BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН”
Публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН”

06.04.2016
Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в настоящата покана.

1. Наименование и адрес на възложителя
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН)
Адрес: гр. София, ул. “Съборна” № 2
Лице за контакт: инж. Надя Николова – помощник-директор, тел.: 02 988 24 06, е-mail: admin@naim.bg, факс: 02 988 24 05

2. Описание на предмета на поръчката
Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН съгласно Tехническа спецификация – Приложение №1 към поканата

3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката

3.1. Изисквания към участниците

3.1.1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно приложената документация.

3.1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо лице, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

3.1.3. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо, участник в юридическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП.

3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата трябва да отговаря на изискванията на критерийте за подбор по т. 3.2. и по т. 7.

3.2. Изисквания към техническите възможности и квалификацията на участниците 

3.2.1. Участниците следва да са изпълнили успешно през последните 3 години до датата на подаване на офертата в настоящата поръчка най-малко една доставка с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка.

3.2.2. Ако не е производител на предлаганите автомобили, участникът следва да е официално оторизиран от производителя им за продажба и гаранционно сервизно обслужване на автомобилите от съответната марка на територията на Република България.

3.2.3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват по предмета на поръчката.
 
3.2.4. Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват по предмета на поръчката.

3.3. Изпълнение на условията на поръчката
За изпълнението на условията на поръчката по т. 3.2. участниците следва да представят съответните документи и доказателства съгласно т. 7.

4. Критерий за избор на изпълнител на поръчката
Най-ниска цена

4.1. Прогнозна стойност на поръчката
Финансовият  ресурс, който Възложителят може да осигури за цялата поръчка е 65.950 без ДДС (шестдесет и пет хиляди деветстотин и петдесет лева без ДДС).

4.2. Техническа оферта
Техническата оферта трябва да отговаря на всички изисквания на техническата спецификация на Възложителя. Оферти на участник с техническа оферта с по-ниски технически параметри няма да бъдат разглеждани от Възложителя поради непокриване на техническите изисквания.

5. Срок и начин за получаване на офертите
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 16:00 часа на 20.04.2016 г. на адрес гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Участникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти.
   
Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 25.04.2016 г. в 11:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата.

С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост.

Няма да се разглеждат ценови оферти на участници, които не са представили всички изискуеми документи, и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

Всички документи, представени от участника, трябва да са на български език, а ако са предоставени копия, да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”.

6. Срок на валидност на офертите
Най-малко 120 /сто и двадесет/ календарни дни считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите

7. Съдържание на офертата

Офертата трябва да съдържа:

7.1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

7.2. Документи за юридическото лице, което прави предложението:

а) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен;

б) Копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му законодателство, когато участникът е чуждестранно юридическо лице;

7.3. Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и чл. 3 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение №2;

7.4. Списък на доставките – Приложение №3;

7.5. Документ в оригинал или заверено копие от производителя, удостоверяващ правото на участника за продажба и гаранционно сервизно обслужване на предлаганите автомобили на територията на Република България;

7.6. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват по предмета на поръчката;

7.7. Заверено от участника копие на валиден сертификат за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват по предмета на поръчката.

7.8. Техническа оферта по образец – Приложение №4;

7.9. Ценова оферта по образец – Приложение №5.

8. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език, а документите по т. 7.1. се представят в официален превод.

9. Когато има разминаване между суми или числа, изписани цифром и словом в офертата на участника, се взема под внимание сумата или числото, изписани словом, освен ако е налице явна фактическа грешка. При аритметични грешки в офертата на участника за вярна се счита предложената от участника обща цена на офертата.

10. Условия за подписване на сключване на договор за изпълнение
Участник, избран за изпълнител, задължително представя преди подписване на договора документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052101


Приложения към настоящата документация:

  1. Публична покана
  2. Техническо задание за възлагане на поръчката – Приложение №1
  3. Декларации от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и чл. 3 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС – Приложение №2
  4. Образец списък на доставките – Приложение №3
  5. Образец техническа оферта – Приложение №4
  6. Образец на ценово предложение – Приложение №5
  7. Проект на договор – Приложение №6ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9052101/05.04.2016 за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и глава осма „а" от ЗОП с предмет „Доставка на товаро-пътнически микробус за нуждите на НАИМ-БАН”
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн