BG / EN
гл. ас. д-р Таня Христова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 9882406
Професионален опит
От 2004 специалист-проучвател, Секция за тракийска археология - Национален археологически институт с музей – БАН

Образование и допълнителна квалификация
2005 доктор по история, Национален археологически институт с музей – БАН; тема на дисертацията: Културни модели през бронзовата епоха в Северна България (втората половина на ІІІ – първата половина на ІІ хил. пр. Хр.); научен ръководител: ст.н.с. д-р Иван Панайотов
2003-2004 стипендиант на Залцбургския университет, Австрия

2001-2004 редовен докторант в Секция за тракийска археология, НАИМ-БАН 1998 магистър по археология, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”; тема на дипломната работа: Орнаментация на керамиката от Културата на инкрустираната керамика по Долен Дунав; научен ръководител: н.с. д-р Татяна Шалганова
1993 119 СОУ “Владимир Башев”

Организационен опит
2005 ръководител на разкопките на обект от желязната епоха и средновековен некропол при с. Крум

Чужди езици
Английски, руски

Научна дейност
Сфера на научните интереси:
бронзова епоха; Югоизточна Европа, Средна Европа, Анатолия & Леванта; теренни проучвания

Археологически разкопки:
2005 обект от желязната епоха и средновековен некропол при с. Крум

Научни публикации:
Статии:
Т. Христова. Селищно развитие в Северна България през втората половина на ІІІ – първата половина на ІІ хил. пр.Хр. – В: Земите на България – люлка на тракийската култура, 2005.
М. Христов, Т. Христова. Праисторическо селище от халколита и ранната бронзова епоха при с. Лепица, Червен бряг. – Арете, 2005, 2.
M. Hristov, T. Hristova. Eine prähistorische Siedlung aus dem Chalkolithikum und der Frühbronzezeit bei Lepica., Bez. Pleven (Vormitteilung). - Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Sofia, 2004.
T. Hristova. New Data about the distribution of the Tei Culture (I-III) south of the Danube. – Thraco-Dacica, 2004, XXIII, 1-2, 209-214.
Т. Христова. Данни за култура Тей от централна Северна България. – Минало, 2002, 4, 4-8.

Отзиви:
Т. Христова, В. Григоров. 44-та Национална археологическа конференция, Видин 30.05 – 03.06.2005 г. - Археология, 2004, 3-4, 128-131.

Участие в научни форуми
2003 Научна конференция: Земите на България – люлка на тракийската култура, Велико ТърновоПредстоящо
Издания
Археология
Достъпен за хора с увреждания
© 2012 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн