BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН”
Публична покана за доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН”

27.02.2015
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)

За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН” съгласно Техническа спецификация – Приложение 1 към поканата

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
42512000

Описание:
Климатични инсталации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност на изложбена зала “Трезор” (Б-2.01) на археологически музей на НАИМ-БАН ” съгласно технически проект и техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
36 000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
3.1. Изисквания към участниците:
3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.
3.1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
3.1.3. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта по една или по повече от една от обособените позиции на поръчката. Офертата трябва да отговаря на изискванията на критериите за подбор по т 3.2. и по т. 7 от документацията.
3.1.5. Лице, което фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.2. Критерии за подбор:
3.2.1 Икономическо и финансово състояние
3.2.1.1. Участникът трябва да има общо изпълнени договори за доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката, придружен с референции.
3.2.1.2. Под „изпълнени договори за доставка, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставка, монтаж, пускане в действие на система за отопление, вентилация, климатизация и влажност за музейни експозиции изпълнени към датата на подаване на оферти и придружени с препоръки за добро изпълнение.

3.2.2 Технически възможности и квалификация
3.2.2.1. Участникът трябва да има един изпълнен договор за доставка, приключен към крайния срок на подаване на офертите по всяка една от обособените позиции, за които кандидатства, придружен от препоръка за добро изпълнение.
3.2.2.2. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение.
3.2.2.3. Участникът трябва да декларира, че предлаганата техника съгласно техническа оферта е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност за всички обособени позиции, за които кандидатства.
3.2.2.4. Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти за всички обособени позиции, за които кандидатства.
3.2.2.5. Участникът в настоящата процедура трябва да представи документ/декларация, че предложената техника/съоръжение отговаря на БДС EN 60335-2-40:2003/A2:2009 - Битови и подобни електрически уреди и БДС EN 62233:2008 - Методи за измерване на електромагнитни полета на битови уреди и подобни устройства по отношение на излагане на човек на въздействието им.
3.2.2.6. Участникът трябва да притежава сертификат LVD (Low Voltage Directive) 2006/95/EC или еквивалент.
3.2.2.7. Участникът трябва да има документ за провоспособност за извършване, монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации издаден от Българската браншова камара по машиностроене.
3.2.2.8. Техническата оферта на участника трябва да отговаря на всички изисквания на техническата спецификация на Възложителя по обособените позиции, за които участникът кандидатства или да предлага по-добри характеристики. Оферти на участник с техническа оферта с по-ниски характеристики на техниката по обособените позиции, за които кандидатства, няма да бъдат разглеждани от Възложителя поради непокриване на техническите изисквания.

3.3. Изпълнение на условията на поръчката: за изпълнението на условията на поръчката по т. 3.2 от документацията участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7 от Поканата.

3.4. Подизпълнители: когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.2 ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
19/03/2015, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН в гр. София на ул. “Съборна” № 2. На плика трябва да е написан предмета на обществената поръчка, името, адреса на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 17:00 часа на 19.03.2015 на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Учасникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти.

Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 20.03.2015 г. в 11:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата.

Оглед на място може да се прави до 18.03.2015 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. 02 988 24 06, лица за контакт гл.ас. д-р Камен Бояджиев и гл.ас. д-р Петя Пенкова.

С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост. Няма да се разглеждат ценови оферти на участници, които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
19/03/2015

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9039294

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документация към публичната покана:

  1. Публична покана
  2. Приложение № 1. Техническо задание
  3. Приложение № 1.1. Технически проект
  4. Приложения № 2-6. Декларации
  5. Приложение № 7. Техническа оферта
  6. Приложение № 8. Ценова оферта
  7. Приложение № 9. Списък на договори
  8. Приложение № 10. Проект на договор
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн