BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова
гл. ас. д-р Красимира Карадимитрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

2000 Фондовик на фонд „Каменна пластика”, НАИМ-БАН

1994 Гл. асистент, Секция по епиграфика и нумизматика

1990 Научен сътрудник, Научно-информационен отдел, НАИМ-БАН,

1982 - 1990 Екскурзовод в НАМ

1981 - 1982 Преводач от немски и английски езици в Институт по облекло и текстил, София


Образование и допълнителна квалификация

1990 Кандидат на историческите науки (доктор по история). Тема „Култът към нимфите в провинции Долна Мизия и Тракия”

1976 - 1981 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет , специалност „Класическа филология”, висше образование

1972 - 1976 91 Немска езикова гимназия „Карл Либкнехт”, София


Организационен опит

Организиране на международни и местни научни конференции, семинари, симпозиуми, изложби


Чужди езици

Английски, немски, руски, френски


Технически умения

Работа с всички продукти под Windows, фотозаснемане


Сфера на научните интереси

Латинска епиграфика, каменна скулптура, римска надгробна пластика, програми за деца и ученици


Научни публикации

Красимира Карадимитрова. Фонд “Каменни паметници”. – Национален археологически музей. 100 години от откриването на първата експозиция, С., 2005, 46-50.
Красимира Карадимитрова. Бююк джамия. Сградата на музея. – Национален археологически музей. 100 години от откриването на първата експозиция, С., 2005, 29-37.
Красимира Карадимитрова. Нови посветителни надписи от Рациария. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2, 2005, 205-221.
Krassimira Karadimitrova. Die Ikonographie der Weihreliefs der Nymphen in den thrakischen Laendern – zwischen Eigentuemlichkeit und fremdem Einfluss – 10th International Congress of Thracology. Komotini-Alexandroupoli 18-23 October 2005.
Красимира Карадимитрова. Contra votum или за началото на християнската лексика. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3, част 2, 2007, 103-115.
Красимира Карадимитрова. Надгробна плоча от Рациария. Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 2007, 202-210.
Красимира Карадимитрова. Iuppiter Optimus Maximus Fulguralis в Рациария. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 4, 2008, 207-216.
Красимира Карадимитрова. За култа на Венера в светилището на Херос край Глава Панега. – Сборник в чест на проф. Ал. Милчева. София, 2008, 180-187.
Krassimira Karadimitrova – In Die alten Zivilizationen Bulgariens. Das Gold der Traker.15. Маеrz – 1. Juli 2007. Basel, 2007, 236-237.
Krassimira Karadimitrova – In Thracian Treasures from Bulgaria.Tokyo. 2008, 145-147.
Красимира Карадимитрова In Символите на българската държавност. В. Търново, 2008, 37.
Красимира Карадимитрова. Нови данни за земеделието в Рациария. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 5, 2009, 294-300.
Красимира Карадимитрова. Flamen primus municipii Aeliani или за административото деление на провинция Г. Мизия – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2010, 263-274.
Красимира Карадимитрова. Изложба “Аз писах. Българска кирилска епиграфика” в Националния археологически музей.- Археология, кн. 1-2, 2010, 117-119.
Коста Хаджиев,Красимира Карадимитрова, Катя Меламед. Аз писах. Българска кирилска епиграфика. София, 2010.
Kosta Hadzhiev, Krassimira Kardimitrova, Katya Melamed. I Wrote.Sofia, 2011.


Преподавателска дейност

1994 - 2000 Латински език, НБУ


Участие в редколегии

От 2012 Член на редколегията на Нумизматика, сфрагистика и епиграфика

2012 Член на редколегията на Сборник в памет на Василка Герасимова-Томова

От 2003 Член на редколегията на Годишник на Националния археологически музей


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн