BG / EN
доц. д-р Милена Тонкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

от ноември 2011 ръководител на Секция за тракийска археология, НАИМ-БАН

2004 ст.н.с. (доцент) в НАИМ-БАН

1994 н.с. (гл. асистент) в НАИМ-БАН

1990 проучвател (асистент) в НАИМ-БАН

1989 к.и.н. (доктор по археология)


Образование и допълнителна квалификация

2008 - 2009 специализация в Institut de l’Histoire de l’Art, Париж, 3 месеца

2005 - 2006 специализация в Institut de l’Histoire de l’Art, Париж, 3 месеца

1998 специализация във Fondation de la Maison de l’Homme, Париж, 1 месец

1994 специализация в Париж, 4 м. със стипендия на Paul Getty Grant Programme

1991 специализация в Ecole Française d’Athènes, Атина, 2 месеца

1989 „доктор на историческите науки“ с тема на дисертацията „Ювелирството в Тракия през ранноелинистическата епоха“

1984 - 1988 редовен докторант в НАИМ при БАН

1977 - 1981 магистър със специалност „История и археология“, втора специалност „Френска филология“ в СУ „Кл. Охридски”

1973 - 1977 средно образование Френска езикова гимназия „Ромен Ролан”, Стара Загора


Организационен опит

от ноември 2011 ръководител на Секция за тракийска археология, НАИМ-БАН

2011 член и зам.-председател на НС при НАИМ-БАН

2011 член на Съвет за теренни археологически проучвания при МК


Чужди езици

Френски (отлично), руски и английски (четене, говорене – добро)


Сфера на научните интереси

Тракийското ювелирно майсторство през класическата и елинистическата епоха; археология на култа в Тракия (тракийски скални и ямни светилища, култови центрове в селища); селищна археология; тракийски надгробни могили


Археологически разкопки и проекти

2009 - 2012 , 2007, 2000-2003 Ръководител на археологическите проучвания на многослоен обект от късния неолит и І хил. пр. Хр. при Халка Бунар, с. Г. Белево, община Бр. Даскалови – ръководител, в периода 2009-2011 – съвместно с А. Сидерис

2012 Спасителни археологически разкопки на две селища от ранноелинистическата епоха и ранното средновековие в кв. Макак, гр. Шумен (обект 7 по АМ Хемус) – ръководител

2009 - 2010 Археологически проучвания на пет надгробни могили и две селища в района на Чирпанските възвишения – ръководител на проекта

2007 - 2010 , 1985-1996 Археологически проучвания на тракийско скално светилище при Бабяк, Западни Родопи – ръководител, съвместно с А. Гоцев

2008 - 2009 Спасителни археологически проучвания при с. Сърнево, община Раднево – ръководител, съвместно с К. Бъчваров

2007 Теренни обхождания в община Белица, Благоевградска област

1994 - 2009 Археологически проучвания на две ямни светилища от късножелязната епоха при с. Гледачево, Радневско – ръководител

2007 - 2008 , 1995-1996 Археологически проучвания на надгробна могила в м. Беличка чука при Белица – ръководител

2004 - 2007 Ръководител на археологическите проучвания на тракийско ямно светилище от V-ІV в.пр.Хр. при с. Ябълково, общ. Димитровград – ръководител

2003 - 2004 Археологически проучвания на Сектор Южен склонове на н. Чиракман на трако-гръцката колония Bizonе от елинистическата епоха – ръководител

2003 - 2004 Археологически проучвания на тракийско ямно светилище от V-ІV в. пр. Хр. при с. Малко Тръново, Чирпанско, Сектор Изток – ръководител

1996 - 1999 Теренни проучвания по Омуровска река, община Бр. Даскалови и Чирпан – ръководител


Научни публикации

Над 70 статии и студии в научни издания, и 5 в научно-популярни издания, от които 26 на чужд език, от тях 17 издадени в чужбина, както и над 25 статии в АОР (след 2005 г.), цитирания около 200, от тях над 50 в чужди издания

Избрана библиография

Колективни монографии

М. Тонкова, А. Гоцев (ред.). Тракийското светилище при с. Бабяк и неговата археологическа среда. София, 2008 г., 256 стр., вкл. 312 образа.

М. Тонкова (ред.). Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения. София, 2011.


Преподавателска дейност

2002 - 2013 Хоноруван преподавател в департамент „ Археология“ при СУ”Кл.Охридски”, лекционен курс „Антично ювелирно майсторство“

1999 - 2008 Хоноруван преподавател в департаменти „Археология“ и „Изкуствознание и история на културата“ В НБУ, София, лекционни курсове „История на класическото и елинистическото ювелирство“, „Светилищата в Тракия през V-І в.пр.Хр.“, „Тракийска археология“, „Келтите в Тракия“

2002 - 2013 Научен ръководител на осем магистърски тези в СУ „Кл. Охридски“

2006 - 2013 Научен ръководител на трима докторанти


Музейна дейност

2007 Подготовка на археологическата експозиция в ИМ гр. Белица, съвместно с А. Гоцев

1997 Един от кураторите на изложбата „Злато и съкровища на траките”, Италия, Сардиния

1998 Един от кураторите на изложбата „Glori di Tracia“ във Флоренция

1998 Куратор на изложбата „Ancient Gold. The Welt of the Thracian” в Сент Луис и Форт Уърт в САЩ, съвместно със Ст. Александров

Участие с доклади на научни форуми

В Националната конференция Пещера, Силистра и София, в регионални и международни конференции в Шумен, Казанлък, Розовец, Раднево, Ст. Загора, Несебър, Благоевград и др., в конгресите във Варна и София и др.

Участие в конгреси и международни конференции в Лион (2012), Истанбул (2009), Рим (2008), Анкара, Бистрица и Брашов, Тулча и Бъйле Херкулане, Румъния, в Лат и Лил, Франция, в Анкара и Истанбул, Турция, в Лименария и Солун, Гърция, във Вършец, Сърбия и др.


Участие в редколегии

Член на редколегията на ГНАМ

Вице-президент за България на Instrumentum

Член на редколегията на Heros Hephaistos, Studia in honorem Liubae Ognenova-Marinova, В. Търново, 2005

Член на редколегията на Сборник „Форум за ямните комплекси в Тракия през І хил. пр. Хр.“


Участие в български и международни научни проекти

2009 - 2013 Международен договор за археологически проучвания на «Многослоен обект при Халка Бунар, с. Г. Белево, община Бр. Даскалови, СТарозагорска област» с Foundation of the Hellenic World, Athens – ръководител, съвместно с А. Сидерис

2003 - 2005 Международен договор за археологически проучвания на Бизоне (Южен склон на н. Чиракман, Каварна), с Археологически музей в Latte, France – ръководител, съвместно с Кр. Ланд

Проекти с европейски фондове

2009 - 2010 Проект за проучване на тракийската култура в района на Чирпанските възвишения по Норвежката програма – ръководител на проекта

2007 - 2008 Проект за проучване на светилището при Бабяк и неговата археологическа среда по програма „ФАР“ – ръководител, съвместно с А. Гоцев

Проекти с НФНИ

1993 - 2011 Четири проекта с НФНИ при МОН – ръководител


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн