BG / EN
Начало » Новини » » ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

16.05.2019

Обява № ОП-2-1 от 16.05.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за строителство чрез събиране на оферти с обява с предмет „Изпълнение на СМР за текущ ремонт по следните обособени позиции: 1. Текущ ремонт на сградата на Археологическа база „НИАР – Плиска“ към НАИМ – БАН; 2. Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „НИАР – Велики Преслав“ към НАИМ - БАН’’

Дата на създаване: 16.05.2019 г.

 

Преписка идентиф. номер: ОП-2-1/16.05.2019 г.

 

Техническо спецификация Техническа спецификация НАИМ - БАН.pdf

 


Бланки

 

1. Оферта на участник /Образец № 1/

2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96 а от ПППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Образец№ 2/

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96 а от ПППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от  ЗОП /Образец № 3/

4.  Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96 а от ПППЗОП  за съответствие с критериите за подбор /Образец № 4/

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /Образец № 5/

6. Декларация за съгласие на подизпълнител /Образец № 6/

7. Техническо предложение /Образец № 7/

8. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката /Образец № 8/

9. Ценово предложение /Образец № 9/

10. Договор /Образец № 10/


РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
21.05.2019 г

Заповед и Протокол от работата на комисията за оценка и класиране на подадените оферти за обществена поръчка за строителство чрез събиране на оферти с обява с предмет „Изпълнение на СМР за текущ ремонт по следните обособени позиции: 1. Текущ ремонт на сградата на Археологическа база „НИАР – Плиска“ към НАИМ – БАН; 2. Текущ ремонт на покрив в Археологическа база „НИАР – Велики Преслав“ към НАИМ - БАН
19.06.2019


Уведомление за прекратяване на договор с "Нордстрой" ЕООД
02.08.2019 г.
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн