BG / EN
доц. д-р Боряна Русева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

2008 Ръководител на секция „Нумизматика и епиграфика” към НАИМ-БАН. Член на Директорския съвет на НАИМ-БАН. МОЛ за част от Нумизматичния фонд на НАИМ-БАН

1998 Научен сътрудник ІІ ст. в НАИМ-БАН

1992 Научен сътрудник І ст. в НАИМ-БАН

1991 Проучвател в НАИМ-БАН

1978 - 1990 Редактор в сп. “Нумизматика”, орган на Министерство на културата


Образование и допълнителна квалификация

1998 Хабилитация с монографията на тема “Златото на Филип ІІ и Александър Велики в древна Тракия” (под печат)

1987 Защитена докторска дисертация на тема “Монетите на Селевкидите в Тракия (312-188 г. пр.н.е.)”

1971 - 1977 Висше образование в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност история


Организационен опит

2008 Ръководител на секция „Нумизматика и епиграфика” към НАИМ-БАН и член на Директорския съвет на НАИМ-БАН

2008 Председател на Синдикална организация НАИМ при Конфедерация „Култура” към КНСБ

2007 - 2011 Член на Научния съвет на НАИМ-БАН. Научен секретар на НАИМ-БАН

2007 - 2008 Член на Теренния съвет при НАИМ-БАН

1995 - 1998 Председател на профсъюзната организация на НАИМ (звено към НАСА-БАН). Член на Оценителната комисия на НАИМ-БАН до 2011 г.


Чужди езици

Руски, френски и английски


Сфера на научните интереси

Античните монетосечения в зоната на Средиземноморието и прилежащите им земи от епохата на архаиката, класиката и елинизма


Археологически разкопки и проекти

2000 - 2006 , 2011 Научна обработка и подготовка за публикуване на елинистическото монетно съкровище, открито при археологически разкопки на античното селище край с. Ветрен, община Септември

2009 - 2010 Научна обработка на нумизматичните материали от разкопките на средновековен археологически обект (обект 18) при с. Седларе – сезони 2009-2010 г.

2009 Научна обработка на нумизматичния материал от Острец, Велинградско

2006 - 2007 Научна обработка и подготовка за публикуване на гръцкия монетен материал (от класическо и ранноелинистическо време), открит при разкопките на ямно светилище край с. Малко Тръново, Хасковска община

2004 - 2006 Научна обработка и подготовка за публикуване на гръцкия монетен материал (от класическо и ранноелинистическо време), открит при разкопките на ямно светилище край с. Ябълково, Чирпанска община


Студии

Б. Русева. Златото на Филип Македонски и Александър Велики в древна Тракия ( билингва, 300 маш. стр. текст, 16 табла с илюстрации, 3 карти – София, изд. Агато) (под печат).

Б. Русева (в съавторство с Й. Юрукова и В. Танева). Съкровището от Пистирос 1999 ( билингва, 400 компют. стр. текст, 30 табла с илюстрации, 5 фигури, 2 карти – гр. Септември, изд. ИК Беллопринт) (под печат).

Б. Русева. Принос към циркулацията на сребърни монети в Тракия през елинистическата епоха.- Археология 2, 1988, 15-27.

Б. Русева. Монетна циркулация в Тракия през ранния елинизъм (по данни от монетните съкровища в нашите земи).- Нумизматика 2, 1989 (първа част 15-18); Нумизматика 3, 1989 (втора част 14-30); Нумизматика 4, 1989 (трета част с. 3-27).

Б. Русева. Монети на първите Селевкиди в древна Тракия. Единични екземпляри.- Нумизматика и сфрагистика 1-4, 1993, 3-32.

Б. Русева. Относителна хронология на късноелинистическите лизимаховки от Бизантион – екземпляри от съкровището от с. Маца, Новозагорско (IGCH 921, 922 и 923).- В Сб. Нов Български Университет, Департамент “Археология”, т. 1, 1994, 50-65.

Б. Русева. Първите емисии сребърни Александров тип тетрадрахми на Синопа, Месамбрия и Калатис в контекста на съкровището от Варна (IGCH 871).- Нумизматика и сфрагистика 1-4, 1994, 11-30.

Б. Русева. Съкровището от Боровец (IGCH 855) и постумните тетрадрахми на Лизимахия.- Нумизматика и сфрагистика 1995-1997, 11-30.

Б. Русева. Нова александровка от Кизик.- Нумизматика и сфрагистика 2, 2000, 8-15.

Б. Русева. Петнадесет сребърни александровки, открити в района на град Дулово – фрагмент от съкровище (?).- Нумизматика и сфрагистика 1-2, 2001, 3-24.

Б. Русева. Шест сребърни александровки от елинистическа Тракия – фрагмент от съкровище от Шуменско (?).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 3, част 1, 2006, 33-57.

Б. Русева. За сребърните александровки на Калатис Понтийски.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 4, 2008, 1-23.

Б. Русева. Сребърни и бронзови монетни съкровища от ямните полета в древна Тракия (в светлината на разпознаваема свещена обредност). – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 5, 2009, 1-34.

Б. Русева. Златни владетелски и муниципални монети от епохата на елинизма.- В Антични електронови и златни монети (VІ в.пр.-ІV в.сл.Хр.) от Нумизматичната колекция на НАИМ-БАН (каталог). София, 2012 (в съавторство с М. Доткова и Б. Божкова).

Б. Русева. Относителна хронология на последните емисии сребърни александровки, ковани от западнопонтийските гърци и жителите на Кабиле в последните десетилетия на ІІІ в.пр.Хр. – В Юбилеен сборник в чест на В. Герасимова. София, 2011 (8 комп. стр. текст + 6 табла с ил.) (под печат).

Б. Русева. Монетните депозити в тракийските ямни светилища (маркер за сакрална обредност).- В Сб. „Ями и ямни комплекси в древна Тракия”(под печат).

B. Rousséva. La circulation monétaire en Thrace pendant la haute époque hellénistique (d’après un certain nombre de trésors trouvés en Bulgarie).- Revue Numismatique 30, Paris, 1990, 17-27.

B. Rousséva. The Coin Hoard from Ogoja (IGCH 435) and Early Barberic Imitations of the Alexander Tetradrachms.- In Archaeologia Bulgarica 1, 1997, 5-18.

B. Rousséva. Les philippes et les alexandres d’or en Thrace Ancienne.- In Actes de l’8ème congrès Thracologique, tome 2, Sofia, 2002, 501-512.


Статии

Б. Русева. Находка от тетрадрахми, подражания на Александровите.- Нумизматика, 3, 1984, 5-23.

Б. Русева. Съкровище от тетрадрахми (края на ІV-началото на ІІІ в.пр.н.е.), открито при с. Чапаево, Горнооряховско.- В Сб. Нумизматика, част І, София, 1985, 28-50.

Б. Русева. Съкровище от тетрадрахми Александров тип от с. Пет могили, Новопазарско (IGCH 856).- Нумизматика, 1, 1986, 11-34.

Б. Русева. Златните Филипови и Александрови монети от с. Тополяне, Серско (IGCH 399).- В Сб. Поселищен живот в древна Тракия, Ямбол, 1994, 252-260.

Б. Русева. Фрагмент от ранноелинистическо златно монетно съкровище (“Самоводене”?) – наскоро придобит от НИМ-София.- В Сб. Нов Български Университет, Департамент “Археология”, т. 2-3, 1996, 221-224.

Б. Русева. Златните статери от Тополово (IGCH 853) – екземпляри от колекцията на Археологически музей-София.- В Годишник на Националния археологически музей, 1, 1997, 243-256.

Б. Русева. Нова интерпретация на монетите от Благун (IGCH 849).- Нумизматика и сфрагистика 1, 1998, 31-44.

Б. Русева. Съкровище с тетрадрахми и драхми от с. Драгоево, Преславско.- Нумизматика и сфрагистика, 1, 1999, 3-18.

Б. Русева. Отново за съкровището от Гърбино (IGCH 860).- Нумизматика и сфрагистика, 1, 2000, 3-12.

Б. Русева. Съкровището от Гърбино (IGCH 860) и неговият същински състав.- Нумизматика и сфрагистика, 2004-2005, 13-25.

Б. Русева. Месамбрия ли кове александровките с подпис пи-омикрон?- Нумизматика и епиграфика 1, 2003, 9-16.

Б. Русева. Нов щрих върху сребърното монетосечене на Кабиле.- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 1, 2004, 19-31.

Б. Русева. Повторно за ранните месамбрийски александровки с монограм ПА. – В Heros Hephaistos. Studia in Honorem Liubie Ognenova-Marinova. Велико Търново, 2005, 185-198.

Б. Русева. Нов куриоз в сребърното монетосечене на западнопонтийските гърци през ІІІ в.пр.Хр.- В Юбилеен сборник в чест на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 2005, 63-69.

Б. Русева. Фрагмент от съкровището Миндя 1959 (IGCH 664).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2, 2005, 15-23.

Б. Русева. Златото от Добруджа 1954 (IGCH 796?).- Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2, 2005, 1-14.

Б. Русева. Александровото сребро на Калатис Понтийски (от Price 931-933, 935, 942, 944, 946) и неговата стилова идентичност със среброто на Понтийска Месамбрия от варианта Price 985 (=Price 987).- В По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. София, 2008, 172-176.

Б. Русева. Пистиренското монетно съкровище. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 6, 2010, 11-24.

Б. Русева. За сребърните александровки на Одесос със сигнатура Клеан и среброто на Дионисопол с подпис Леонтиску.- В Историкии. Научни изследвания в чест на проф. дин И. Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 35-39.

Б. Русева. Монетни находки от тракийското ямно светилище в местността Тузлука при с. Малко Тръново, Чирпанско – В Сб. Д.П.Димитров. София, 2009 (под печат).

B. Ruseva. The Gold Staters from Krivodol, Vraca District.- Macedonian Numismatic Journal, 2, 1996, 33-40.

B. Ruseva. Coin Hoard from Rakitovo, the Peshter district (IGCH 827). – Macedonian Numismatic Journal, 3, Skopje, 1999, 17-27.

B. Ruseva. Five Gold Coins of Alexander. Fragment from the Šumensko (?) Hoard. – Macedonian Numismatic Journal, 4, 2000, 9-14.

B. Rousséva. New Interpretation of the Gold Treasure from Dobroudja (IGCH 796). – British Archaeological Reports, Intern. Series 1350, 2005, 253-258.

B. Russeva. Not Chalcedon, but Callatis struck the gold and silver Alexanders of the issues Price 890–946 in the 3rd c. BC”. – In Miscellanea Numismatica Antiquitatis In honorem septagenarii magistri Virgilii Mihailescu-Birliba oblata. Bucuresti, 2008, 197-204.

B. Russeva. The Journey of the Coins from Vetren (Pistiros) Hoard. A preliminary remark.-.- In EIRENE XLVII, 2011, 33-38.

Б. Русева. Серебряные тетрадрахмы Одессоса александровского типа с сигнатурой Κλεαν – прототип серебра Дионисополя с подписью Λεοντισκου. – In The Proceedings in Honorem of N.A. Frolova. Москва, 2011 (4 комп. стр. текст+2 табла с ил.) (под печат).


Преподавателска дейност

От 1993/94 до 2004 /5 учебни години в НБУ, деп. Археология съм провеждала следните курсове лекции

- Тракийско племенно и царско монетосечене – есенен семестър 2004/05

- Македонско царско монетосечене – пролетен семестър 1998/99, пролетен семестър 2000/01, есенен семестър 2003/04

- Монетите на гръцките полиси в Тракия (през архаичната, класическа и елинистическа епохи) – есенен семестър 1998/99, есенен семестър 1999/2000; есенен семестър 2000/01

- Монетосечене и монетна циркулация в Тракия VІ-І в. пр.Хр. – пролетен семестър 1994/5, пролетен семестър 1995/96

- История на Тракия и Македония през античността (в две части) – есенен семестър 1997/98, пролетен семестър 1997/98, есенен семестър 1998/99, пролетен семестър 1998/99, пролетен семестър 2000/01

- История на древна Македония – пролетен семестър 1994/95, пролетен семестър 1995/96, есенен семестър 1996/97

- История на древна Тракия – пролетен семестър 1993/94, есенен семестър 1994/95, есенен семестър 1995/96, есенен семестър 1996/97 есенен семестър 1999/2000


Участие в редколегии

Зам.-главен редактор на “Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”, годишник на НАИМ-БАН

Член на редколегията на сп. “Нумизматика и сфрагистика”, изд. Агато


Участие в български и международни научни проекти

Участие в проект на МОМН, дирекция „Научни изследвания”, на тема “Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и паметници през античността и средновековието – образи на религиозността и културната идентичност”

Участие в проект “Монетна циркулация в българските земи V в. пр.Хр. – VІІ в. сл.Хр.” с обработка и публикуване на монетни находки (единични и съкровища) от епохата на елинизма, съхранявани в Нумизматичния фонд на НАИМ-БАН

Избрана библиография


© 2020 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн