BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Във връзка с реализацията на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява процедура за подбор
Във връзка с реализацията на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява процедура за подбор

15.01.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА МЛАДИ УЧЕНИ

 

Програмата е в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на младите учени и подпомагане развитието на тяхната кариера.

Цел на програмата

Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

Описание на програмата – линк

http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%91%D0%90%D0%9D.pdf

Кой има право да кандидатства

Модул „Млади учени“: лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й.

Документи за кандидатстване (подават се на хартиен и електронен носител):

1. Автобиография (Europass).

2. Копия от диплома за получена образователна степен „магистър“ и сертификат за владеене на чужд език.

3. Мотивационно писмо, включващо информация за областта на научни интереси на кандидата и аргументи за реализирането им в НАИМ-БАН. Посочва се изрично в коя научна област** кандидатства младият учен.

4. Описание на досегашната научна работа на кандидата.

5. Списък с публикации, в които е участвал кандидатът (ако е приложимо)

6. Списък с научни проекти, в които е участвал кандидатът (ако е приложимо).

7. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития.

8. Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата, подкрепен от приемащия научен ръководител (ръководител на секция/отдел) – до 2 стр.

9. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата, по негова преценка. Награди или грамоти.

10. Кратка професионална автобиография на научния ръководител (избрани статии по темата и цитати).

 

** Научни области, по които се кандидатства за постдокторантска стипендия:

  • химия (CHE);
  • социални и хуманитарни науки (SOC);
  • информационни и инженерни науки (ENG);
  • околна среда и геонауки (ENV);
  • науки за живота (LIF);
  • математика (MAT);
  • физика (PHY).

 

Срок за подаване на документи за участие:

5.02.2021 г. (петък)

 

Документите се подават в Научния секретариат на НАИМ-БАН, София, ул. Съборна 2.

Ако няма възможност да подаде лично документите си, кандидатът ги изпраща подписани и сканирани на имейл адрес n.sekretar@naim.bg

 

Лице за контакт: гл. ас. д-р Таня Христова, научен секретар на НАИМ-БАН

+359/02/980-65-14

n.sekretar@naim.bg

 

Приложение:

  1. Критерии за оценка
© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн