BG / EN
доц. д-р Коста Хаджиев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: kostah@abv.bg

Професионален опит

Oт 1999 доцент


Образование и допълнителна квалификация

От 2000 хабилитация
1984 защитена докторска дисертация на тема „Българска кирилска епиграфика ХІІІ – ХІV в.”
1974-1978 висше образование – история, специалност “Археология”


Организационен опит

1985 - 1993 секретар на секция “Епиграфика и нумизматика”


Чужди езици

Руски, ползва английски


Сфера на научните интереси

Българска средновековна история и култура, българска кирилска епиграфика


Археологически разкопки и проекти

2013 участие в проект „Пътят към Ерусалим”

2005 - 2006 ръководител на разкопки в Пещерски манастир, община Земен
2005-2006 ръководител на теренен обход в община Земен
2005-2006 епиграфско изследване на Ивановските скални обители – ръководител

Избрана библиография
К. Хаджиев. Комуникативната стойност на епиграфските паметници – сб. Комуникации в науката, 1986, 157-160.
К. Хаджиев. За средновековните кирилски надписи от с. Невша, Варненски окръг. – Археология, 1986, № 4, 41-45.
К. Хаджиев. Средновековните кирилски епиграфски паметници – извор за историята и културата на България през ХІІІ-ХІV в. – сб. Личните документи като исторически извор, 1987, 216-226.
К. Хаджиев. Някои проблеми в тълкуването на надписите – графити. – Българските земи в древността до създаването на българската държава. Доклади от Втори международен конгрес по българистика, 6, 1987, 663-667.
K. Hadjiev. Inscriptions-graffiti de l’eglise “Saints quarante martyrs” de Veliko Tarnovo – La culture et l’art dans les terres Bulgares 6-17 s. Bulletin de l’institute d’archeologie, 38, 1994, 109-116.
К. Хаджиев. Средновековен надпис графит от църквата в квартал Веселчани в град Кърджали. – Поселищни проучвания, 1998, № 1, 16-20.
К. Хаджиев, С. Йорданов. Нов кирилски надпис от средновековен Червен. – Археология, 1999, № 3-4, 97-100.
К. Хаджиев. Още веднъж за датировката на Кремиковския надпис. – Археология, 2000, № 1-2, 66-71.
К. Хаджиев. Още веднъж за шуменския надпис на Срацо от времето на цар Иван Шишман (1377-1378 или 1392-1393 г.). – Нумизматика и сфрагистика, 2000, VІІ, кн. 2, 91-96.
К. Хаджиев. Надпис с името на св. Параскева от дворцовата църква в Търново. – Богоспасният Цариград Търнов Дворцовият площад на Царевец и църквата на Света Параскева (съст. В. Нешева) in memoream Siniae Georgievae, 2000, 228-230.
К. Хаджиев. Наблюдения върху палеографските особености на кирилските епиграфски паметници от ХІІ-ХІV в. – Palaeobulgarica/ Старобългаристика, ХХІV, 2001, № 1, 46-78.
К. Хаджиев. За датировката на надписа от Патриаршията (Девинград) във Велико Търново (1300-1323). – Palaeobulgarica/ Старобългаристика, ХХVІ, 2002, № 3, 73-76.
К. Хаджиев, Х. Андреев. Надписи-графити от църквата „Св. Георги” при село Горни Козяк, Щипско, Република Македония. – Годишник на Археологическия институт с музей, том ІІ, 2002, 347-380.
К. Хаджиев. Кирилски епиграфски паметници от църквата в с. Балша, Софийско. – нумизматика и епиграфика, 2003, 225-237.
К. Хаджиев. Врачански надпис от времето на цар Иван Александър. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2004, № 1, 201-206.
К. Хаджиев. Надписи от Рилския манастир. – Известия на историческия музей Кюстендил, том ХІ, 2005, 405-415.
К. Хаджиев. Епиграфските паметници от средновековния Червен и значението им за историята на града. – Известия на Ригионален исторически музей Русе, том Х, 2006, 85-109.
К. Хаджиев. Още веднъж за Ямболския надпис от 6865 г. (1353-1357). – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, част 2, 2007, 145-153.
К. Хаджиев. Ктиторските надписи от средновековния Червен. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 2008, 229-253.
К. Хаджиев. Представите на средновековния човек за света според епиграфските паметници. – В света на човека, том 2 (Сборник в чест на д.и.н. Иваничка Георгиева), 2008, 77-89.
К. Хаджиев. Нови епиграфски паметници от Боянската църква. – Проблеми на изкуството, 2008, № 3, 14-18.
К. Хаджиев. Надписът на Мария от средновековния град Червен. – Сборник в чест на професор В. Велков, 2009, 508-519.
К. Хаджиев. За надписа на граматик Андрея от Осмарски боаз, Шуменско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2009, № 5, 363-377.
К. Хаджиев. Надгробни и възпоменателни надписи от средновековния град Червен. – Сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски. Филология. История. Изкуствознание, 2010, 150-171.
К. Хаджиев. Средновековните епиграфски паметници като средство за общуване. – Василка Герасимова – Томова in memoriam, 2012, 581-591.
К. Хаджиев, С. Йорданов. Новите надписи графити от Средновековния Червен. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2012, 175-185.
К. Хаджиев. Эпиграфические памятники из средновекового города Червена и их значение для история города. – Первая международная эпиграфическая конференция Москва, 2012, 10 (под печат)
К. Хаджиев. Царят в българския град. – доклад на конференцията „Градът в българските земи”– Шумен, 10 к.с. (под печат)


Преподавателска дейност

От 2006 лекции Културата на средновековна България в СУ – ГГФ магистърска програма “Културен туризъм”, 30 часа

1995 - 2000 лекции Българска епиграфика в НБУ, Департамент Археология


Музейна дейност

2010 куратор на изложба „Аз писах. Българска кирилска епиграфика”. 15 май – 30 септември 2010
2010 К. Хаджиев, К. Карадимитрова, К. Меламед – съставители на каталог „Аз писах. Българска кирилска епиграфика”, 2010, 40.
2011 куратор на изложба „Аз писах”, посветена на 22 международен конгрес по Византинистика, 22-27 август 2011 г.


Участие в редколегии

Член на редколегията на списание „Нумизматика, сграфистика и епиграфика”
Член на редколегията на ИНАИМ


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн