BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т. 2от Закона за обществените поръчки с предмет „Отпечатване на каталог към изложбата „Българска археология 2015“
Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т. 2от Закона за обществените поръчки с предмет „Отпечатване на каталог към изложбата „Българска археология 2015“

06.01.2016
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на каталог „Българска археология 2015“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000-4

Описание:
Технически публикации 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на каталог „Българска археология 2015“ със следните параметри: 

 • Обем – 52 стр. + корица
 • Формат – 146/206 обрязан формат (150/214 необрязан)
 • Хартия тяло – 130 г хром-мат
 • Цветност тяло – 4+4
 • Корица – 300 г хром-мат
 • Корица цветност – 4+0 мат-ламинат
 • Корица скрепване – телчета
 • Тираж: 500 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
2000 BGN без ДДС

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изпълнение на предмета на поръчката изпълнителят трябва да се придържа към Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1, като спазва и: 

 • Качество на листов офсетов печат
 • Отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма разлика между отделните бройки
 • Печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA

2. Да не са налице остоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3. Срокът на валидност на оферта да е 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 

4. Срокът за изпълнение на поръчката е 10 /десет/ работни дни от подписване на договора и представянето на файловете в електронен вариант.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/01/2016, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите трябва да съдържат:

 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация), телефон, лице за контакт и адрес за кореспонденция;
 2. Техническа и ценова оферта съгласно приложени образци – Приложения № 2 и № 3;
 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложения № 4 и № 5;
 4. Заверено копие от сертификат за качество на печат с подпис и „Вярно с оригинала“;
 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договора за общесртвената поръчка – Приложение № 7.


Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 17:00 часа на 19.01.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН.

Участникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса, посочен от Възложителя, преди изтичане на срока за подаване на оферти. 

Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 20.01.2016 г. в 13:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. 

С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/01/2016

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049367


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документация към публичната покана:

 1. Публична покана
 2. Приложение № 1. Техническо задание
 3. Приложение № 2. Техническа оферта
 4. Приложение № 3. Ценова оферта
 5. Приложение № 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 6. Приложение № 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
 7. Приложение № 6. Проект на договор
 8. Приложение № 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчка


Разяснение по публични покани с идентификационни номера № 9049367/05.01.2016 г. и ID № 9049436/08.01.2016 г. от Портала за обществените поръчки

Разяснение по публични покани с идентификационни номера от Портала за обществените поръчки, както следва:

1. ID № 9049367/05.01.2016 г. с предмет Печат на каталог „Българска археология 2015",
 
2. ID № 9049436/08.01.2016 г. с предмет Печат на сп. "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", том 11, и на книга „Геоархеология и археоминералогия" с автор Руслан Костов.ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер 9049367/05.01.2016 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и глава осма „а" от ЗОП с предмет „Печат на каталог „Българска археология 2015"
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн