BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи и дoставка по чл. 14, ал. 4, т. 1 и т. 2 и глава осма „а" от ЗОП с предмет „Ремонт и обновяване на фоайе и заседателна зала на НАИМ-БАН”
Покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строително-монтажни работи и дoставка по чл. 14, ал. 4, т. 1 и т. 2 и глава осма „а" от ЗОП с предмет „Ремонт и обновяване на фоайе и заседателна зала на НАИМ-БАН”

28.01.2016
Наименование и адрес на възложителя:
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), гр. София, ул. “Съборна” № 2

Лице за контакт:
инж. Надя Николова – ръководител Aдминистративен отдел,
Tел.: (02) 988 24 06, факс: (02) 988 24 05, е-mail: admin@naim.bg

Описание на предмета на поръчката:
Ремонт и обновяване на фоайе и заседателната зала на НАИМ-БАН съгласно Tехническа спецификация – Приложение № 1 към поканата

Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката:

1. Общи изисквания към участниците

1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация.

1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

1.3 .Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

1.4. Лице, което фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

2. Допълнителни изисквания към участниците

2.1. Икономическо и финансово състояние

2.1.1. Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договорa за строително-монтажни работи, сходни с предмета на поръчката, за последните три години считано от крайния срок за подаване на офертата, в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 

2.1.2. Под „изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката” ще се приема ремонт на жилищни и обществени сгради, доставка и монтаж на мебели, доставка и монтаж на климатично оборудване/вентилационни системи. Доказва се със списък на изпълнените договори от участника – попълва се по образец – Приложение № 6.

2.1.3. Участниците трябва да имат опит в работата с обекти недвижимо културно наследство и ремонта на подобни сгради, което се посочва в образеца на списъка на изпълнените договори от участника.

2.2. Технически възможности и квалификация

2.2.1. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя и да притежават удостоверение от Камарата на строителите. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки член от обединението трябва да отговаря на това изискване в съответствие с дела и вида на работите, които ще извършва при изпълнението на обществената поръчка.

2.2.2. Участниците трябва да имат застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума – размера на прогнозната стойност на съответната обособена позиция. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки член от обединението трябва да има застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейностите, които ще извършва при изпълнението на обществената поръчка. Застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила най-малко 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата.

2.2.3. Участниците трябва да разполагат с екип от специалисти с опит и с професионална квалификация, за да осигурят точното, качествено и своевременно изпълнение на предмета на поръчката в предложения срок за изпълнение. Доказва се със списък с ключовите експерти на участника – изготвя се по образец – Приложение № 7.

Участниците трябва да осигурят минимум:
a) ръководител на обекта – строителен инженер с минимум 5 години трудов стаж, който ще осъществява цялостното ръководство при изпълнението на строително-ремонтните работи;
б) две технически правоспособни лица – инженер или техник с трудов стаж по специалността минимум 5 години трудов стаж, съобразно придобитатата им специалност и образователо-квалификационна степен, които да извършват специализираното техническо ръководство на отделни видове СМР за изпълнение на обществената поръчка;
в) отговорник по качество;
г) отговорник „Безопасни и здравословни условия на труд”.

3. Изпълнение на условията на поръчката: за изпълнението на условията на поръчката по т. 2 от документацията участниците следва да представят съответните документи и доказателства съгласно изискванията за съдържание на офертата по-долу.

4. Подизпълнители: когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 2 ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.
 
Критерий за избор на изпълнител на поръчката:
Най-ниска цена

Критерият „най-ниска цена” се прилага за всяка една от обособените позиции на поръчката. 

Прогнозна стойност на поръчката:
Финансовият  ресурс, който Възложителят може да осигури за цялата поръчка е 65 000 без ДДС (шестдесет и пет хиляди лева без ДДС)

Техническата оферта трябва да отговаря на всички изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и изпълнява техническия проект или да предлага по-добри характеристики на съоръженията. Оферти на участник с техническа оферта с по-ниски характеристики на техниката по обособените позиции, за които кандидатства, няма да бъдат разглеждани от Възложителя поради непокриване на техническите изисквания. Към техническата оферта се прилага линеен график за изпълнение на дейностите.

Срок и начин за получаване на офертите:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 16:00 часа на 26.02.2016 г. на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Участникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса, посочен от Възложителя, преди изтичане на срока за подаване на оферти.
   
Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 01.03.2016 г. в 13:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1.  На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата.

Оглед на място може да се прави до 19.02.2016 г. всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа след предварителна заявка на тел. (02) 988 24 06, лице за контакт: инж. Надя Николова.

С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост.

Няма да се разглеждат ценови оферти на участници, които не са представили всички изискуеми документи, и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език, а ако са предоставени копия, да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

Срок за изпълнение на поръчката:

1. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и интериор/обзавеждане на заседателна зала е 40 работни дни от датата на сключване на договора.

2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и интериор/обзавеждане за фоайе е 30 работни дни от датата на сключване на договора.

3. Срокът на валидност на офертите най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.

Съдържание на офертата: 

Офертата трябва да съдържа:

1.  Документи за юридическото лице, което прави предложението:

а) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен;

б) Копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му законодателство, когато участникът е чуждестранно юридическо лице;

1.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 – Приложение № 2;

1.3. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители – попълва се приложеният образец – Приложение № 4;

1.4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се приложеният образец – Приложение № 5;

1.5. Списък с основните договори по образец – Приложение № 6;

1.6. Списък на ключовите експерти – Приложение № 7; 

1.7. Копие от документ, удостоверяващ вписването в Централния професионален регистър на строителя – удостоверение от Камарата на строителите;

1.8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2. Техническа и ценова оферта по образец – Приложение № 3.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1 с изключение на т. 1.5 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Декларацията по т. 1.3 се представя, само ако е приложимо.

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език, документите по т. 1 се представя в официален превод.

Когато има разминаване между суми или числа, изписани цифром и словом в офертата на участника, се взема под внимание сумата или числото, изписани словом, освен ако е налице явна фактическа грешка. При аритметични грешки в офертата на участника, за вярна се счита предложената от участника обща цена на офертата.

Условия за подписване на сключване на договор за изпълнение:
Участник, избран за изпълнител, задължително представя преди подписване на договора документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049914


Приложения към настоящата документация:

  1. Публична покана;
  2. Техническа спецификация за възлагане на поръчката – Приложение № 1;
  3. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – Приложение № 2;
  4. Образец техническа и ценова оферта – Приложение № 3;
  5. Образец на Декларация за използване/неизползване на подизпълнители – Приложение № 4;
  6. Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Приложение № 5;
  7. Образец на Списък на основните договори – Приложение № 6;
  8. Образец на Списък на ключови експерти – Приложение № 7;
  9. Проект на договор – Приложение № 8;
  10. Работни проекти.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн