BG / EN
Начало » Новини » Профил на купувача » Публична покана за печат на каталог
Публична покана за печат на каталог

15.06.2013
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Национален археологически институт с музей при БАН 
За: Надя Николова, България, 1000 София, ул. "Съборна" № 2 
Тел.: (02) 988 24 06 
Факс: (02) 988 24 05 
Е-mail: admin@naim.bg 

Място/места за контакт: Надя Николова
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg
Адрес на профила на купувача: www.naim.bg

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Печат на каталог "The everyday life of the Roman legionary on the Lower Danube" (второ издание)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
22121000

Описание:
Технически публикации

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. "Съборна" № 2 на следната книга:
 • обем – 116 стр.
 • формат – 210/297 мм обрязан
 • хартия тяло – 130 г хром-мат
 • цветност тяло – 4+4
 • хартия корица – 300 г хром-мат
 • цветност корица – 4+0 + лак
 • корица скрепване – термолепене
 • тираж – 300 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5 000 BGN


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
София

NUTS:
ВG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срок на изпълнение: до 30 юли 2013 г. Книгите са с готов предпечат. Може да се види първото издание, което ще е мостра за настоящото.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
25/06/2013, 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
Не

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите съдържа следните документи съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП:

 • данни за лицето, което прави предложението;
 • копие от документ за регистрация на юридическото лице и копие от ЕИК;
 • предложение за изпълнение на изискванията на възложителя свободен текст;
 • ценово предложение свободен текст, в което цената за изпълнение на поръчката е посочена без ДДС;
 • срок на валидност на офертата.

Със спечелилата фирма ще бъде сключен договор за печат.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
25/06/2013

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9016525

© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн