BG / EN
Емилия Евтимова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 8573084
E-mail: ema_ev@abv.bg

Професионален опит

Археолог-проучвател, Секция за средновековна археология, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

1985 магистър, СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет


Организационен опит

Сравнително добър опит в организацията и подреждането на археологически изложби и съпътстващи информационни материали и каталози. Участие в подготовката на 16 експозиции.

По-важни участия

1999 Първопрестолна Плиска

2000 Християнски паметници от българските земи

2005 Участие при реализирането на постоянната експозиция в зала „Средновековие” на НАИМ – БАН

2005 - 2006 „Нови находки във фонда на Националния археологически музей”

2007 „Непоказвани богатства”

2010 „Археологическото богатство на с. Крум“ ръководител на проекта

Три години секретар на Секцията по средновековна археология

Завършен курс „Църковна археология“ в Богословски факултет


Чужди езици

Руски, френски


Технически умения

Работа с пакет на WINDOWS, PHOTOSHOP


Сфера на научните интереси

Средновековна археология и история, погребални обреди, накити


Археологически разкопки и проекти

2011 археологическо проучване на обект в местността Карагонско, Банско, научен ръководител К. Меламед

2010 спасително сондажно проучване на обект Средновековно ямно поле в с. Седларе, Момчилградско, зам.-ръководител, научен ръководител К. Меламед

2009 спасително сондажно проучване на обект Средновековно ямно поле в с. Седларе, Момчилградско, член на екип, научен ръководител К. Меламед

2008 спасително сондажно проучване на обект 12 в землището на с.Биково, община Нова Загора по трасето на АМ „Тракия”, научен ръководител гл. ас. Й. Гатев

2007 - 2009 спасително сондажно проучване на обект № 6 в землището на с. Омарчево, община Нова Загора по трасето на АМ „Тракия”, научен ръководител

2006 представител на НАИМ при почистване на крепостта Траянови врата, организатор Национално движение „Съхрани българското”, под патронажа на президента – Г. Първанов

2004 - 2010 археологическо проучване на обект „Средновековно селище и некропол“, с. Крум, Димитровградско, научен ръководител

2004 археологическо проучване на обект „Ранновизантийска и средновековна крепост Овеч”, гр. Провадия, научен ръководител С. Горянова

1992 - 1993 археологическо проучване на обект „Преславската Патриаршия“ във Велики Преслав, научен ръководител проф. Д. Овчаров

1988 - 1991 археологическо проучване на Дворцовия комплекс на втората българска столица Велики Преслав, научни ръководители доц. М. Ваклинова и доц. И. Щерева

1988 археологическо проучване на късносредновековната крепост „Боженишки Урвич“ до с. Боженица, Ботевградско, научен ръководител гл. ас. П. Гатев

1987 археологическо проучване на обект „Преславската Патриаршия“ във Велики Преслав, научен ръководител проф. Д. Овчаров

1987 археологическо проучване на обект „Ранновизантийска крепост Туида“ в Сливен, научен ръководител доц. И. Щерева


Научни публикации

Средновековни пръстени от с. Мишевско, Кърджалийско. – Годишник на НАМ, VІІІ, С., 1992, 299-307

За обичая Харонов обол – наблюдения от Преслав. – Приноси към българската археология, 1992, 258-260

Некрополи южно от Дворцовите сгради във Велики Преслав. – Плиска – Преслав, 1993, т. VІ, 180-196

Опит за реконструкция на средновековния костюм по данни от преславските некрополи. – Приноси към българската археология, 1993, т. 2, 154-159

Средновековни накити от погребение в крепостта „Урвич“ при с. Кокаляне. – ГНАМ, 1993, т. ІХ, 193-196

Първопрестолна Плиска. 100 години археологически проучвания ( текстове – Ханска власт и резиденции с. 20 -22; Отбрана и въоръжение с. 22-23; Религия с. 26 – 29; Каталог). Франкфурт на Майн 1999

Християнски елементи в мюсюлманския погребален обред.- ГНАМ, 2002, 380 -388

Спасителни разкопки в м. „Керамлъка” до с. Крум, Димитровградско. – Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътна линия Пловдив – Свиленград през 2004 г., В. Търново, 2006, 267-298 (съавтори доц. Ж. Аладжов, А. Каменаров)

Средновековно селище в местността „Керамлъка”, с. Крум, община Димитровград – Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г., В. Търново, 2008, 63-94

Символика на образа в православната иконопис. – Известия на регионален исторически музей – Русе, 10, 2006, 141-150

Пръстен – печат от ХІV в. – Нумизматика сфрагистика и епиграфика, 3, 2007, 57-61

Към въпроса за преславската погребална практика. В Приноси към българската археология, V, 2009, 183-196

Занаятчийски изделия от Велики Преслав (Х – ХІV в.) – В Иванка Акрабова – Жандова. In memoriam. София 2009, 199-213

Участие в научни конференции

Участие с доклади в 14 научни конференции

По-важни участия

2007 Декемврийски четения в памет на И. Жандова – „Занаятчийски изделия от Х- ХІV в.“

2006 Декемврийски четения в памет на Ж. Въжарова – „Нови данни за преславската погребална практика”

1998 Международна научна конференция организирана от ИФ и БФ на СУ „Кл. Охридски“ във връзка с предстоящото честване на 2000 години от рождението на Исус Христос – „Влияние на християнското богослужение върху култовата архитектура“

1996 Смолян – „Мощехранителницата в сакрариума на християнския храм“

1994 „Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите“, Смолян – Криптохристиянството в мюсюлманската погребална традиция“

1993 Национална научна конференция „Средновековните накити в българските земи“, Ст. Загора – „Художествена изработка и разпространение на някои видове средновековни пръстени“

1992 Декемврийски дни на българската средновековна археология – „Ранносредновековни реликварии от фонда на НАМ“

1991 Национална научна конференция посветена на годишнина от проучването на средновековния град Червен, Русе – „Групови гробове от Велики Преслав“


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн