BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет „Отпечатване на две книги“
Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка по чл. 14 ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет „Отпечатване на две книги“

08.01.2016
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на сп. "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", том 11, и на книга „Геоархеология и археоминералогия“ с автор Руслан Костов


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000-4

Описание:
Технически публикации 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до
завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на:

1. Сп. "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", том 11

• обем – 316 стр. (288 + 28 стр.);
• формат – 160/240 мм обрязан;
• хартия тяло 288 стр. – 100 г офсет;
• хартия тяло 28 стр. – 130 г хром-мат (последни страници);
• цветност тяло – 1+1;
• хартия корица – 300 г хром-мат;
• цветност корица – 1+1 (Pantone warm gray 7C), мат-ламинат;
• корица скрепване – термолепене;
• тираж – 200 бр.

2. Книга „Геоархеология и археоминералогия“ с автор Руслан Костов

• обем – 64 стр.;
• формат – 210/297 мм обрязан;
• хартия тяло – 115 г хром-мат;
• цветност тяло – 1+1;
• хартия корица – 300 г хром-мат;
• цветност корица – 1+0, мат-ламинат;
• корица скрепване – термолепене с гръбче;
• тираж – 200 бр. 


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
4.000 BGN без ДДС

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, ул. „Съборна“ № 2

NUTS:

ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изпълнение на предмета на поръчката изпълнителят трябва да се придържа към Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1, като спазва и:

 • Качество на листов офсетов печат
 • Отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма разлика между отделните бройки
 • Печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA

2. Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3. Да притежават валиден сертификат за качество на печат.

4. Срокът на валидност на оферта да е 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 

5. Срокът за изпълнение на поръчката е 10 (десет) работни дни от подписване на договора и представянето на файловете в електронен вариант.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/01/2016, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите трябва да съдържат:

 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация), телефон, лице за контакт и адрес за кореспонденция;
 2. Техническа и ценова оферта съгласно приложени образци – Приложения № 2 и № 3;
 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложения № 4 и № 5;
 4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчка – Приложение № 7
 5. Заверено копие от сертификат за качество на печат с подпис и „Вярно с оригинала“. 

 

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 17:00 часа на 22.01.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Участникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса, посочен от Възложителя, преди изтичане на срока за подаване на оферти. 

Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 25.01.2016 г. в 11:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. 

С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/01/2016

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049456-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Документация към публичната покана:

 1. Публична покана
 2. Приложение № 1. Техническо задание
 3. Приложение № 2. Техническа оферта
 4. Приложение № 3. Ценова оферта
 5. Приложение № 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
 6. Приложение № 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
 7. Приложение № 6. Проект на договор
 8. Приложение № 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчкаРазяснение по публични покани с идентификационни номера № 9049367/05.01.2016 г. и ID № 9049436/08.01.2016 г. от Портала за обществените поръчки

Разяснение по публични покани с идентификационни номера от Портала за обществените поръчки, както следва:

1. ID № 9049367/05.01.2016 г. с предмет Печат на каталог „Българска археология 2015",
 
2. ID № 9049436/08.01.2016 г. с предмет Печат на сп. "Нумизматика, сфрагистика и епиграфика", том 11, и на книга „Геоархеология и археоминералогия" с автор Руслан Костов.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн