BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » проф. д. изк. Константин Тотев
проф. д. изк. Константин Тотев

Адрес: Филиал на НАИМ – БАН, ул. “Иван Вазов” 29А, п.к. 171, 5000 Велико Търново

Професионален опит

2013 доцент доктор на изкуствознанието

От 1980 специалист-археолог към Национален археологически институт с музей при БАН – Филиал Велико Търново


Образование и допълнителна квалификация

2012 доктор на изкуствознанието

1999 доцент, Средновековна археология

1989 доктор по изкуствознание

1980 магистър, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, специалност “История”


Организационен опит

2007 - 2013 Член на Научния съвет на НАИМ при БАН

2007 - 2009 Хоноруван преподавател в СУ „Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност „Археология”

2004 - 2008 Ръководител на филиала на НАИМ при БАН в гр. В.Търново

1995 - 2002 Хоноруван преподавател във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, Исторически факултет, специалност Византия и Балкански народи


Чужди езици

Руски, френски


Технически умения

Работа с пакет на WINDOWS


Сфера на научните интереси

Средновековна археология и изкуство, гражданска и църковна архитектура, византийско приложно изкуство


Археологически разкопки и проекти

2007 - 2012 Разкопки на крепостта „Трапезица”, сектор Север”, ръководител

2008 - 2011 Църква и баня, южно от манастира Великата лавра, ръководител

1992 - 2007 Църквата „Св. 40 мъченици” и манастирът Великата лавра, ръководител

1994 - 1995 Работилница за металообработка при с. Надарево, Търговищко, ръководител

1983 - 1985 Източна крепостна стена на хълма Царевец, във В.Търново, сектор XLIII, ръководител

1981 - 1982 Южен склон на хълма Царевец, сектор ХХХІV във В.Търново, зам.-ръководител

1987 - 1991 Манастирът „Св. Пантелеймон” във Велики Преслав, зам.-ръководител

1984 - 1986 Базиликата Стамбол Йолу във Велики Преслав, зам.-ръководител

1980 - 1982 Манастирът при Кръглата църква във Велики Преслав, зам.-ръководител

1980 - 1987 Дворцов манастир във Велики Преслав, зам.-ръководител


Студии

ЗЛАТНИ пръстени-печати от времето на Второто българско царство 1185-1396. изд. Фабер, В.Търново/Golden Signet – Rings from the Time of the Second Bulgarian Kingdom 1185-1396, Faber, V. Tarnovo, 2010.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ проучвания на средновековния град Трапезица. Сектор Север. (Северна кула, Северна порта, Военна сграда, Западна крепостна стена, Железарска работилница, Църква № 19 и Централен площад. Разкопки 2007-2009), Т.1., Фабер, В.Търново, 2011. [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев, Д. Косева]

THESSALONICAN Eulogia found in Bulgaria. Lead Ampules, Encolpia and Icons from the 12th – 15th centuries. Faber, Veliko Tarnovo. 2011.

ВИЗАНТИЙСКО изкуство. Християнски реликви от Варненско ХІ-ХІV в. Варна, 2011.; Byzantine Art. Christian Relics from Varna Region 11th – 14th centuries. Varna, 2011. [съавт. В. Плетньов]


Статии

1. СТЕАТИТОВ кръст от Царевец. // Векове, 1980, № 5, с. 80-83.

2. НОВООТКРИТ печат на севаст Георги Глава. // Нумизматика, 1982, № 4, с. 15-17.

3. НОВОПОСТЪПИЛ печат на цар Петър от Преслав. // Нумизматика, 1984, № 3, с. 28-31.

4. БРОНЗОВА иконка от Царевец. // Векове, 1985, № 1, с. 63-69.

5. ЗА някои паметници на малката каменна пластика от Търново. // Кулурата на средновековния Търнов. С., 1985, с. 122-131.

6. ИЗОБРАЖЕНИЯ на Йоан Кръстител върху художествени паметници от Търновград. // Търновска книжовна школа. Т. 4. С., 1985, с. 388-394.

7. КЪМ въпроса за култа на Йоан Кръстител през Второто българско царство. // Векове, 1985, № 2, с. 13-17.

8. ДВЕ творби на стеатитовата пластика от Търновград. // Векове, 1986, № 1, с. 56-59.

9. ЗА две групи паметници на стеатитовата пластика от Търновград. // Изкуство, 1986, № 3, с. 33-38.

10. РЕЛЕФНА иконка от с. Драганово, Великотърновско. // Проблеми на изкуството, 1986, № 2, с. 55-58.

11. ДВЕ каменни иконки от Несебър. // Музеи и памет. култ., 1987, № 4, с. 48-50.

12. ЗООМОРФНИ метални находки от Североизточна България. // Археология, 1987, № 2, с. 29-33.

13. ТЕМАТА за Йоан Кръстител в литературата и изкуството на българското средновековие. // Старобългарска лит., 1987, № 21, с. 94-104.

13. ПРОИЗВЕДЕНИЯ мелкой каменной и керамической пластики из Тырновграда. // Труды пятого международного конгресса славянской археологии. Т. 3. Киев, 1985. М., 1987, с. 131-138.

14. ЛИДИЯ КВИНТО. Стеатитова икона на Богородица с младенеца от Търновград. – Археология, ХХVІІ, 1985, 2, 45-53. // Археология, 1987,1, 44-46.

15. ЗА алабастровата икона на св. Георги от Пловдив. // Векове, 1988, № 6, с. 57-59.

16. ЗА една творба на стеатитовата пластика от Силистра. // Изв. Нар. музей-Варна, 24, 1988, с. 104-106.

17. КЪМ въпроса за керамичната икона през годините на Второто българско царство. // Доклади от Втори международен конгрес по българистика. Т. 16. С., 1988, с. 30-33.

18. КЪМ иконографията на сцената “Уверение на ап. Тома”. // Изкуство, 1988, № 10, с. 30-33.

19. ТВОРБИ на стеатитовата пластика. // Музеи и памет. култ., 1988, № 4, с. 38-42. [съавт. Д. Станчев]

20. РАННОСРЕДНОВЕКОВЕН сребърен амулет от с. Върбовка, Великотърновски окръг. // Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 1. С., 1989, с. 411-416.

21. РЕЛЕФНА икона от търновската Велика лавра “Св. 40 мъченици”. // Векове, 1989, № 3, с. 78-80.

22. СТЕАТИТОВАТА пластика от територията на Средновековна България ХI-ХIV в. С., 1989. 23 с. 189 с., 38 табл. [Афтореферат на дисертация за присъждане на научна степен “Доктор по история” (189 с., 38 табл.)]

24. ДВЕ нагръдни икони на Йоан Богослов. // Векове, 1990, № 5, с. 20-23.

25. РЕЛЕФНИ керамични икони от епохата на Второто българско царство. // Археология, 1990, № 1, с. 48-57.

26. СТЕАТИТОВИ кръстове от Средновековна България. // Археология, 1990, № 3, с. 48-58.

27. СТЕАТИВАЯ икона “Неверие Фомы”. // Byzantinoslavica, 1990, LI, 2, р. 216-221.

28. Joli KALAVREZOU-MAXEINER. Byzantine icons in steatite., Wien, 1985 (252 p., 4 color Plates, 96 Plates in black & white). [Рецензия]. // Археология, 1990, 3, с. 60-62.

29. ЗООМОРФНИ катинари от Средновековна България. // Проблеми на прабългарската история и култура. Т. 2. Шумен, 1991, с. 247-258.

30. БРОНЗОВА иконка от Плиска. // Плиска – Преслав. Т. 5. Шумен, 1992, с. 131-133.

31. КЕРАМИЧЕН медальон на св. Арх. Михаил от Търноврад. // Год. Нар. археол. музей, 8, 1992, с. 283-288.

32. КОСТЕН гребен от Силистра. // Приноси към българската археология. Т. 1. С., 1992, с. 236-239.

33. ICONES et croix de steatite de Tarnovo (Tarnovgrad). // Cahiers archeologiques, 1992, № 40, р. 123-138.

34. ICONES en steatite de Tarnovgrad. // Bulgaria Pontica Medii Aevi, III, Nessebre, 27–31.05.1985, S., 1992, р. 253–270.

35. БРОНЗОВ модел за стъклени камеи от с. Рогачево. // Археология, 1993, № 2, с. 53-56.

36. ЕВРЕЙСКИЯТ квартал в Търново през ХIV в. Опит за локализация. // Ист. преглед, 1993, № 4–5, с. 94-106. [съавт. Ив. Чокоев]

37. ЗА някои паметници на косторезното изкуство от Средновековна България. // Преслав. Т. 4. С., 1993, с. 272-286.

38. ЗА три византийски емайла от Търновград. // Приноси към българската археология. Т. 2. С., 1993, с. 108-113.

39. КАМЕННИ икони от Средновековна България. // Археология, 1993, № 1, с. 10-20.

40. КОСТЕН гребен с релефна украса от Дуранкулак, Добричко. // Добруджа, 10, 1993, с. 131-133.

41. НАБЛЮДЕНИЯ за някои паметници на преславската дребна каменна пластика. // Плиска – Преслав. Т. 6. 1993, С., с. 197-202.

42. ОТНОВО за златния реликвиарий с Богородица Агиосоритица. // Год. Нар. археол. музей, 9, 1993, с. 159-163.

43. ПИРАМИДАЛЕН печат на цар Симеон. // Преслав. Т. 5. С., 1993, с. 125-137.

44. РЯДЪК медальон от клетъчен емайл открит на Царевец. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 8, 1993, с. 121-124.

45. СТЕАТИТОВИ икони от Търновград. // Год. музеите Сев. България, 9, 1993, с. 93-110.

46. СРЕБЪРЕН обков от старите разкопки на Трапезица. // Изв. Ист. музей – В. Търново, 9, 1994, с. 133-140.

47. СТЕАТИТОВИ икони от комплекса при църквата “Св. 40 мъченици”. // Търновска книжовна школа. Т. 5. В. Търново, 1994, с. 587-591.

48. СТЕАТИТОВИ икони на св. Георги от Средновековна България. // Сборник в чест на акад. Д. Ангелов. С., 1994, с. 226-236.

49. О трех стеатитовых иконках со сценой “Уверение Фомы”. // Византийский временник, 55 (80), 1994, с. 193-197.

50. НОВЫЕ паметники византийской костяной пластики в Болгарии. // Byzantinoslavica, 1994, № 55, с. 61-65.

51. TRОIS icones en steatite representant la scene de “L’incredulite de Thomas”. // Etudes balkaniques, 1994, № 2, с. 106-111.

52. ВИЗАНТИЙСКИ инталии-печати от територията на Средновековна България. // Юбилеен сборник 1100 години Велики Преслав. Т. 1. Шумен, 1995, с. 271-283.

53. ДВЕ каменни икони от Шумен. // Преславска книжовна школа. Т. 1. С., 1995, с. 348-352.

54. ЕВРЕЙСКИЯТ квартал в столичния Търнов. // Изв. Ист. музей – В. Търново, 10, 1995, с. 109-115. [съавт. Ив. Чокоев]

55. НОВ печат на цар Симеон (893–927) от колекцията на Националния исторически музей. // Плиска – Преслав. Т. 7. С., 1995, с. 144-149.

56. СЛОНОВА кост с Успение Богородично от старите разкопки на Трапезица. // Год. музеите Сев. България, 20, 1995, с. 125-137.

57. ИСТОРИЯ на проучването на некропола на търновската църква “Св. 40 мъченици”. // Изв. Ист. музей – В. Търново, 11, 1996, с. 165-171. [съавт. Ив. Чокоев]

58. МОДЕЛ и копие в приложното изкуство на столичния Търновград. Османската инвазия на Балканите и краят на средновековната българска държава. // Труд. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Т. 32. Кн. 3. В. Търново, 1996, с. 309–320.

59. ПРОЦЕСУАЛЕН кръст от историческия музей В. Търново. // Проблеми на изкуството, 1996, № 3, с. 37-44. [съавт. Д. Косева]

60. РЯДЪК паметник на средновековната глиптика от Преславското златно съкровище. // Изкуство, 1996, № 32, с. 25-28.

61. СРЕБЪРНИ обкови на икони от Търновград и Охрид. // Медиевистични проучвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, с. 323-330.

62. ТВОРБИ на византийския клетъчен емайл от Търновград. // Бог и цар в българската история. Пловдив, 1996, с. 253-260.

63. ЗА един сребърен пръстен-печат от Търново. // Епохи, 1997, № 1-2, с. 175-179.

64. ЗА функциите на ранновизантийското укрепление край р. Янтра във В. Търново. // Изв. Ист. музей – В. Търново, 12, 1997, с. 143-155. [съавт. Е. Дерменджиев]

65. ОЩЕ веднъж за кръста на севаст Борислав от Трапезица. // Старобългаристика, 21, 1997, № 1, с. 39-47.

66. ЦЪРКВАТА “Св. 40 мъченици” във В. Търново според последните археологически разкопки 1992–1995 г. (Предварително съобщение). // Минало, 1997, № 2, с. 41-53 [съавт. Ив. Чокоев и Е. Дерменджиев]

67. МЕТАЛНИ (пирамидални и конусовидни) печатчета от Първото българско царство. // Проблеми на прабългарската история и култура. т. 3. Шумен, 1997, с. 208-220.

68. ДВА византийски пръстена печата от България. // Проблеми на изкуството, 1998, извънр. брой, с. 31-38.

69. ЕКЗОНАРТЕКСЪТ на търновската църква “Св. 40 мъченици”. // Минало, 1998, № 3, с. 25-45. [съавт. Е. Дерменджиев, Д. Косева]

70. ЗА датировката на крепостната стена край р. Янтра във Велико Търново. // Год. Нац. ист. музей, 11, 1998, с. 263-273. [съавт. Е. Дерменджиев]

71. ЗЛАТНИ и сребърни пръстени-печати на територията на Балканския полуостров. // Изв. Ист. музей-Кюстендил, 5, ч. 2, 1998, с. 385-398. [съавт. Ив. Чокоев]

72. СЕНОВИЯТ гроб от църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // Минало, 1998, № 1, с. 23-31. [съавт. Ив. Чокоев]

73. НЕКРОПОЛЪТ на църквата “Св. 40 мъченици”. Проучвания – проблеми и перспективи. // Българистични проучвания. Т. 3. В. Търново, 1998, с. 251-256. [съавт. Ив. Чокоев]

74. НОВИ данни за архитектурата на Екзонартекса на църквата “Св. 40 мъченици” във В. Търново. // Труд. ШУ “Еп. Константин Преславски”. Катедри по история и богословие. Т. 2. Шумен, 1998, с. 81-104. [съавт. Е. Дерменджиев]

75. НОВИ данни за стенописите от Екзонартекса на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 13, 1998, с. 236-252. [съавт. Д. Косева]

76. ПРОЦЕСИЕН кръст от Трапезица. // Археология, 1998, № 1-2, с. 68-72.

77. ПРОЦЕСИЙНИ кръстове от Търново. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 13, 1998, с. 261–281.

78. СЬNОВ златен пръстен-печат от търновската църква “Св. 40 мъченици”. // Paleobulgarica, 1998, № 3, с. 97-108.

80. ЦЪРКВАТА “Св. 40 мъченици” във Велико Търново според последните археологически разкопки. // Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Общество, экономика, культура и искусство славян. Т. 4. М., 1998, с. 104-117. [съавт. Е. Дерменджиев, И. Чокоев]

81. СЕНОВАЯ могила из некрополя церкви “Св. Сорок мучеников” в Велико Тырново. // Byzantinoslavica, 1998, № 59, с. 113-124. (съавт. Ив. Чокоев)

82. ЗА три процесийни кръста от Преслав. // Изв. Нар. музей Варна, 34–35 (49–50), 1998–1999, с. 198-207.

83. ВИЗАНТИЙСКИ процесиен кръст от с. Нисово, Русенско. // Археология, 1999, № 3-4, с. 93-96. [съавт. Д. Станчев]

84. ВИЗАНТИЙСКИ традиции в приложното изкуство на Второто българско царство. // Търновска книжовна школа. Т. 6. В. Търново, 1999, с. 601-619.

85. ДВА сребърни обкова на икони от Търновград и Охрид. // Източното православие в Европейската култура. С., 1999, с. 298-306. [съавт. Д. Тотева]

86. ЕВРЕЙСКАТА общност в Търново и църковният събор от 1359 г. // Търновска книжовна школа. Т. 6. Българската литература и изкуство от търновския период и историята на православния свят. В. Търново, 1999, с. 523-528. [съавт. Ив. Чокоев]

87. ЗА една група печати на цар Симеон. // Общото и специфичното в балканските народи до края на ХІХ век. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Василка Тъпкова-Заимова. С., 1999, с. 107-112.

88. ЗА някои исторически факти в творбите, посветени на Иларион, епископ Мъгленски. // Светогорска обител Зограф. Т. 3. С., 1999, с. 159-166. [съавт. Ив. Чокоев]

89. НАОСЪТ и притворът на търновската църква “Св. 40 мъченици” (архитектура, живопис, периодизация). // Минало, 1999, № 4, с. 23-49. [съавт. Е. Дерменджиев, Д. Косева]

90. СТЕНОПИСИТЕ от наоса и притвора на търновската църква “Св. 40 мъченици” в светлината на последните проучвания. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 14, 1999, с. 200-223. [съавт. Д. Косева]

91. ЗА иконографията на анонимните печати на цар Симеон (893–927). // Paleobulgarica, 2000, № 4, с. 35-52.

92. НЕИЗВЕСТЕН анонимен печат на владетел от Първото българско царство. // Плиска – Преслав. Т. 8. Шумен, 2000, с. 186-189.

93. НОВООТКРИТИ галерии на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // Археолог. вести, 2000, № 2, с. 28-33. [съавт. Е. Дерменджиев]

94. ОЩЕ веднъж за процесийния кръст от средновековния Ветрен на Дунав. // Българите в Северното Причерноморие. В. Търново, 2000, с. 187-190.

95. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ византийские свинцовые иконы из северо-восточной Болгарии. (К иконографии Святого Георгия-драконоборца). // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Т. 7. Симферополь, 2000, с. 362-369.

96. ИСТОРИЯ на проучванията на стенописите на църквата “Св. 40 мъченици” във Велико Търново. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 15-16, 2000–2001, с. 128-141.

97. ОЩЕ веднъж за процесийния кръст от Суворово. // Изв. Нар. музей-Варна, 36-37 (51-52), 2000-2001, с. 213-219.

98. НЯКОИ наблюдения за златните пръстени-печати от Търновград. // Труд. ШУ “Еп. Константин Преславски”. Катедри по история и богословие. Т. 4. Шумен, 2001, с. 62-71. [съавт. Ив. Чокоев]

99. ОЩЕ веднъж за пръстена-печат на Теодор примикюр. // България, българите и техните съседи през вековете. [Сборник]. В. Търново, 2001, с. 224-230.

100. ЦАРСКАТА църква “Св. 40 мъченици” и манастирът Великата лавра в Търновград. (Резултати от последните археологически разкопки). // Археология, 2001, № 1-2, 30-44.

101. ЗЛАТНИ и сребърни пръстени-печати от Търновград. // Палеобалканистика и старобългаристика. Материали от вторите есенни международни четения “проф. Ив. Гълъбов”. В. Търново, 14-17 ноем. 1996. В. Търново, 2001, с. 349-358. [съавт. Ив. Чокоев]

102. МЕДАЛЬОН с гравиран образ на св. Козма. // Труд. ШУ ”Еп. Константин Преславски”. Катедри по история и богословие. Т. 4. Шумен, 2001, с. 185–188.

103. ЗАМЕТКИ об истории, архитектуре и стенописях Болшого Нисовсого монастыря. // Скални и мегалитни паметници – проблеми и пътища за тяхното разрешаване. [Сборник]. С., 2001, с. 30-37 (съавт. Е. Дерменджиев, Д. Косева)

104. PECTORAL cross with crucified Christ and the Virgin Haghiosoritissa. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 149, cat. No. 42.

105. ICONS of Christ and St. Thomas. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 154, cat. No. 48.

106. A SIGIL featuring the Annonciation. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 173, cat. No. 58. 18.

107. WING of a triptych with SS. Nicholas and John Chrisostom. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 182, cat. No. 59.

108. FRAGMENT of an icon Koimesis (The death of Virgin Mary). // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 183, cat. No. 60.

109. FRAGMENTARY icon (St.Theodore Stratilates). // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V.Pace, Borina, 2001, p. 184, cat. No. 61.

110. PROCESSIONAL cross. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 189, cat. No. 65.

111. ENAMELED disc featuring St Akepsimas. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 190, cat. No. 66.

112. SIGIL of Patriarch Visarion. // Treasures of Christian Art in Bulgaria. Ed. V. Pace, Borina, 2001, p. 190, cat. No. 67.

113. TWO BYZANTINE Signet Rings from Bulgaria. // Studies in Byzantine Sigillography, 7, ed. W. Seibt, Dumbarton Oaks Research, 2002, 1-20.

114. ЦАРСКАТА църква „Св. 40 мъченици” и манастирът „Великата лавра” в столичния Търновград след новите археологически разкопки 1992-2000 г. // Търновска книжовна школа, Т. 7, В.Търново, 495- 518.

115. БЕЛЕЖКИ към историята, архитектурата и стенописите на големия Нисовски манастир. // Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново, 2002, с. 813-824. [съавт. Е. Дерменджиев, Д. Косева]

116. БРОНЗОВ медальон с изображение на св. Теодор войн. // Acta Musei Varnanessi. Т. 1. Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV–ХV в. Варна, 2002, с. 140-143.

117. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ процесийни кръстове от територията на средновековна България. // Пробл. изкуството, 2002, № 3, с. 25-33.

118. ПРОЦЕСИЕН кръст от дворците в Преслав. // Юбилеен сборник в чест на проф. Д. Овчаров. В. Търново, 2002, с. 71-76.

119. СТЪКЛЕН медальон на св. Йоан Кръстител. // Изв. Ист. музей-Шумен, 10, 2002, с. 147-154.

120. ТРИ византийски процесийни кръста от Преслав. – Ареология, 2002, кн. 3, 57-65.

120. БРОНЗОВО печатче с лъвско изображение от Търново. // Изв. Ист. музей-В. Търново, 17-18, 2002–2003, с. 311-320.

121. ВИЗАНТИЙСКИЙ крест из Национального Исторического музея в Софии. // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2002, с. 85-88.

122. Г. АТАНАСОВ. Св. Георги Победоносец. Култ и образ в православния Изток през Средновековието. (Зограф, Варна, 2001, 366 с., 244 образци. [Рецензия]. // Археология, 2003, № 3, с. 60-66.

123. МЕДАЛЬОН от процесиен кръст с изображение на архангел Михаил. // Християнската традиция и царската институция в българската култура. Шумен, 2003, с. 51-56.

124. НОВООТКРИТ анонимен печат на владетел от Първото българско царство. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. [Сборник]. В. Търново, 2003, с. 172-177.

125. ПРОЦЕСИЕН кръст с изображение на св. Козма. // Studia Protobulgarica et mediae europenia. Материали от юбилейната научна конференция в чест на 100 годишнината на чл. кор. проф. д-р Веселин Бешевлиев, 12-15 май 2000. В. Търново. С., 2003, с. 231-236.

126. ПРОЦЕСИЙНИ кръстове от крепостта при село Цар Асен, Русенско. // Изв. Нар. музей Варна, 34–35 (49–50), Варна, 2003, с. 192-197.

127. ТЕХНОЛОГИЯ и украса на една група византийски литийни кръстове. // Плиска – Преслав. Т. 9. Шумен, 2003, с. 275-292.

128. MODЕLE de bronze pour les camées de verze du village de Rogatchevo departament de Varna. // Bulgaria Pontica Medii Aevi IV–V. S., 2003, р. 131-136.

129. НОВЫЕ памятники византийской костяной пластики в Болгарии. // Bulgaria Pontica Medii Aevi IV–V. S., 2003, с. 305-314.

130. ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ. // Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 4, С., 2003, 644-647.

131. ВИЗАНТИЙСКИ процесийни кръстове с изображения на светци лечители. // Труд. ШУ “Еп. Константин Преславски”. Катедри по история и богословие, в памет на Пейо Димитров. Т. 5. С., 2004, с. 217-230.

132. ЗА иконографията и надписите върху два патриаршески печата от Второто българско царство. // Acta Musei Varnaensis. Т. 2. Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие. Варна, 2004, с. 348-356.

133. ДВУСТРАННА оловна иконка в Богородица Кикоитиса и разцъфнал кръст от Преслав. // Преслав. Т. 6. С., 2004, с. 167-179.

134. ИКОНОГРАФИЯТА на св. Георги Драконоборец според една група паметници на византийското приложно изкуство. // Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново, 2004, с. 571-579. [cъавт. Д. Косева]

135. ОЩЕ веднъж за процесийния кръст от Суворово. // Изв, Нар. музей-Варна. Т. 36-37 (51-52), 2000-2001. Варна, 2004, с. 215-219.

136. BYZANTINISCHER Kunsthandwerksimport in Tarnovgrad am beispiel einer elfeinbeinschnitzerei der “Koimesis”. // Труд. на катедрите по история и богословие в чест на 75-годишнината на проф. дтн Тодор Събев. С., 2004, с. 128-134.

137. СТЕНОПИСНИЯТ календар от царската църква „Св. 40 мъченици” във В.Търново. // Юбилеен сборник „Средновековно Търново. Археологически проучвания.”, В. Търново, 2004, 199-245.

138. ЗА иконографията и надписите върху два патриаршески печата от Второто българско царство. // Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие. (Acta Musei Varnaensis, II), Варна, 2004, 348-356.

139. СТЕАТИТОВА икона с Разпятие Христово от музея в Севлиево. // Археология, кн. 3-4, 2004, 62-68 [съавт. Н. Ботева].

140. ПРОЦЕСИЕН кръст от Провадийско. // Изв. На Народния музей – Варна, 38-39 (53-54), 2002-2003, Варна, 2005, 392-395.

141. БРОНЗОВА матрица със светци-войни от Варненския Археологически музей. // Изв. на Народния музей Варна. 38-39 (53-54), 2002-2003, Варна, 2005, 396-405 [съавт. В. Плетньов].

142. ПРОЦЕСИЕН кръст с надпис на кирилица от НАМ. // Археология, 2005, 1-4, 171-177.

143. ЗЛАТЕН пръстен-печат от с. Кранево, Балчишко. // “Българските земи през средновековието (VІІ-ХVІІІ в.) – В Acta Musei Varnaensis, III-2, Варна, 2005, 269-272.

144. ВИЗАНТИЙСКИ процесиен кръст от първите разкопки в Плиска.// С б. “Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура”, В.Търново, 2005, 216-219.

145. ДВА сграфито съда с подглазурни кирилски надписи от новите разкопки на църквата “Св. 40 мъченици” във В.Търново.// Сб. „Културните текстове на миналото”, кн. І – Материали от юбилейната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. К. Попконстантинов. В. Търново, 29-31.10.2003, С., 2005, 212-215.

146. КРЪСТОВИДНИ оловни медальони от България. // Изв. на Народния музей Варна. 38-39 (53-54), 2002-2003, Варна, 2005 г. 405-416. [съавт. А. Пейков].

147. НАГРЪДНИ оловни икони с изображения на св. Георги войн, пешак и драконоборец. // Год. на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, ЦСВП „Ив. Дуйчев”. 93(12), 2003, С., 2005, 131-138.

148. БРОНЗОВЬІ процессиональный крест из Пловдива. // Byzantinoslavica, LXIII, 2005, 95-102.

149. ЗА идентификацията на образите върху солунската ампула от Ермитажа.//С б. Проф. д.и.н. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. С., 2006, 211-217.

150. СОЛУНСКИ евлогии от България. // Археология, 2006, 1-4, 213-222.

151. ОЛОВНА евлогия със светци-войни и “разцъфнал кръст” от България. // ”Тангра”. Сб. в чест на 70- годишнината на акад. В.Гюзелев. С., 2006 г., 343-351.

152. ОЛОВНИ икони на св. Теодор войн, конник и драконоборец от България. // Трудове на катедрите по история и богословие, т. 8, ШУ ”Еп. Константин Преславски”. 2006 г. 286-303. [съавт. А. Пейков].

153. ОЛОВНА ампула с изображение на св. Димитър и св. Теодора мъченици в Археологическия музей – Варна. // Известия на Народния музей Варна, ХLII (), 2006, 72-80.

154. СРЕБЪРНА пластина с Дунавски конници от с.Върбовка, Великотърновско.//П р о б л е м и на прабългарската история и култура. 4.2, С., 2007, 313-320.

155. СТЕАТИТОВ медальон със св. Никола от музея в гр. Котел.//И з с л е д в а н и я по българска средновековна археология. Сб. в чест на проф. Р.Рашев., Фабер, 2007, 310-317. [съавт. М. Николов].

156. ИЗОБРАЖЕНИЯ на св. Димитър и св. Теодора върху оловни ампули от Солун. // С б. Търновска книжовна школа, т. 8, В. Търново, 2007, 531-540.

157. СОЛУНСКИ ампули с двустранни изображения на светци войни.//. „Християнската култура в Средновековна България.” [Сборник] Материали от Национална научна конференция по случай 1100 години от смъртта на св. Княз Борис І “Плиска и християнските центрове на Европа”, Плиска-Шумен-Велики Преслав, 2-4 май, 2007, В.Търново, 2008, с. 413-419.

158. НОВООТКРИТ златен пръстен-печат от некропола на търновската църква „Св. Четиридесет мъченици”. // Археология, 2008, 80-91.

159. ОЛОВЕН медальон с изображение на св. Теодор. // Историкии. 3 [Юбилеен сборник] в чест на доц. д-р Ст. Витлянов, по случай неговата 60-годишнина. Шумен, 2008, с.58-64.

160. ПЕЧАТ-инталия на цар Симеон (893-927). // Символи на българската държавност. [Каталог на изложба 100 години от обявяване на Независимостта на България.] Велико Търново, 2008, 48-49.

161. РАЗКОПКИ на “Средновековен град Трапезица – Север”. // АОР през 2007 г. С., 2008, 682-685 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].

162. РАЗКОПКИ на „Средновековния некропол край църквата “Успение Богородично” във Велико Търново. // АОР през 2007 г. С., 2008, 698-701 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].

163. РАЗКОПКИ на църквата “Св. 40 мъченици” – Южен двор във Велико Търново. // АОР през 2007 г., С., 2008 , 695-698 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].

164. НОВ прочит на монограма върху пръстена от рудник Звездел, Момчилградско. // Юбилеен сб. по случай 70-годишния юбилей на проф. д.и.н. Л. Дончева. С., 2009, 457-460.

165. НАГРЪДНА икона с изображения на св. Георги – воин и Христос Пантократор. // Laurea in honorem Margaritae Vaklinovae (книга ІІ), С., 2009, 305-310.

166. ЗА изображенията върху оловната ампула – кутрувия от музея в Шумен.// Иванка Акрабова-Жандова. In memoriam. С., 2009, 251-257.

167. М. ДОЛМОВА-ЛУКАНОВСКА. Трапезица в светлината на археологическите разкопки. В. Търново, 2008, 190 с., 79 образци, ІХ таблици. [рецензия]. // Археология, L, 2009, 3-4, 132-136.

168. НОВООТКРИТА църква (№ 19) в средновековния град Трапезица. // Археология, 2009, 3-4, 77-91.

169. РЕЛИКВАРИЙ св. Димитрия из региона В.Търново.// Античная древность и средные века. Вып. 39, Екатеринбург, 2009, 314-326.

170. ВЕЛИКО Търново. Крепостта Трапезица. Археологически разкопки в сектор „Север”. // АОР през 2008 г., С., 2009, 610-614 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].

171. СТЕФАН БОЯДЖИЕВ. Българската архитектура през VІІ-ХІV в., Т.1 Дохристиянска архитектура. С., 2008, 405 страници, 422 чернобели фотографии, графични илюстрации и цветно приложение – 22 листа. // Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, ХХІV /2010. В. Търново, 2010, 347-350.

172. БРОНЗОВА икона с Богородица Одигитрия с апостолите Петър и Павел. // “От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба”. – Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Е.Бакалова. С., 2010, 150-154.

173. АМПУЛИ-кутрувия с изображения на св. Димитър и св. Богородица от България. – Год. на СУ “Климент Охридски”, ЦСВП “Ив. Дуйчев”, т. 95(14), С., 2010, с. 205-216; 411-416.

174. АМПУЛА от Светите земи, открита във Велики Преслав. // Археология, 3-4, 2010, 129-133.

175. ОЛОВНА евлогия със св. Димитър и „разцъфнал кръст” от Преслав. // Stephanos Archaeologicos in honorem Profesories Stephcae Angelova. Sofia, 2010, p. 619-628.

176. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект “Средновековен град Трапезица – сектор Север” // АОР през 2009 г., С., 2010, 495-499 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].

177. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект “Църква и баня”, южно от манастира „Св. 40 мъченици” във В.Търново. // АОР през 2009 г., С., 2010, 507-509 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].

178. ТВОРБИ на християнския култ от църква № 19 на крепостта Трапезица. // С б. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. ІV, 414-439, В.Търново, 2011. [съавт. Д. Косева].

179. ВИЗАНТИЙСКИ печати-инталии от Средновековна България. (добавки и корекции). // С б. От тук започва България, Шумен, 2011, 371-384, табл. І 1-12, ІІ 1-2.

180. ДВА сребърни енколпиона от България.// Археология, 1, 2011, 106-113.[съавт. И. Кънев].

181. СРЕДНОВЕКОВНИ фрески, открити при разкопките във Велико Търново. // Проблеми на изкуството, 2, 2011, 48-57. [съавт. Д. Косева].

182. СТЪКЛЕН съд от реликварийната камера на новоткритата църква № 19 на хълма Трапезица. // Известия на Националния исторически музей, т. ХХІІІ, 2011, 98-104.

183. ПРОЦЕСИЕН кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево. // Известия на Регионалния исторически музей – В. Търново, т. ХХVІ, 2011, 179-188. [съавт. Н. Ботева]

184. ABOUT a Group of Thessalonican Eulogia – Encolpions.// Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Център за славяно-византийски проучвания „Ив. Дуйчев”, т. 97 (16), С., 2011, с. 85-111, ил. на с. 432-437.

185. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект “Средновековен град Трапезица- сектор Север”. // АОР през 2010 г., С., 2011, 438-440 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].

186. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект “Църква и баня”, южно от манастира „Св. 40 мъченици” във В.Търново. // АОР през 2010 г., С., 2011, 446-448 [съавт. Е. Дерменджиев, П. Караилиев].

187. ЗА една група евлогии-енколпиони от България. // С б. „Търновска книжовна школа”, т. 9, В. Търново, 2011, 570-608.

188. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ литийни кръстове от бронз, открити в България. Част І. // Археология, год. LIII, 2012, кн. 1, с. 46-62.

189. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ проучвания на средновековния град Трапезица – северна част (2007-2010). // С б. „Българско средновековие. Общество, влст, история”, в чест на проф. д-р Миляна Каймакамова. С., 2012, 574-592.

190. ПРОЦЕСИЕН кръст от средновековната крепост до гр. Севлиево. // Известия на РИМ – В. Търново, ХХVІ, 2011, В. Търново, 2012, 179-188. ISSN 0861-5888. [съавт. Н.Ботева].

191. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект „Средновековен град Трапезица – сектор Север” във Велико Търново. // АОР през 2011, София, 2012, 416-419, обр. 1-3. ISSN 1313-0889. [съавт. Е. Дерменджиев и П. Караилиев].

192. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ разкопки на обект „Църква и баня, южно от манастира „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново. // АОР през 2011, София, 2012, 425-428, обр. 1-3. ISSN 1313-0889. [съавт. Е.Дерменджиев и П.Караилиев].

193. СОЛУНСКИ евлогии, открити в България (оловни ампули, енколпиони и икони ХІІ-ХV в.). 371 страници, 201 чернобели и 103 графични илюстрации; Солунски евлогии, открити в България (оловни ампули, енколпиони и икони ХІІ-ХV в.). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на изкуствознанието”. София, 2012, 1-36.

194. БРОНЗОВ нагръден реликварий с образите на св. aпостоли Петър и Павел. // С б. Василка Герасимова-Томова in memoriam (2013), с. 543-547.

195. ОЛОВНА ампула от разкопките на крепостта Русокастро. // С б. Василка Герасимова-Томова in memoriam (2013), с. 537-542 [съавт. М. Николов]

196. КОНСТАНТИНОПОЛСКИ литийни кръстове от бронз, открити в България. Част ІІ. // Археология, год. LIII, 2012, кн. 2, с. 66-80.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн