BG / EN
Начало » Новини » » ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, МЕРОПРИЯТИЯ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОХРАНА СЪС СОТ“.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ВЪОРЪЖЕНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ, МЕРОПРИЯТИЯ, ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ЦЕННИ ПРАТКИ И ТОВАРИ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОХРАНА СЪС СОТ“.

05.06.2020

Преписка идентиф. номер: ОП-2.1/05.06.2020 г.

Дата на създаване: 05.06.2020 г.

Решение № ОП-2.1 от 05.06.2020 г. за откриване на процедурата

Покана № ОП-2.2 от 05.06.2020 г. по Обособена позиция 1: „Осъществяване на денонощна въоръжена физическа охрана на недвижими имоти, културно-исторически ценности с висока обществена значимост, мероприятия, движими вещи, ценни пратки и товари“ Обособена позиция 2:“Охрана със СОТ“

 

Образци:

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА (Образец № 1)

2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Образец № 2.1)

3. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Образец № 2.2)

4. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР (Приложение № 3.1)

5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР (Приложение № 3.2)

6. ЕЕДОП

7. ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД (Образец)

8. ЗАЯВКА ЗА ОГЛЕД (Образец)

 

Приложение – техническа спецификация

Пазарни консултации - Договор с външен експерт за актуализиране на техническа спецификация за предоставяне на услуги по охрана за нуждите на НАИМ – БАН
Разяснения по условията на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
10.06.2020 г.
Съобщение за оповестяване на ценови предложения
26.08.2020 г.
Доклад на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП;
Протокол № 1 за резултатите от проведени преговори на Комисията;
Протокол № 2 от работата на Комисията
31.08.2020 г.
Решение за избор на изпълнител
02.09.2020 г.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн