BG / EN
Начало » Новини » » ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

04.02.2019

Обява № ОП-1.1 от 04.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2019 година на служителите, работещи в Национален археологически институт с музей при БАН’’

Дата на създаване: 04.02.2019 г.


Преписка идентиф. номер: ОП-1.1/04.02.2019

 

Техническо задание –Техническо задание на Възложителя.doc - 04.02.2019 г.


Информация за удължаване на срока за подаване на оферти - 18.02.2019 г.


Бланки

1. Представяне на участника /Приложение № 1/ – Приложения.doc

2. Техническо предложение /Приложение № 2/  - Приложения.doc

3. Ценово предложение /Приложение № 3/  - Приложения.doc

4.  Проекто-Договор /Приложение № 4/ - Приложения.doc

5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ЗОП /за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7   от ЗОП/ Приложение № 5 – Приложения.doc

 6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ЗОП /за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5   от ЗОП/ Приложение № 6 - Приложения.doc

7. Образец на оферта – Оферта.doc

8. Декларация за подизпълнители – Декларация за подизпълнители.doc

9. Декларация за съгласие от подизпълнители – Декларация за съгласие от подизпълнители.doc

10.Декларация за приемане клаузи – Декларация за приемане клаузи .docДоговор № OП - 1.10 от 06.03.2019 г. - Договор_ОП_1_10.pdf
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн