BG / EN
доц. д-р Здравко Димитров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 2005 уредник, отдел Експозиции, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

2004 доктор по история, Национален археологически институт с музей – БАН; тема на дисертацията Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия (І – ІІІ в.); научен ръководител ст.н.с. д-р Гергана Кабакчиева

2001 - 2004 редовен докторант в Секция за антична археология, НАИМ-БАН

2000 магистър по археология, СУ “Св. Климент Охридски”; тема на дипломната работа Nicopolis ad Istrum – някои аспекти на градския живот в Римска Тракия; научен ръководител ст.н.с. д-р Гергана Кабакчиева

1993 строителен техник, Строителен техникум “Христо Ботев” – София, специалност “Строителство и архитектура”

Военна служба

1993 - 1995 военно-топографски институт – гр. Троян; дейност като военнослужещ – изработване на топографски планшети, топографски карти, осъвременяване и поддръжка на топографските знаци и репери на територията на Р България, поддръжка на триангулачната мрежа на Р България


Организационен опит

2005 НАИМ-БАН, инвеститорски контрол на ремонтни дейности.
1996 Строителна фирма “Монарх”, помощник-технически ръководел.


Чужди езици

Английски, немски


Сфера на научните интереси

римска архитектурна декорация; развитие на архитектурата от периода на предримската и римската епоха; надгробна пластика от римската епоха; теренни проучвания


Археологически разкопки и проекти

2005 заместник-ръководител на разкопките на късноантичен кастел край Голица, научен ръководител ст.н.с. д-р Венцислав Динчев.

2005 заместник-ръководител на разкопките на обект № 27 по проект между НАИМ-БАН и БДЖ, край с. Капитан Андреево, научен ръководител н.с. д-р Христо Попов

2005 заместник-ръководител на разкопките край с. Татул, научен ръководител ст. н.с. д-р Николай Овчаров

2004 заместник-ръководител на разкопките на обект № 11 по АМ-Тракия, късножелязно ямно светилище и късноримско домакинство, научен ръководител ст.н.с д-р Милена Тонкова

2004 с. Ябълково, обект № 9 по проект между НАИМ-БАН и БДЖ, средновековно селище, ямно светилище от късно желязната епоха и открито селище от ранния неолит – член на екипа; научни ръководители ст.н.с. Милена Тонкова, Катя Меламед и доц. д-р Красимир Лещаков

2003 римска колония Улпия Ескус – член на екипа; научен ръководител ст.н.с д-р Гергана Кабакчиева

2002 римска колония Улпия Ескус – член на екипа; научен ръководител ст.н.с д-р Гергана Кабакчиева

2002 римски град Никополис ад Иструм – участие в разкопките; научен ръководител Павлина Владкова

2001 надгробна могила от римската епоха край с. Свирачи – член на екипа; научен ръководител ст.н.с д-р Гергана Кабакчиева

2001 римска вила Bruckneudorf, Австрия – участие в разкопките; научен ръководител д-р Хайнрих Забелицки

2000 светилище от римската и късножелязната епоха край с. Крепост, обект по трасето на АМ-Марица – член на екипа; научен ръководител доц. Костадин Рабаджиев

2000 римска вила Bruckneudorf, Австрия – участие в разкопките; научен ръководител д-р Хайнрих Забелицки

2000 раннохристиянски култов комплекс от Южен Парк, част ІІІ, София – участие в разкопките; научен ръководител н.с. Методи Даскалов

1999 римски град Никополис ад Иструм – участие в разкопките; научен ръководител Павлина Владкова

1998 археологически резерват Дуросторум-Дръстър-Силистра – участие в разкопките; научен ръководител доц. Стефка Ангелова

1997 археологически резерват Кабиле – участие в разкопките; научен ръководител проф. Людмил Гетов

1996 с. Юнаците, селищна могила от късния халколит и ранния бронз – участие в разкопките; научен ръководител доц. Красимир Лещаков


Научни публикации

Димитров, З., Хронология на коринтските капители с пълен апарат от Долна Мизия през римската епоха. – Археология, 2003, 4, с. 14-23.

Димитров, З., Nicopolis ad Istrum, Philippopolis, Augista Traiana – общи белези в архитектоничната украса. – Известия на РИМ Велико Търново, 2004, ХХ, 92-105.

Димитров, З. Архитектурна декорация в провинция Долна Мизия. – автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователна степен “Доктор”. София, 2004.

Димитров, З., Капители с кошница, украсена с гладки листа от Римска Тракия. – в Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov = Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV, р. 224-237, Sofia, 2005..

Димитров, З., Колонни капители от І – ІІІ в. в колекцията на АМ-Варна. – Известия на народния музей Варна, 38-39 (53-54) за 2002-2003, с. 263-307, Варна, 2005 г.

Димитров, З., Фриз-архитравни блокове от храма на Фортуна в Ескус във фонда на НАМ. – в Известия на археологическия институт, т. ХХХІХ, под печат.

Димитров, З., Декоративни елементи в гробната архитектура на Анхиало през римската епоха. – в Сборник с доклади от научна конференция в чест на Люба Огненова. София, 11 декември 2002, под печат.

Димитров, З., Архитектурни детайли от култови сгради в Никополис ад Иструм. – в Сборник с доклади от научна конференция в чест на Златозара Гочева. Велико Търново, 17 ноември 2002, под печат.

Димитров, З., Връзката между елинистическата и римската архитектонична декорация в западнопонтийските градове. – в Сборник с доклади от научната конференция в чест на проф. М.Лазаров, под печат

Димитров, З., Типология на архитектурните детайли от римската епоха. – в Археология на България, том І, под печат.

Димитров, З., Пиластрови и антови капители от І – ІІІ в. в колекцията на АМ-Варна. – в Известия на народния музей Варна, т. 40 (55), под печат.

Димитров, З., Архитектурни детайли от римската епоха в Сексагинта Приста. – в Известия на РИМ-Русе, под печат.

Dimitrov, Z., Ionic Capitals from Nicopolis ad Istrum. – In The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000), Sofia 2002, p. 99-103.

Dimitrov, Z., Fries-Architrave aus Serdica, verziert im Stil der aphrodisischen Steinmetzschule. – Archaeologia Bulgarica, 2004, 1, р. 29-44.


Рецензии

Wolfgang Korn. 50 Klassiker Archäologie. Die wichtigsten Fundorte und Ausgrabungsstätten Berlin


Участие в научни форуми

Международна научна конференция “Римският и късноантичния град” – по случая 100 години от началото на археологическите разкопки в Никополис ад Иструм. 26-30. 07. 2000 г., Велико Търново

Научна конференция в чест на проф. Златозара Гочева. 17.11.2002 г., Велико Търново

Научна конференция в чест на проф. Люба Огненова-Маринова. 11.12.2002 г., София

Музеят – находки, събития, личности. Доклади и съобщения за VІІІ музейни четения на РИМ В. Търново, посветени на 120 години от рождението на Тодор Николов. 18-19.05.2004 г., Велико Търново

Научна конференция в чест на проф. Михаил Лазаров. Октомври, 2004 г., Варна

Научна конференция в чест на проф. Мария Чичикова. Май, 2005 г., София

Международен симпозиум “Културното наследство на Балканите в контекста на Обединена Европа”. 2-5.09.2005 г., Кърджали

Научна конференция “Долината на тракийските царе – Проучвания и развитие”. 23-24.09.2005 г., Казанлък


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн