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
26 700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Съвременните тенденции в развитието на информационните технологии и видеокомуникациите дават много възможности за приложение в музейното дело и осмислят по нов начин функцията на музея като комуникатор между отделните обществени групи. Следвайки тези тенденции искаме изложбата, посветена на цар Самуил, да излезе от очертанията на една „класическа” изложба с витрини и анотации към тях, а с помощта на модерни технически средства да въздействаме и върху емоциите на посетителите и да им предложим едно вълнуващо и запомнящо се преживяване.

Задачата е е да бъде разработен и реализиран завършен мултимедиен продукт (текст, звук, музика, графични изображения, анимация и др.), органически свързан с артефактите и витрините от подготвяната изложба „Цар Самуил (†1014) в битка за България”, посочени в раздел I. Обща част от Техническото задание за изпълнение на поръчката. В него трябва да се съдържа основната информация за посетителите, включваща важни моменти от историята на епохата на цар Самуил, личността и семейството му, за войните му с Византия и важни политически личности.

Разработването на концепцията за мултимедия включва режисиране, подготовка и съгласуване на сценарий, художествено-пространствено оформление на залата, разположение на витрините, възможно е акцентиране на отделни експонати в тях, озвучаване, осветляване и др. по преценка. Времетраенето на мултимедията трябва да бъде 15-20 мин. Очакваме предложение за цялостна мултимедийна концепция. Необходимо е представянето на идеен проект, подробна план-сметка по образец, списък на отделните технически средства и софтуер за наемане и/или закупуване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
09/06/2014, 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите съдържат следните документи съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП:
- данни за лицето, което прави предложението;
- копие от документ за регистрация на юридическото лице и копие от ЕИК;
- предложение за изпълнение на изискванията на възложителя свободен текст;
- ценово предложение свободен текст, в което цената за изпълнение на поръчката е посочена без ДДС;
- срок на валидност на офертата.

С избрания изпълнител ще бъде сключен договор, като при подписването на договора изпълнителят представя документи по чл. 101е, ал. 2, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2.

Образец на договор за печат може да получите при поискване на ел. адрес: admin@naim.bg.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
09/06/2014

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029661


Документация към публичната покана:

  1. Публична покана
  2. Приложение № 1. Техническо задание
  3. Приложение № 2. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката
  4. Приложение № 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП
  5. Приложение № 4. Проект на договор
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн