BG / EN
доц. д-р Бистра Божкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

2007 - 2010 Зам. директор на НАИМ при БАН

2005 - 2007 Ръководител секция „Нумизматика и епиграфика”

2000 - 2006 Секретар на Научния съвет на НАИМ-БАН

1996 Член на Научния съвет на НАИМ-БАН

1994 Доцент в секция „Нумизматика и епиграфика” – НАИМ-БАН

1986 н.с. (гл. асистент)


Образование и допълнителна квалификация

1979 Доктор, тема на дисертационния труд „Монетосечене и монетна циркулация в Тракия ІV в.”

1975 Редовен докторант към секция „Нумизматика и епиграфика”, НАИМ-БАН

1973 Магистър, специалност История, профил Археология, втора специалност Философия


Организационен опит

2008 Член на Управителния съвет на БАН

2008 - 2010 Член на Общото събрание на БАН


Чужди езици

Френски и руски


Сфера на научните интереси

Римска нумизматика


Археологически разкопки и проекти

Изследователски проект, финансиран от МОМН „Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и паметници през античността и средновековието – образи на религиозността и културната идентичност”

Монетна циркулация в българските земи V в.пр.Хр.-VІІ в.сл.Хр. – ръководител

Участие в българо-полска експедиция, проучваща римския военен лагер Нове – проучване на монетната циркулация

Участие в българо-полска експедиция, проучваща римския град Рациария (с. Арчар) – проучване на монетната циркулация

Иконографският репертоар на автономното бронзово монетосечене на Сердика ІІ-ІІІ в.

Научна обработка на нумизматични комплекси от археологическите проучвания на Пауталия, Сердика, Деултум, Хемски порти, археологически обект „Малко Тръново” и др.

Избрана библиография


Студии

Б. Божкова. Златни римски монети І – ІV в. – В Антични и електронови златни монети (VІ в.пр.Хр. – ІV в.сл.Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ-БАН (каталог). София, 2012 (в съавтроство с М. Доткова и Б. Русева).


Статии

Б. Божкова. Антични монети от разкопките на Пауталия. – Археология, 4, 1977, 39-46.

B. Bozhkova. Coins from the excavation of the antique town Ratiaria. – Ratiariensia, 1, 1980, 93-127.

B. Bozhkova. Monete antiche di Ratiaria. – Ratiariensia, 3-4, 1987, 97-109.

Б. Божкова. Мултипликации – медальони и слитъци от българските земи ІV в. – Нумизматика и сфрагистика, 1-2, 1992, 5-10.

B. Bozhkova. Two coins dies of Augustus. – Journal of the Society for Ancient Numismatics. XVII, 3, 1992, 62-66.

Б. Божкава. Монетно съкровище от с. Дебелт (Бургаска област). – Нумизматика и сфрагистика, 1-4, 1993, 58-73.

Б. Божкава. Циркулация на бронзови монети в българските земи ІV в. – Нумизматика и сфрагистика, 1-4, 1994, 40-75.

Б. Божкова. Монетна политика в Тракия през ІV в. – Епохи, 2-4, 1994, 126-135.

B. Bozkova. Gold and Silver Medallions (Multiples) from the 4th Century AD Found in the Territory of Bulgaria. – Macedonian Numismatic Journal, 2, 1996, 71-87.

Б. Божкова. Находките от днешните български земи и римското златно монетосечене от края на ІІІ в. – Археология, 4, 1996, 23-30.

B. Bozkova. Gemischte Schatzfunde des 3. Jahrhunderts vom Territorium Bulgariens. – In Stefanos Nomismatikos. Edith Schönert-Geiss zum 65. Geburtstag, 1998, 139-144.

B. Bozkova. Depiction of Emperor in the Iconography of the Serdica Coinage – Macedonian Numismatic Journal, 3, 1999, 51-59.

B. Bozkova. Hoard of Roman Gold Coins from the Village of Stakevci. – Macedonian Numismatic Journal, 4, 2000, 35-44.

Б. Божкова. Архитектурни паметници в Сердика по нумизматични данни. – In The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000). 2002, 369-374.

Б. Божкова. Римски златни монети (І-ІІ в.) от фонда на АИМ-БАН. – Годишник на АИМ, 1, 2001, 203-213.

Б. Божкова. Монетни находки от археологически комплекс (І-VІІ в.) “Южен парк-Лозенец”, София. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 1, 2004, 73-86.

Б. Божкова. Монетите на Стоби от нумизматичната колекция на Археологически институт с музей (АИМ) – София. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2, 2005, 29-44.

Б. Божкова. Архитектурни паметници изобразени върху монетите на Пауталия. – Известия на исторически музей Кюстендил, ХІV, 2007, 187-194.

Б. Божкова. Римски златни монети ( І-ІV в.) от фонда на Националния археологически институт с музей- БАН. – В сб. Югоизточна Европа през античността VІ в.пр.Хр.-началото на VІІ в.сл.Хр. 2008, 361-371.

Б. Божкова. Култът към Сарапис в Сердика по нумизматични данни. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009,85-93.

Б. Божкова. Циркулация на сребърни монети през ІV в. в днешните български земи. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 6, 2010, 71-84.


Преподавателска дейност

1998 - 2003 Нов български университет, София – лекции

- Римско републиканско монетосечене

- Римско имперторско монетосечене

- Императорският портрет в иконографския репертоар на римското монетосечене

1966 - 2001 ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – лекции и упражнения

- Римска нумизматика

- Портретът в римското императорско монетосечене


Участие в редколегии

Член на редколегията на ”Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”

Зам.-главен редактор на „Разкопки и проучвания”


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн