BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за представяне на оферта за обществена поръчка с предмет "Археологически открития и разкопки през 2015 със CD към нея"
Публична покана за представяне на оферта за обществена поръчка с предмет "Археологически открития и разкопки през 2015 със CD към нея"

15.04.2016

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН) 

За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg/bg/content/news/600/885/

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Отпечатване на том от поредица „Археологически открития и разкопки през 2015“ и CD към нея


КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22211000

Описание:
Специализирани списания 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 на книга „Археологически открития и разкопки през 2015“ и CD, прикрепено към нея, със следните параметри: 

Книга:

 • Обем – 984 стр. + корица
 • Формат – 205/291 обрязан формат 
 • Хартия тяло – 115 г хром-мат
 • Цветност тяло – 1+1
 • Корица – твърда, 4+0, объл гръб, лак, концево шиене
 • Тираж: 300 бр.


CD:

 • Цветен печат върху медията + лак
 • Запис върху медията
 • Тираж: 450 бр.
 • Картонена кутия за CD, скрепена върху форзаца на гърба на корицата: 300 бр. с поставени дискове в нея
 • Пластмасова кутия за CD: 150 бр. без печат, с поставени дискове в нея

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10.000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изпълнение на предмета на поръчката изпълнителят трябва да се придържа към Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1, като спазва и: 

 • Качество на листов офсетов печат
 • Отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма разлика между отделните бройки
 • Печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA

2. Да не са налице остоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
3. Срокът на валидност на оферта да е 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 
4. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ работни дни от подписване на договора и представянето на файловете в електронен вариант.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016, 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите трябва да съдържат:

 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация), телефон, лице за контакт и адрес за кореспонденция;
 2. Техническа и ценова оферта съгласно приложени образци – Приложения № 2 и № 3;
 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложения № 4 и № 5;
 4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчка – Приложение № 7; 
 5. Заверено копие от сертификат за качество с подпис и „Вярно с оригинала“. 

Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" № 2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща).

Офертите се подават до 17:00 часа на 25.04.2016 г. на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 2 в деловодството на НАИМ-БАН. Участникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса, посочен от Възложителя, преди изтичане на срока за подаване на оферти. 

Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 26.04.2016 г. в 11:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – стая 6, етаж 1. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. 

С класирания на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9052466


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документация към публичната покана:
 

 1. Публична покана
 2. Техническо задание за възлагане на поръчката – Приложение №1
 3. Техническа оферта – Приложение №2
 4. Ценова оферта – Приложение №3
 5. Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки – Приложение №4
 6. Декларация от участника за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки – Приложение №5
 7. Проект на договор – Приложение №6
 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчка – Приложение №7ПРОТОКОЛ по чл. 101 г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ от работата на комисия за получаване, разглеждане и оценка на получените оферти по обявена публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки ID 9052466/12.04.2016 за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и глава осма „а" от ЗОП с предмет "Отпечатване на "Археологически открития и разкопки през 2015 със CD към нея"
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн