BG / EN
гл. ас. д-р Светла Петрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

От 1989 последователно проучвател, научен сътрудник ІІ ст. и научен сътрудник І ст. в Археологическия институт с музей – БАН

1989 дружинен ръководител, община Панчарево

1988 - 1989 проучвател в НИПК

1982 - 1985 редовен аспирант, НИПК


Образование и допълнителна квалификация

1988 кандидат на историческите науки (доктор по история)

1981 висше образование, СУ “Св. Климент Охридски”, специалност История, с профил археология


Организационен опит

1989 - 1992 научен секретар на НАМ

Организиране на международни и местни научни конференции, семинари, симпозиуми, изложби


Технически умения

Английски и руски език

Компютърна грамотност; фото- и техническо заснемане


Сфера на научните интереси

Архитектурните редове през римската епоха и тяхното приложение в провинциите Мизия и Тракия. Архитектура и градоустройство на градовете в Мизия и Тракия


Археологически разкопки и проекти

2004 гл. научен ръководител на спасителни археологически разкопки – гр. Сандански

От 2001 зам. ръководител на обект “Епископска базилика”, гр. Сандански


Монографии

9 Masterpieces made of stone. Monuments influenced by the Aphrodisian stone-cutting school in the Archaeological Museum. The echo Sofia. 2000.


Рец. В. Лилчич, Македонскиот камен за боговите, христиjaните и за животот по животот, І, ІІ, 2001, 2002, Скопjе, Археология, 2004, 1-2, 113-118.

Антични и рановизантийски архитектурни детайли от базиликата Св.Никола в Мелник, Археология, 2002, 1, 58-63.

Архитектурни детайли от Деултум І-ІІІ в., Археология, 2002, 3, 34-43.

The capital of roman-ionic order from Deultum, – in The roman and late roman city, Sofia, 2002, 361-363.

Петрова, П.Балабанов, Довелт, Деултум, Девелт, Римски и рановизанийски градове в България, С. 2002, 237-250.

Фигурални капители с орел от Мизия и Тракия, Археология, 2001, 1-2, 13-19.

Избрани скулптурни паметници, водач. НАИМ, 2001. Две статии №№ 32 б и 47

Римско-йонийски капители от Мизия и Тракия І-ІV в. София, 1996.

Антови римско-коринтски капители от Мизия и Тракия, Археология, 1996, 2-3, 45-52.

Фриз-архитрав от Филипопол във фонда на НАМ, – ГНАМ, ІХ, 1993, 65-69.

Един фриз-архитрав от фонда на НАМ. – ГНАМ, VІІІ, 1992, 157-161.

Четирилистни колонни римско-коринтски капители от фонда на НАМ-София, Археология, 1992, 4, 42-46.

Композитният капител в Мизия и Тракия, Археология, 1990, 1, 44-48.

Типология и особености на римско-дорийския капител, Археология, 1990, 3, 8-16.

Римско-йонийски капители от Мизия, Археология, 1985, 3, 15-25.


Участие в редколегии

1989 - 1992 секретар на редколегията на “Годишник на НАМ”


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн