BG / EN
Начало » Новини » Обяви » Във връзка с реализацията на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява процедура за подбор
Във връзка с реализацията на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ Националният археологически институт с музей при Българска академия на науките обявява процедура за подбор

17.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ПОСТДОКТОРАНТИ

 

Програмата е в изпълнение на препоръката на международния панел за оценка, реализиран в рамките на Инструмента на Хоризонт 2020 за подкрепа на политиките (PSF), която се отнася за насърчаване на постдокторантите и подпомагане развитието на тяхната кариера.

Цел на програмата

Привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани постдокторанти ще осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. Крайната цел на програмата е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на ИСИС.

Описание на програмата – линк

http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2018/12/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%91%D0%90%D0%9D.pdf

Кой има право да кандидатства

Модул „Постдокторанти“: учени, придобили образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването ѝ. Могат да бъдат привличани и чужди граждани.

 

Документи за кандидатстване

Постдокторант (документите се подават на английски език):

1. Автобиография (Europass).

2. Копия от диплома за получена образователна и научна степен „доктор“ и сертификат за владеене на чужд език.

3. Мотивационно писмо, включващо информация за областта на научни интереси на кандидата и аргументи за реализирането им в НАИМ-БАН. Посочва се изрично в коя научна област кандидатства постдокторантът (до 3600 знака).**

4. Подробен проект, включващ научноизследователска програма и конкретни подходи/методи за изпълнението ѝ (до 18000 знака***).

5. Описание на досегашната научна работа на кандидата.

6. Списък с публикации, в които е участвал кандидатът (ако е приложимо)

7. Списък с научни проекти, в които е участвал кандидатът (ако е приложимо).

8. Списък с участия с доклади, постери, презентации в научни конференции и събития.

9. Проект за бъдещо научно и кариерно развитие на кандидата, подкрепен от приемащия научния ръководител (ръководител на секция/отдел).

10. Други материали, доказващи професионалните качества на кандидата, по негова преценка. Награди или грамоти.

11. Кратка професионална автобиография на научния ръководител (избрани статии по темата и цитати).

 

** Научни области, по които се кандидатства за постдокторантска стипендия:

  • химия (CHE);
  • социални и хуманитарни науки (SOC);
  • информационни и инженерни науки (ENG);
  • околна среда и геонауки (ENV);
  • науки за живота (LIF);
  • математика (MAT);
  • физика (PHY).

 

*** Форма на проект е приложена като отделен файл в общия пакет документи

 

Срок за подаване на документи за участие:

4.02.2020 г. (вторник)

 

Документите се подават в Научния секретариат на НАИМ-БАН, София, ул. Съборна 2.

Ако няма възможност да подаде лично документите си, кандидатът ги изпраща подписани и сканирани на имейл адрес n.sekretar@naim.bg

 

Лице за контакт: гл. ас. д-р Таня Христова, научен секретар на НАИМ-БАН

+359/02/980-65-14

n.sekretar@naim.bg

 

 

Приложение:

  1. Форма на проект по модула за постдокторанти
  2. Критерии за оценка
© 2024 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн