BG / EN
Начало » Новини » » ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

14.01.2020

Обява № ОП-1.1 от 14.01.2020 г. за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет „Избор на оператор  за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2020 година на служителите, работещи в Национален археологически институт с музей при БАН’’

Дата на създаване: 14.01.2020 г.


Преписка идентиф. номер: ОП-1.1/14.01.2020 г.

 

Техническо задание – Техническо задание на Възложителя. - 14.01.2020 г.


Документация за участие и образци:

 

1. Техническо предложение.

2. Ценово предложение.

3. Проекто-Договор.

4. Образец на електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) в XML и PDF формат.

5. Методическо указание на АОП за  Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид – еЕЕДОП.

Протокол и Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка за услуга чрез събиране на оферти с покана с предмет "Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2020 година на служителите, работещи в Национален археологически институт с музей при БАН"

Договор № ОПД 1-11/09.03.2020 г.
09.03.2020 г.

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн