BG / EN
Начало » Новини » » ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, МЕРОПРИЯТИЯ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОХРАНА СЪС СОТ“.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, МЕРОПРИЯТИЯ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОХРАНА СЪС СОТ“.

05.06.2020

Преписка идентиф. номер: ОП-2.1/05.06.2020 г.

Дата на създаване: 05.06.2020 г.

 

Решение № ОП-2.1 от 05.06.2020 г. за откриване на процедурата

 

Покана № ОП-2.2 от 05.06.2020 г. по Обособена позиция 1: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост, мероприятия, движими вещи, ценни пратки и товари“ Обособена позиция 2:“Охрана със СОТ“

 

Образци:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА (Образец № 1)

2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Образец № 2.1)

3. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Образец № 2.2)

4. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР (Приложение № 3.1)

5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР (Приложение № 3.2)

6. ЕЕДОП

7. ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД (Образец)

8. ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД (Образец)

 

Приложение – техническа спецификация

Пазарни консултации - Договор с външен експерт за актуализиране на техническа спецификация за предоставяне на услуги по охрана за нуждите на НАИМ – БАН
Разяснения по условията на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
10.06.2020 г

Издания
Разкопки и проучвания
© 2020 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн