BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за доставка на компютърна и сканираща техника за дигитализация на научен архив
Публична покана за доставка на компютърна и сканираща техника за дигитализация на научен архив

19.06.2015
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)

За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Дoставка на компютърна и сканираща техника съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 към документацията. Техниката ще се достави и пусне в действие на НАИМ-БАН на адрес гр. София, ул. „Юри Венелин” № 16

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
30000000

Описание:
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Доставка на 2 броя настолен компютър, 2 броя монитор към тях, 1 брой скенер с листоподаващо устройство, 1 брой скенер А3 за книги, 2 броя периферно устройство по техническа спецификация (Приложение № 1).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
8 000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София, ул. „Юри Венелин” № 16

NUTS:

ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
3.1. Изисквания към участниците:
3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.
3.1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
3.1.3. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, че e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.
3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата трябва да отговаря на изискванията на критерийте за подбор по т 3.2. и по т. 7 от документацията.

3.2. Критерии за подбор:
3.2.1. Икономическо и финансово състояние
3.2.1.1. Участникът трябва да има общо изпълнени договори за доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката.
3.2.1.2. Под „изпълнени договори за доставка сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на техника описана в техническата спецификация, изпълнени към датата на подаване на офертата и придружени с референция за изпълнение.

3.2.2. Технически възможности и квалификация
3.2.2.1. Участникът трябва да има един изпълнен договор за доставка, приключен към крайният срок на подаване на офертата, придружен от препоръка за добро изпълнение.
3.2.2.2. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение.
3.2.2.3. Участникът да декларира, че предлаганата техника, съгласно техническа оферта, е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност за всички обособени позиции, за които кандидатства.
3.2.2.4. Участикът трябва да представи документ/декларация, че предложената компютърна техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS) и притежава сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент.
3.2.2.5. Техническата оферта на учасника трябва да отговаря на всички изискванията на техническата спецификация на Възложителя или да предлага по-добри характеристики. Оферти на участник с техническа оферта с по-ниски характеристики на техниката по обособените позиции, за които кандидатсва, няма да бъдат разглеждани от Възложителя поради непокриване на техническите изискванията.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
03/07/2015, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 17:00 часа на 03.07.2015 г. на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Участникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса, посочен от Възложителя, преди изтичане на срока за подаване на оферти.

Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 07.07.2015 г. в 13:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата.

Няма да се разглеждат ценови оферти на участници, които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
03/07/2015 


http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042977

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация към публичната покана:

  1. Публична покана
  2. Приложение № 1. Техническа спецификация
  3. Приложение № 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
  4. Приложение № 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
  5. Приложение № 4. Декларация за безопасност и съвместимост на техническите средства
  6. Приложение № 5. Декларация за съответствие с европейска директива 2002/95/EC (RoHS)
  7. Приложение № 6. Списък на договори
  8. Приложение № 7. Техническа оферта
  9. Приложение № 8. Ценова оферта
  10. Приложение № 9. Проект на договор
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн