BG / EN
Начало » Новини » » ПОКАНА ПО ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП
ПОКАНА ПО ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

17.09.2019

ПОКАНА ПО ЧЛ. 191, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП

 

Покана № ОП-4-1/22.08.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 с предмет „Изпълнение на СМР за авариен ремонт на покрив в Археологическа база „НИАР – Велики Преслав“ към НАИМ - БАН’’

 

Дата на създаване: 22.08.2019 г.

 

Преписка идентиф. номер: Покана № ОП-4-1/22.08.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

 

Техническа спецификацияТехническа спецификация НАИМ - БАН.doc

Протокол за оценка и класиране на подадени оферти - протокол за оценка и класиране на подадени оферти.pdf

Заповед за избор на изпълнител за извършване на СМР за авариен ремонт в Археологическа база "НИАР - Велики Преслав" към НАИМ - БАН - заповед за избор на изпълнител.pdf

Договор, сключен между „НАИМ – БАН“ и „АБ Строй 07“ EOOД - договор за авариен ремонт на В. Преслав.pdf

 

Бланки

 

1. Оферта на участник /Образец № 1/

2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96 а от ПППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Образец№ 2/

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96 а от ПППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от  ЗОП /Образец № 3/

4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96 а от ПППЗОП  за съответствие с критериите за подбор /Образец № 4/

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /Образец № 5

6. Декларация за съгласие на подизпълнител /Образец № 6/

7. Техническо предложение /Образец № 7/

8. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП за спазване на специалните условия за изпълнение на поръчката /Образец № 8/

9. Ценово предложение /Образец № 9/

10. Договор /Образец № 10/

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн