BG / EN


05.03.2019

Анекс към Договор № 1063/03.11.2016 г. 05.03.2019 г.
27.02.2019

Протокол от заседание на комисията за разглежданена постъпилите заявления за замяна на изпълнител по сключения Договор за изпълнение № 1063/03.11.2016 г. с предмет „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с...
21.02.2019

На 22.02.2019 г. от 12:15 часа, на адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 2, стая № 7 "Административен отдел", ет. 1, комисия назначена от възложителя, ще отвори постъпилите заявления от охранителните...
19.02.2019

Решение за сключване на допълнително споразумение   Решение за сключване на допълнително споразумение  
04.02.2019

Обява № ОП-1.1 от 04.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2019 година на служителите, работещи в Национален...
12.03.2018

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП   Обява № ОП-1.1 от 12.03.2018 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за...
06.02.2017

Дата на създаване: 06.02.2017 г. Връзка към Интернет страницата на БАН, където е обявена поръчката: http://www.bas.bg/%D0%BF%D1%80 %D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%B D%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1% 83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/% D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%...

Издания
Известия на Националния археологически институт
© 2019 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн