BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за доставка на компютърна техника, навигационна техника, специализирана техника и фототехника по обособени позиции
Публична покана за доставка на компютърна техника, навигационна техника, специализирана техника и фототехника по обособени позиции

23.03.2015
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)

За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
В изпълнение на проект „Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона (V хил. пр. Хр. – І хил. сл. Хр.). Археологически, геологически и геофизически изследвания на следи от древен рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския рудни райони“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” по договор ДФНИ К02/6 от 12.12.2014 г. и провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет “Доставка на компютърна техника, навигационна техника, специализирана техника и фототехника”” по обособени позиции: oбособена позиция № 1: „Доставка компютърна техника”, oбособена позиция № 2: „Доставка на навигационна техника”, oбособена позиция № 3: „Доставка на специализирана техника”, oбособена позиция № 4: „Доставка на фототехника”  и съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
30000000, 38650000, 38110000

Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Фотографско оборудване
Навигационни инструменти

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
В изпълнение на проект „Ранен рудодобив и металургия в източната част на Средногорската металогенна зона (V хил. пр. Хр. – І хил. сл. Хр.). Археологически, геологически и геофизически изследвания на следи от древен рудодобив и металургия в Бургаския и Ямболския рудни райони“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” по договор ДФНИ К02/6 от 12.12.2014 г. и провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет “Доставка на компютърна техника, навигационна техника, специализирана техника и фототехника”” по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка компютърна техника”
Обособена позиция № 2: „Доставка на навигационна техника”
Обособена позиция № 3: „Доставка на специализирана техника”
Обособена позиция № 4: „Доставка на фототехника”

и съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към документацията. Техниката ще се използва за изграждане и поддържане на гео-база данни на теренни издирвания, за локализиране на археологически находки, за документиране на археологичиски проучвания на територията на Бургаския и Ямболския рудни райони. Техниката ще се достави в НАИМ-БАН на адрес гр. София, ул. „Съборна” № 2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
19 630 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
3.1. Изисквания към участниците:
3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.
3.1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
3.1.3. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта по една или по повече от една от обособените позиции на поръчката. Офертата трябва да отговаря на изискванията на критериите за подбор по т 3.2. и по т. 7 от документацията.
3.1.5. Лице, което фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.2. Критерии за подбор:
3.2.1. Икономическо и финансово състояние
3.2.1.1. Участникът трябва да има общо изпълнени договори за доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност за съответната обособена позиция на поръчката, за която кандидатства.
3.2.1.2. Когато участникът кандидатства по повече от една от обособените позиции, трябва да има общо изпълнени договори за доставки, сходни с предмета на обособените позиции за последните три години считано от крайния срок за подаване на офертата, равен на сбора от прогнозната стойност по обособените позици на предмета на поръчката, за които кандидатства.
3.2.1.3. Под „изпълнени договори за доставка, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на техника, описана в отделните обособени позиции на предмета на поръчката, за които се кандидатства, изпълнени към датата на подаване на оферти и придружени с препоръки за добро изпълнение.

3.2.2. Технически възможности и квалификация
3.2.2.1. Участникът трябва да има един изпълнен договор за доставка, приключен към крайния срок на подаване на офертите по всяка една от обособените позици, за които кандидатства, придружен от препоръка за добро изпълнение.
3.2.2.2. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чийто срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение.
3.2.2.3. Участникът трябва да декларира, че предлаганата техника съгласно техническа оферта е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност за всички обособени позиции, за които кандидатства.
3.2.2.4. Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти за всички обособени позиции, за които кандидатства.
3.2.2.5. Участикът, кандидатстващ по обособена позиция 1, трябва да представи документ/декларация, че предложената компютърна техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS) и притежава сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент.
3.2.2.6. Техническата оферта на участника трябва да отговаря на всички изисквания на техническата спецификация на Възложителя по обособените позиции, за които участникът кандидатства, или да предлага по-добри характеристики. Оферти на участник с техническа оферта с по-ниски характеристики на техниката по обособените позиции, за които кандидатсва, няма да бъдат разглеждани от Възложителя поради непокриване на техническите изискванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
07/04/2015, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 17:00 часа на 07.04.2015 г. на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Участникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса, посочен от Възложителя, преди изтичане на срока за подаване на оферти.

Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 08.04.2015 г. в 13:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата.

Няма да се разглеждат ценови оферти на участници, които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
07/04/2015

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9040075

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документация към публичната покана:

  1. Публична покана
  2. Приложение № 1. Техническа спецификация
  3. Приложения № 2-6. Декларации
  4. Приложение № 7. Списък на договори
  5. Приложение № 8. Техническа оферта
  6. Приложение № 9. Ценова оферта
  7. Приложение № 10. Проект на договор
Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн