BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Процедура за подбор за млади учени и постдокторанти
Процедура за подбор за млади учени и постдокторанти

01.08.2022

Във връзка с реализацията на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява процедура за подбор

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“ (МУПД-2) е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации (НО) и държавни висши училища (ДВУ). Програмата е и в изпълнение на специфична цел 3 на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 (НСРНИ), а именно – привличане и задържане на талантливи млади хора за научноизследователска работа и въвеждане на подкрепящи мерки, които да направят България активен участник в Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Чрез изпълнението й ще се насърчат МУ и ПД към научноизследователска работа и ще се подпомогне тяхното кариерно развитие. Като резултат ще се постигне устойчиво развитие и възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво. Програмата е и в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Рамковата програма на Европейския съюз на научни изследвания и иновации (Хоризонт 2020) за подкрепа на политиките, която се отнася за насърчаване на МУ и ПД, и подпомагане на развитието на тяхната кариера.

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани МУ и ПД, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на НСРНИ.
Описание на програмата –
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/early-stage-and-postdoctoral-researchers-national-programme-2-%E2%80%93-bulgarian-academy

Кой има право да кандидатства

МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

Модул „Млади учени“: лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

Документи за кандидатстване (подават се на хартиен и електронен носител):

 1. Автобиография.
 2. Диплома за завършено образование и сертификат за владеене на чужд език.
 3. Мотивационно писмо, включващо информация за областта на научни интереси на кандидата и аргументи за реализирането им в НАИМ-БАН.
 4. Описание на досегашната научна работа на кандидата.
 5. Списък с публикации, в които е участвал кандидата.
 6. Списък с научни проекти, в които е участвал кандидата.
 7. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития.
 8. Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата, подкрепен от приемащия научен ръководител (ръководител на секция/отдел) – до 2 стр.
 9. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата по негова преценка. Награди или грамоти.
 10. Кратка професионална автобиография на научния ръководител - избрани статии по темата и цитати.

Документите на кандидатите по модул Млади учени се подават на български или английски език.

МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“

Модул „Постдокторанти“: учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина, но не повече от пет години след придобиването ѝ. В този модул задължително се кандидатства с подаване на проектно предложение в организацията-бенефициент. Срок за изпълнение на проектното предложение: до 12 месеца с възможност за продължение, но не повече от общо 24 месеца в периода на изпълнение на Програмата.

Документи за кандидатстване (подават се на хартиен и електронен носител):

 1. Автобиография (Europass).
 2. Диплома за получена образователна и научна степен „доктор“ и сертификат за владеене на чужд език.
 3. Мотивационно писмо, включващо информация за областта на научни интереси на кандидата и аргументи за реализирането им в НАИМ-БАН (до 3600 знака).
 4. Подробен проект (до 10 стр.), който да отговаря на следните изисквания: да е в актуална тематика и на високо научно ниво, да е представена детайлна работна програма за периода на проекта и подробен финансов план, придружен с обосновка.
 5. Описание на досегашната научна работа на кандидата.
 6. Списък с публикации, в които е участвал кандидатът (ако е приложимо)
 7. Списък с научни проекти, в които е участвал кандидатът (ако е приложимо).
 8. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития.
 9. Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата, подкрепен от приемащия научния ръководител (ръководител на секция/отдел).
 10. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата, по негова преценка. Награди или грамоти.
 11. Кратка професионална автобиография на научния ръководител от приемащата институция (избрани статии по темата и цитати).

Документите на кандидатите по модул Постдокторанти се подават на английски език, с изключение на дипломи, сертификати, награди и др.

Документите на кандидати от чужбина за участие в Програмата в модул Постдокторанти се изпращат  на ел. адрес: phd_program2@cu.bas.bg,  като изрично предварително е установена връзка със звеното, в което  ще се осъществи проекта.

Срок за подаване на документи за участие:  30.09.2022 г. (петък)

Документите се подават в Научния секретариат на НАИМ-БАН, София, ул. Съборна 2.

Лице за контакт:
гл. ас. д-р Таня Христова, научен секретар на НАИМ-БАН
+359/02/980-65-14
n.sekretar@naim.bg

Приложение:

Условия за кандидатстване
Критерии за оценка
Форма на проект по модула за Постдокторанти
Класиране на кандидатите за млади учени в НАИМ-БАН по ННП „Млади учени и постдокторанти“ етап 2, направено от Комисия назначена със Заповед № І 1646 / 6.10.2022 г. на Директора на НАИМ и одобрено на заседание на Научния съвет на НАИМ – БАН (Протокол № 51 от 28.10.2022 г.)

© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн