BG / EN
гл. ас. д-р Таня Христова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 9882406

Професионален опит

От 2004 специалист-проучвател, Секция за тракийска археология – Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

2005 доктор по история, Национален археологически институт с музей – БАН; тема на дисертацията Културни модели през бронзовата епоха в Северна България (втората половина на ІІІ – първата половина на ІІ хил. пр. Хр.); научен ръководител ст.н.с. д-р Иван Панайотов

2003 - 2004 стипендиант на Залцбургския университет, Австрия

2001 - 2004 редовен докторант в Секция за тракийска археология, НАИМ-БАН
1998 магистър по археология, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”; тема на дипломната работа Орнаментация на керамиката от Културата на инкрустираната керамика по Долен Дунав; научен ръководител н.с. д-р Татяна Шалганова

1993 119 СОУ “Владимир Башев”


Организационен опит

2005 ръководител на разкопките на обект от желязната епоха и средновековен некропол при с. Крум


Чужди езици

Английски, руски


Сфера на научните интереси

бронзова епоха; Югоизточна Европа, Средна Европа, Анатолия & Леванта; теренни проучвания


Археологически разкопки и проекти

2005 обект от желязната епоха и средновековен некропол при с. Крум


Статии

Т. Христова. Селищно развитие в Северна България през втората половина на ІІІ – първата половина на ІІ хил. пр.Хр. – В Земите на България – люлка на тракийската култура, 2005.

М. Христов, Т. Христова. Праисторическо селище от халколита и ранната бронзова епоха при с. Лепица, Червен бряг. – Арете, 2005, 2.

M. Hristov, T. Hristova. Eine prähistorische Siedlung aus dem Chalkolithikum und der Frühbronzezeit bei Lepica., Bez. Pleven (Vormitteilung). – Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Sofia, 2004.

T. Hristova. New Data about the distribution of the Tei Culture (I-III) south of the Danube. – Thraco-Dacica, 2004, XXIII, 1-2, 209-214.

Т. Христова. Данни за култура Тей от централна Северна България. – Минало, 2002, 4, 4-8.

Отзиви

Т. Христова, В. Григоров. 44-та Национална археологическа конференция, Видин 30.05 – 03.06.2005 г. – Археология, 2004, 3-4, 128-131.


Участие в научни форуми

2003 Научна конференция Земите на България – люлка на тракийската култура, Велико Търново


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн