BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Открита процедура за представяне на оферта за обществена поръчка „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ"
Открита процедура за представяне на оферта за обществена поръчка „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ"

12.04.2016
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000670919
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. "Съборна" № 2, ет. 1, стая "Деловодство"
За: доц. д-р Людмил Вагалински, Директор на НАИМ-БАН, Р България 1000, София
Тел.: 02 988 24 06, факс: 02 988 24 05
E-mail: admin@naim.bg
Място/места за контакт: инж. Надя Николова, Ръководител Административен отдел, моб. тел. 0879 804 994

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти
Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти
Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти

I.2) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.3) Основна дейност
Отдих, култура и религия
Друг: научна организация

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ за нуждите на Национален археологически институт с музей при БАН

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 23 (23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили)   
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Територията на Република България

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ за нуждите на Национален археологически институт с музей при БАН. Поръчката включва също и охрана на ценни пратки и товари както и охрана на мероприятия, когато е необходимо.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
79713000
Описание: Охранителни услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
Охрана на 3 обекта, а също и охрана на ценни пратки и товари при транспортирането им на територията на страната, както следва:
 • Обект 1: гр. София, ул. "Съборна" № 2 – сграда на НАИМ-БАН – денонощна въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на музейна и административна част;
 • Обект 2: гр. София, ул "Георги Раковски" № 149, ет. 2 – охрана със СОТ;
 • Обект 3: гр. София, ул. "Юри Венелин" № 16, вх. Б, ет. 3 – охрана със СОТ;
 • Територията на Република България – охрана на ценни пратки и товари при транспортирането им на територията на страната.

Стойност, без да се включва ДДС

610 000 BGN

II.2.2) Информация относно опциите
Опции: НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: ДА
Прогнозен график за следващи поръчки в месеци: 48

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
1. Участниците в процедурата представят гаранция за участие в процедурата, а определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение на договора при подписването му.
1.1. Гаранцията за участие е 4 000 лв. (четири хиляди лева).
1.2. Гаранцията за изпълнение на договора е 2% (две на сто) от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.

2. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция, се определя от участника.
2.1. В случай че участникът/изпълнителят избере да внесе гаранцията за участие/гаранция за изпълнение под формата на паричен депозит, той се превежда по банковата сметка на НАИМ-БАН в банка: Уникредит Булбанк – Батенберг, гр. София, в лева: IBAN: BG45UNCR96603119754610; BIC: UNCRBGSF.
2.2. В случай че участникът/изпълнителят избере да внесе гаранция за участие/гаранция за изпълнение под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена по образец на Възложителя – Приложение № 5 от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
Подробности относно финансовите условия и начините на плащане са посочени в проекта на договор от документацията за участие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия: НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Участникът трябва да представи заверено копие на валиден към датата, определена като краен срок за получаване на оферти, лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частната охранителна дейност с обхват, съответстващ на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за частната охранителна дейност и обхващащ територията на цялата страна – Република България.
Търговци, регистрирани в държава-членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, които имат право да извършват частна охранителна дейност – охрана на имущество на физически или юридически лица, съгласно законодателството на държавата, в която са установени, представят удостоверение, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), което удостоверение е издадено по реда на Наредба № Iz-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (обн. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп.).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Възложителят няма изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
Възложителят няма изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
За доказване на технически възможности и квалификация, участникът следва да представи следните документи:
1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от възложителя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата, съгласно приложения образец.
2. Заверено копие на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008 (или сертификация или ресертификация по БДС EN ISO 9001:2015) на участника за внедрена система за управление на качеството или еквивалентен с обхват, съответстващ на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден от независими лица, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
3. Заверено копие на валиден сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, издаден от независими лица, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за услуга.
5. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството с посочване на образованието, професионалната им квалификация и професионален опит.

Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът трябва да е изпълнил поне 2 (две) сходни охранителни услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за участие (под сходни услуги възложителят разбира: осъществяване на денонощна физическа охрана на обекти на културно-историческото наследство). Под „изпълнени услуги” се разбират такива, чиито срок за изпълнение е приключил към датата на подаване на офертата и работата на участника е приета от Възложителя/Получателя на услугата.
2. Участникът трябва да притежава валиден към датата, определена като краен срок за получаване на оферти сертификат БДС EN ISO 9001:2008 (или сертификация или ресертификация по БДС EN ISO 9001:2015) за внедрена система за управление на качеството или еквивалентен с обхват, съответстващ на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за частната охранителна дейност, издаден от независими лица, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
3. Участникът трябва да притежава валиден към датата, определена като краен срок за получаване на оферти сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, издаден от независими лица, акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
4. Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
 • Минимум 15 (петнадесет) броя носими радиостанции, разрешени за ползване от КРС;
 • Минимум 10 (десет) броя късоцевно огнестрелно оръжие, разрешено за закупуване и съхранение от КОС (Контрол на общоопасните средства) към МВР;
 • Минимум 5 (пет) броя налични автомобили, оборудвани по подходящ начин за изпълнение на поръчката;
 • За обектите, които ще бъдат охранявани със СОТ, участникът трябва да осигури трансмитери (минимум 3 броя) и/или друго оборудване със сходно предназначение, което ще бъде монтирано на всеки от трите обекта. Останалата част от СОТ оборудването на обектите е осигурена от Възложителя и участникът може да я използва. 
5. Участникът трябва да разполага за изпълнение предмета на обществената поръчка с минимум 28 (двадесет осем) броя охранители, отговарящи на изискванията на чл. 81 и чл. 94 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и на изискванията от Закона за частната охранителна дейност, в т.ч. и ръководител.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
Участникът трябва да разполага за изпълнение предмета на обществената поръчка с минимум 28 (двадесет осем) броя охранители, отговарящи на изискванията на чл. 81 и чл. 94 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и на изискванията на Закона за частната охранителна дейност, в т.ч. и ръководител.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ:
 • Показател: К1 – Концепция за План за охрана на обекта на ул. "Съборна" № 2.; тежест: 35
 • Показател: К2 – План за действие на охраната на обекта на ул. "Съборна" № 2 при възникване на кризисни ситуации; тежест: 15
 • Показател: К3 – Финансова оценка; тежест: 50

ІV.2.2) Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 08.06.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи: НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08.06.2016 г.  Час: 17:00

IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Официален/ни език/езици на ЕС: BG
 
IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни: 210

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.06.2016 г.  Час: 11:00
Място: отварянето на офертите ще се извърши в заседателната зала на сградата на НАИМ-БАН, с адрес: ул. „Съборна” № 2, гр. София /централен вход на музея с адрес: пл. „Атанас Буров” № 1/
Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите: отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: ДА
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: след 48 месеца

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, тел.: 02 988 40 70, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 73 15
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Подаване на жалби
Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ сроковете за подаване на жалби са както следва:
1. На обжалване по реда на Глава единадесета от Закона за обществените поръчки подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка. Решенията по предходното изречение се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
2. На обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1.
3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
3.1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или публикувано решение за промяна;
3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник" на Европейския съюз.
4. Жалбата по т. 2 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
5. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, тел.: 02 988 40 70, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 73 15

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
12.04.2016 г.


-------------------------------------------------------------------------

Обществената поръчка на сайта на Агенция за обществени поръчки
Протокол на комисията по oткрита процедура за представяне на оферта за обществена поръчка „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ"

ПРОТОКОЛ по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти на участниците в oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи както и охрана със СОТ"Писмо-уведомление относно отваряне на ценови оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно- исторически ценности с висока обществена значимост и движими вещи, както и охрана със СОТ за нуждите на НАИМ-БАН", открита с Решение № 307 от 12.04.2016 г.


Обявление за изменение
19.01.2018


Допълнително споразумение и обявление за изменение
06.02.2019


На 22.02.2019 г. от 12:15 часа, на адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 2, стая № 7 "Административен отдел", ет. 1, комисия назначена от възложителя, ще отвори постъпилите заявления от охранителните фирми.
21.02.2018
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн