BG / EN
доц. д-р Методи Манов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

2008 Доцент в секция “Нумизматика и епиграфика” в НАИМ-БАН, София

2002 Научен сътрудник І степен в секция “Нумизматика и епиграфика” в НАИМ-БАН, София

1999 Научен сътрудник ІІ степен в секция “Нумизматика и епиграфика” в НАИМ-БАН, София

01.09.1993 Назначен на работа като проучвател в Археологически институт с музей към Българска академия на науките, София

01.03.1990 - 31.08.1993 Редовен докторант в секция “Нумизматика и епиграфика” в НАИМ-БАН, София

01.09.1989 - 28.02.1990 Исторически музей-Кюстендил


Образование и допълнителна квалификация

1998 Защитил дисертация и получил научната и образователна степен Доктор

1994 Във връзка с Хердерова стипендия специализирал Класическа археология и Епиграфика във Виенския университет

01.03.1990 - 31.08.1993 Редовен докторант в Националния археологически институт с музей към Българска академия на науките, София

1989 Завършил висше образование в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност Класическа филология

1984 Завършил средното си образование в Национална гимназия за древни езици и култури, София


Организационен опит

Секретар на секция “Нумизматика и епиграфика” в НАИМ-БАН


Чужди езици

Английски, немски, руски, старогръцки, латински


Сфера на научните интереси

Антична епиграфика, антична нумизматика, тракология.

Избрана библиография


Студии

М. Манов. Селищният живот в долината на Средна Струма според античните епиграфски паметници от ІV/ІІІ в. пр.Хр. – ІІІ в. сл.Хр. (Монография). – В Разкопки и проучвания (издание на НАИМ-БАН), София, 2008, 247 с.


Статии

1. М. Манов. Келтски култов паметник от фонда на НАМ – София. – Археология 1993, 4, 24-35.

2. M. Manov. Eine neue Inschrift auf zwei silbernen Schöpfkellen aus Thrakien. – TYCHE – Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik (Wien), 1994, Band 9, 89-92.

3. M. Manov (co-author N. Theodossiev). Rich Thracian Tumular Grave of Ulkos, Son of Tios. – In Actes 2e Symposium International des Etudes Thraciennes “Thrace Ancienne”. Komotini (Greece), 1997, p. 365-390.

4. М. Манов. Нов тип домонетни форми от българските земи. – Археология, 1998, 3-4, p. 79-82.

5. М. Манов. Нов тип бронзова монета на Меток. – Нумизматични изследвания (Studia Numismatica) 1998, 3-4, 3-7.

6. М. Манов. Нови наблюдения върху монетите на тракийския владетел Спарток. – Нумизматични изследвания, 1999, 3-4, 13-19.

7. М. Манов. Неизвестни типове и номинали бронзови монети на тракийския владетел Мостис. – Нумизматика и сфрагистика, 2000, 1, 13-17.

8. M. Manov. Two new types of bronze coins of the Scythian ruler Sariakes. – Annotazioni Numismatiche (Milan, Italy), XI, series III, 41, 2001, 956-959.

9. М. Манов. Неизвестен номинал бронзова монета на скитския владетел Тануза. – Numismatica Bulgarica, I, 2002, 1, 15-18.

10. M. Manov. New Types of Bronze Coins of the Scythian Kings Charaspes and Akrosas. – Annotazioni Numismatiche XII, serie IV, 46, 2002, 1078-1082.

11. M. Manov. Two New Coin Dies Found in Bulgaria. – Annotazioni Numismatiche XII, serie IV, 48, 2002, 1118-1121.

12. M. Manov. Thracian Ruler Saratokos’ Silver Coin of a New Type. – Annotazioni Numismatiche XII, serie IV, 48, 2002, 1122-1127.

13. M. Manov. Who was Rhascuporis, killed in 11 BC. – Акти на Осми Международен конгрес по Тракология “ТРАКИЯ И ЕГЕИДА”, София – Ямбол, 25 – 29 Септември 2000. – Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology “Thrace and the Aegean”, Sofia-Yambol, 25-29 September 2000, Sofia, 2002, 627-631.

14. М. Манов. Нови типове монети на скитския владетел Елис. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2005, 2, 25-27.

15. М. Манов. Епиграфски паметници от северното Егейско крайбрежие в Археологическия институт с музей – София. – Старини (Списание за балканска археология) 2000 – 2005, 23-46.

16. М. Манов. Нови типове монети на скитските владетели Канит и Акроза. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, част 1, 2006, 81-93.

17. M. Manov. Die Inschriften auf den Silberngefässen und dem Bronzehelm von Seuthes III. aus dem Grabhügel Goljama Kosmatka. – Archaeologia Bulgarica 3, 2006, 27-34.

18. M. Manov. The Scythian Kingdom in Dobroudga – Problems of Its Chronology. – In Jubilaeus VI Сборник в памет на Карел и Херменегилд Шкорпил (Университетско издателство “Св. Климент Охридски”), София, 2007, 154-157.

19. M. Manov. Der frühhelenistische Bronzekopf und der goldene Eichenkranz aus dem Grabhügel Goljama Kosmatka bei Schipka, bez. Kazanlak, Südbulgarien. – Archaeologia Bulgarica 2, 2008, 33-45.

20. М. Манов. Севт, син на Терес или Терес, син на Севт? (от златния пръстен-печат от Тополчане, Сливенско) – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 4, 2008, 169-185.

21. M. Manov. Relationships between Two Scythian Kings in Dobroudja and Some Macedonian Hellenistic Kings (evidenced by epigraphical and numismatic data). – In Volume of Essays in honour of Ioannis Touratsoglou (volume A Νομισματικη-Σφραγιστικη) (Athens, Greece), 2009, 219-225. (ISBN 978-960-98451-4-4).

22. M. Manov. Hellenistic Inscription on a Gold Applique from Sinemorets. – Archaeologia Bulgarica 2, 2009, 27-30.

23. М. Манов. Белана – емпорион на прасените. Опит за локализация. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 5, 2009, 281-291 (ISSN 1312-5532).

24. M. Manov. In Searching for Tyle (Tylis). Problems of Localization. – In International Interdisciplinary Colloquium “In Search of Celtic Tylis in Thrace (III c. BC)”. Sofia, 8 May, 2010. Sofia, 2010, 89-96.

25. M. Manov, I. Christov. Ancient Macedonian Sling Bullets from the Area of a Thracian Rulers’ Residence near the Peak of Kozi Gramadi. – Archaeologia Bulgarica 1, 2011, 21-33.

26. М. Манов. Монетосеченето на тракийското племе дентелети – нови наблюдения. – В HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN – Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Велико Търново, 2012, 121-142. (Изд. „Фабер“, ISBN 978-954-400-717-1).


Участие в редколегии

Член на редколегията на годишното списание на НАИМ-БАН “Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”

Член на редколегията на монографичната поредица на НАИМ-БАН “Разкопки и проучвания”


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн