BG / EN


14.01.2020

Обява № ОП-1.1 от 14.01.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2020 година на служителите, работещи в Национален...
14.01.2020

Обявление за изменение и допълнително споразумение ДВ-6 14.01.2020 г. 1. Обявление за изменение 2. Допълнително споразумение ДВ-6 14.01.2020 г.
17.09.2019

ПОКАНА ПО ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП   Покана № ОП-4-1/22.08.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 с предмет „Изпълнение...
14.08.2019

Дата на създаване : 14.08.2019 г.   1. Обявление с изх. № 768/14.08.2019 г. за възложена поръчка 2. Договор, сключен между „НАИМ – БАН“ и „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД 3. Приложения към договора: - Приложение № 1 – Техническа...
30.07.2019

Обява № ОПД-3-1 от 30.07.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършването на техническа експертиза на конструкцията на сградата на Националния археологически музей към БАН (бивша Бюйюк джамия), намираща се в гр. София, ул. ,,Съборна“ №...
16.05.2019

Обява № ОП-2-1 от 16.05.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство чрез събиране на оферти с обява с предмет „Изпълнение на СМР за текущ ремонт по следните обособени позиции: 1. Текущ ремонт на сградата на Археологическа база „НИАР –...
05.03.2019

Анекс към Договор № 1063/03.11.2016 г. 05.03.2019 г.
27.02.2019

Протокол от заседание на комисията за разглежданена постъпилите заявления за замяна на изпълнител по сключения Договор за изпълнение № 1063/03.11.2016 г. с предмет „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с...
21.02.2019

На 22.02.2019 г. от 12:15 часа, на адрес: гр. София, ул. "Съборна" № 2, стая № 7 "Административен отдел", ет. 1, комисия назначена от възложителя, ще отвори постъпилите заявления от охранителните...
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн