BG / EN
доц. д-р Крум Бъчваров

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

2013 - ръководител на Секция за праистория, Национален археологически институт с музей – БАН

2012 - доцент, Секция за праистория, Национален археологически институт с музей – БАН

2005 - 2011 научен сътрудник I ст., Секция за праистория, Национален археологически институт с музей – БАН

2003 - 2005 секретар, Секция за праистория – Национален археологически институт с музей – БАН

2003 - 2005 научен сътрудник ІІ ст., Секция за праистория – Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

1996 - 1999 редовен докторант в Секция за праистория, НАИМ-БАН

1987 Национална гимназия за древни езици и култури “Св. Константин Кирил Философ”; тема на дипломната работа Неолитни антропоморфни фигурки от българските земи; научен ръководител ст. н.с. д-р Иван Панайотов

2002 доктор по история, Национален археологически институт с музей – БАН; тема на дисертацията Неолитни погребални обреди от българските земи в контекста на Югоизточна Европа и Анатолия; научен ръководител проф. д.и.н. Васил Николов

1994 магистър по история, специализация археология, СУ “Св. Климент Охридски”; тема на дипломната работа Раннонеолитни погребални обреди от българските земи; научен ръководител проф. д.и.н. Васил Николов


Организационен опит

2004 ръководител на разкопките на къснонеолитното селище при Харманли

2003 член на организационния комитет на международния симпозиум “Праисторическа Тракия”, Стара Загора

1997 член на организационния комитет на международния симпозиум “Неолитът в Югоизточна Европа”, Караново


Чужди езици

- Английски, руски, немски – писмено и говоримо

Класически езици: старогръцки, латински, старобългарски


Научна дейност

Сфера на научните интереси късна праистория; неолит, халколит & ранна бронзова епоха; Югоизточна Европа, Анатолия & Леванта; праисторически погребални обреди; праисторически религиозно-митологични представи; теренни проучвания


Археологически разкопки и проекти

2004 Харманли открито селище, късен неолит & ранен халколит; ръководител

1991 - 2005 тел Караново селищна могила, от ранен неолит до ранна бронзова епоха + рецентен некропол (ХVІІ-ХVІІІ в.); член на екипа

1998 - 2003 тел Капитан Димитриево селищна могила, от ранен неолит до ранна желязна епоха; член на екипа

2000 Любимец открито селище, късен неолит ; заместник-ръководител

1995 - 1996 Помощица открито селище, ранен неолит & късен халколит; член на екипа

1994 Глуфишево открито селище, ранен неолит; член на екипа

1994 тел Юрганджийска, Коньово селищна могила, късен халколит & ранна бронзова епоха; член на екипа

1992 - 1995 Драма микрорегионално проучване, от късен неолит до римска епоха; член на екипа

1990 - 1995 , 2004 Слатина-София многослойно селище, ранен неолит; заместник-ръководител (2004), член на екипа (1991-1995), стажант (1990)

1990 тел Гълъбово селищна могила, късен халколит & ранна бронзова епоха; стажант

1985 - 1986 Малък Преславец многослойно селище, ранен неолит; стажант

1985 Костандово тюрзис, късна бронзова епоха & желязна епоха; стажант


Монографии

К. Бъчваров. Неолитни погребални обреди интрамурални гробове от българските земи в контекста на Югоизточна Европа и Анатолия. София, Бард, 2003.


Рецензии

D. Nikolić, Archaeologia Bulgarica, 8, 2004, 1, 97-99.
B. Gaydarska, The Prehistoric Society, http//www.ucl.ac.uk/prehistoric/reviews/04_03_buchvarov.htm

K. Băčvarov. Ernestine S. Elster, Colin Renfrew (eds). Prehistoric Sitagroi Excavations in Northeast Greece, 1968-1970. Volume 2… – Археология, 2004, 3-4, 89-92.

К. Бъчваров. Международен симпозиум “Праисторическа Струма”, Кюстендил-Благоевград, 27.09-01.10.2004. – Археология, 2004, 3-4, 120-122.

К. Бъчваров. Посещение на учени от Археологически институт с музей в САЩ. – Археология, 2004, 3-4, 117.

K. Băčvarov. Balkanizing the Balkans Exclusion, Incorporation and Identity in Balkan Prehistory. – Archaeologia Bulgarica, 7, 2003, 1, 99-103.

K. Băčvarov. D. W. Bailey. Balkan Prehistory Exclusion, Incorporation and Identity… – Археология, 2002, 3, 66-70.


Редактирани книги

V. Nikolov, K. Băčvarov, P. Kalchev (eds). Prehistoric Thrace. Proceedings of the International Symposium in Stara Zagora, 30.09 – 04.10.2003. Sofia – Stara Zagora, 2004.

V. Nikolov u. K. Băčvarov (Hrsg.). Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Sofia, 2004.


Преподавателска дейност

май 2005 Нов български университет, София

април 2005 University of California at Berkeley (Archaeological Research Facility, Institute of Slavic, East European & Eurasian Studies), University of California at Los Angeles (Cotsen Institute of Archaeology), Sonoma State University, Salt Lake Community College


Участие в редколегии

От 2004 Археология

От 2004 Studia praehistorica

От 2003 Археологически открития и разкопки


Членство в научни организации

От 2005 Институт по археомитология (Себастопол, САЩ)


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн