BG / EN
гл. ас. д-р Иво Чолаков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 2007 научен сътрудник ІІ ст. в Секция Антична археология, Национален археологически институт с музей – БАН


Образование и допълнителна квалификация

2006 доктор по история; дисертация “Оръдия на труда от територията на България през периода І-VІ век”

2000 - 2004 редовен докторант, секция Тракийска археология, Национален археологически институт с музей – БАН

1999 магистър по археология, НБУ


Организационен опит

2015 - Ръководител на спасителни археологически проучвания на обект № 9 по трасето на Транзитен газопровод №2 за Турция в участъка между компресорна станция Лозенец до с. Недялско, общ. Стралджа

2015 - Ръководител на спасително издирване на археологически обекти по трасето на АМ Хемус, (Етап 2), участъци 3 и 4 (II-35 до III-303/Павликени) от км 137+800 до км 184+300

2015 - Ръководител на спасително издирване на археологически обекти по трасето на АМ Хемус, Етап 1, (Ябланица – II-35), участък 2

2015 - Ръководител на теренно издирване на археологически обекти в проучвателна площ „Вела“, землище на гр. Вълчедръм, обл. Монтана

От 2007 съръководител и зам. р-л на археологическото проучване на античния град Хераклея Синтика край село Рупите, община Петрич (ЮЗ България)

2004 ръководител на теренно издирване в района на общ. Маджарово (Южна България)

От 2005 заместник-ръководител на научни проучвания в НАР “Деултум-Дебелт”, с. Дебелт, Бургаско (ЮИ България)

2005 - 2006 заместник-ръководител на проучване на античен производствен център в землището на с.Кривина, Русенско (Северна България)

2008 ръководител на научни проучвания в НАР “Деултум-Дебелт” – обект “Западен скален некропол”

2008 ръководител на теренно издирване в района на об-ни Силистра и Кайнарджа (Северна България)

2008 - 2009 ръководител на спасителни археологически разкопки по трасето на АМ Тракия – обект 17, ЛОТ 4, с. Чарда, Ямболско


Чужди езици

Английски и руски


Технически умения

Windows; Microsoft Office; Adobe Photoshop; ArcGIS; геодезични уреди


Сфера на научните интереси

Периодът І-нач.VІІ в. на територията на България и Балканския полуостров. Долнодунавски лимес. Римски теракоти. Антични инструменти и производства.


Археологически разкопки и проекти

Проучвания в НАР “Деултум-Дебелт” (ЮИ България); спасителни разкопки по АМ “Тракия” (Старозагорско и Ямболско) на тракийски култови ями, тракийски надгробни могили, на късноримска вила; проучване на римски производствен център край кастела Ятрус/Iatrus (Северна България); проучвания в античния град Хераклея Синтика край с. Рупите, община Петрич; могилни проучвания в района на гр. Шипка и с. Старосел, община Хисар; проучвания в Аполония Понтика/ Созопол; проучвания в античния Трансмариска/ Тутракан (СИ България);

Избрана библиография


Студии

Римски и ранновизантийски метални инструменти от територията на България (І – началото на VІІ век). София, 2010.


Статии

2015 - Cholakov, I. D. Handcraft Production in the ancient city of Heraclea Sintica (on archaeological data). In: (L.Vagalinski, E. Nankov, eds.) Heraclea Sintica: from Hellenistic polis to Roman civitas (4th c. BC – 6th c. AD), ARCS, Vol. 2, 2015, ISSN:2367-5640, 225-234

2012 - Cholakov, I. D. Ancient Economy South of the Lower Danube Limes (the Territory of Present-day North Bulgaria) Based on Finds of Tools from the Period of the 1st – the Beginning of the 7th c. AD. In: (L.Vagalinski, N. Sharankov, S.Torbatov, eds.) The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th C.AD), NIAM-BAS, 2012, ISBN:978-954-9472-16-5, 63-82

2012 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistics on the Archaeological Surveys in Bulgaria, Season 2011. Archaeologia Bulgarica, XVI, 3, NOUS, 2012, ISSN:1310-9537, 77-89

2011 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistics on the Archaeological Surveys in Bulgaria, 2006-2010. Archaeologia Bulgarica, XV, 3, NOUS, 2011, ISSN:1310-9537. 83-96

2010 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistical Data on the Archaeological Fieldwork in Bulgaria, Season 2009. Archaeologia Bulgarica, XIV, 3, NOUS, 2010, ISSN:1310-9537, 81-92

2011 - Чолаков, И., Чукалев, К. Статистически резултати от теренните археологически проучвания в България през 2010 г.. В: Сборник с доклади от Първа научна конференция по проблемите на културно-историческото наследство. Бюлетин на Фондация „Арете-Фол“, 3, 4, Фондация Арете-Фол, 2011, ISSN:1314-5517, 38-62

2007 Cholakov, I. D, Atanasov, G. A Hoard of Late Roman Metalwork from Belokopitovo, Shumen district. In: L. Vagalinski (ed.). The Lower Danube in Antiquity (VI C BC – VI C AD). Acta of International Archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan 06-07.10.2005, NOUS, 2007, ISBN:978-954-90387-8-1, 257-264

2010 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Archaeology in Bulgaria, 2007-2009. American Journal of Archaeology, 114, 4, Archaeological Institute of America, 2010, ISSN:0002-9114, 715-741

2014 Чолаков, И. Д. Две колективни находки от антични инструменти от село Ярловци, Трънско. Известия на регионален исторически музей Перник, 2, Фабер. В. Търново, 2014, ISSN:1313-4078, 225-234

2003 - Чолаков, И. Дърводелски и каменоделски инструменти от територията на България за периода І-VІІ в. В: Пътят. Сборник научни статии, посветен на на живота и творчеството на д-р Георги Китов, 2003, 234-244

2008 - Чолаков, И. Д. Античното стопанство южно от Долнодунавския лимес според колективни находки с инструменти от периода І-началото на VІІ в.. Археология, ХLVІІ, 1-4, НАИМ-БАН, 2008, ISSN:0324-1203, 226-234

2005 - Чолаков, И. Д. Цвяткова могила край Шипка в Долината на тракийските владетели. Национална конференция „Земите на България – люлка на Тракийската култура“, II, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, ISBN:9540721490, 122-124

2008 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Archaeology in Bulgaria, 2006 Season. American Journal of Archaeology, 112, 1, Archaeological Institute of America, 2008, ISSN:0002-9114, 143-170

2008 - Cholakov, I. D. A Roman Production Centre for Terracottas in Heraclea Sintica (Southwest Bulgaria). Archaeologia Bulgarica, XII, 1, NOUS, 2008, ISSN:1310-9537, 55-76

2008 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistical Data on the Archaeological Field Activities in Bulgaria, Season 2007. Archaeologia Bulgarica, XII, 3, NOUS, 2008, ISSN:1310-9537, 89-100

2008 - Vagalinski, L, Cholakov, I. D, Chukalev, K. Archaeological Field Activities in Bulgaria: Seasons 2006-2007. Journal of the Serbian Archaeological Society, 24, The Serbian Archaeological Society, 2008, ISSN:0352-5678, 175-188

2009 - Cholakov, I. D, Chukalev, K. Statistical Data on the Archaeological Field Activities in Bulgaria, 2008 Season. Archaeologia Bulgarica, XIII, 3, NOUS, 2009, ISSN:1310-9537, 63-73

2010 - Чолаков, И. Д, Чукалев, К. Статистически резултати от теренните археологически проучвания в България през 2008 г. Списание на Българската академия на науките, 1, Българската академия на науките, 2010, ISSN:0007-3989, 38-45

Roman Terracottas of Deities from the Valley of the Middle Struma River. Intеrnational Conference Gods, Masks and Humans. Acta Musei Varnensis. (forthcoming).


Статии в поредицата АОР (Археологически открития и разкопки)

2016 - Чолаков, И. Д, Димитрова, Ю. Издирване на археологически обекти по трасето за доизграждане на автомагистрала „Хемус“, Етап 1, Участък 2. Археологически открития и разкопки през 2015 г., НАИМ-БАН, 2016, ISSN:1313-0889, 824-826

2016 - Чолаков, И. Д, Димитрова, Ю. Издирване на археологически обекти по трасето за доизграждане на автомагистрала „Хемус“, Етап 2, Участъци 3 и 4. Археологически открития и разкопки през 2015 г., НАИМ-БАН, 2016, ISSN:1313-0889, 827-829

2016 - Чолаков И. Д., Генчева В. Издирване на археологически обекти в проучвателна площ „Вела“, землище на гр. Вълчедръм, обл. Монтана. Археологически открития и разкопки през 2015 г., НАИМ-БАН, 2016, ISSN:1313-0889, 811-813

2011 - Вагалински, Л, Александрова, С, Иванова, И, Чолаков, И. Д, Харбалиева, Д. Антично селище край с. Сливарово, Малкотърновско. Археологически открития и разкопки през 2010 г., НАИМ-БАН, 2011, ISSN:1313-0889, 372-374

2010 - Вагалински, Л, Чолаков, И, Катевски, И. Геодезично заснемане и геофизично изследване на римски могилен некропол в квартал „Васил Левски -Г“ на община Подуене, гр. София. Археологически открития и разкопки през 2009 г., НАИМ-БАН, 2010, ISSN:1313-0889, 357-358

2012 - Вагалински, Л, Чолаков, И. Д, Александрова, С. Археологически разкопки на обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“ в м. Рупите, землище на с. Рупите, общ. Петрич. Археологически открития и разкопки през 2011 г., НАИМ-БАН, 2012, ISSN:1313-0889, 302-305

2007 - Вагалински, Л, Чолаков, И. Д. Античен производствен център край село Кривина, Русенско. Археологически открития и разкопки през 2006 г., НАИМ-БАН, 2007, ISSN:1313-0889, 251-252

2008 - Вагалински, Л, Чолаков, И. Д. Археологически проучвания на обект „Античен град“ при с. Рупите, община Петрич. Археологически открития и разкопки през 2007 г., НАИМ-БАН, 2008, ISSN:1313-0889, 384-386

2007 - Вагалински, Л, Чолаков, И. Д. Археологически разкопки на фортификацията на римската колония Деултум. Археологически открития и разкопки през 2006 г., НАИМ-БАН, 2007, ISSN:1313-0889, 252-253

2008 - Вагалински, Л, Чолаков, И. Д. Археологически разкопки на фортификацията на римската колония Деултум. Археологически открития и разкопки през 2007 г., НАИМ-БАН, 2008, ISSN:1313-0889, 429-430

2009 - Вагалински, Л, Чолаков, И. Д. Геофизични проучвания в Хераклея Синтика край с. Рупите, Петричко. Археологически открития и разкопки през 2008 г., НАИМ-БАН, 2009, ISSN:1313-0889, 377-378

2005 - Вагалински, Л, Чолаков, И. Д. Спасителни археологически проучвания на обект №21 (късноримска вила) при с. Арнаутито, община Стара Загора, по трасето на АМ Тракия, ЛОТ 1. Археологически открития и разкопки през 2004 г., НАИМ-БАН, 2005, ISSN:1313-0889, 244-246

2005 - Вагалински, Л, Чолаков, И. Д. Спасителни археологически проучвания на обект №22 (надгробна могила) при с. Арнаутито, община Стара Загора, по трасето на АМ Тракия, ЛОТ 1. Археологически открития и разкопки през 2004 г., НАИМ-БАН, 2005, ISSN:1313-0889, 246-249

2012 - Вагалински, Л., Чолаков, И., Александрова, С., Иванова, И., Харбалиева, Д., Шаранков, Н.. Антично селище край с. Сливарово, Малкотърновско. Археологически открития и разкопки през 2011 г., НАИМ-БАН, 2012, ISSN:1313-0889, 368-369

2014 - Костова, К, Чолаков, И. Д. Плосък римски некропол, с. Дебелт, област Бургас. Археологически открития и разкопки през 2013 г., НАИМ-БАН, 2014, ISSN:1313-0889, 297-299

2012 - Нехризов, Г., Чолаков, И. Д. Издирване на археологически обекти по трасето на железопътната линия Септември – Пловдив. Археологически открития и разкопки през 2011 г., Авангард, 2012, ISSN:1313-0889, 547-548

2015 - Чолаков, И. Д, Андонова, А. Издирвания на археологически обекти в рамките на находище „Алдомировски въглищен басейн“, участък Радуловци, община Сливница. Археологически открития и разкопки през 2014 г., НАИМ-БАН, 2015, ISSN:1313-0889, 814-817

2013 - Чолаков, И. Д, Валентинова, М. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод “Набуко“, сектор 5, ревизия Е. Археологически открития и разкопки през 2012 г., НАИМ-БАН, 2013, ISSN:1313-0889, 589-590

2015 - Чолаков, И. Д, Генчева, В. Теренно археологическо проучване на обект по трасето на ул. „Камчия“ при кръстовището с ул. „Марица“, гр. Поморие. Археологически открития и разкопки през 2014 г., НАИМ-БАН, 2015, ISSN:1313-0889, 319-321

2015 - Чолаков, И. Д, Нанков, Е. Издирвания с геофизично проучване на обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“, землище на с. Рупите, община Петрич. Археологически открития и разкопки през 2014 г., НАИМ-БАН, 2015, ISSN:1313-0889, 857-858

2009 - Чолаков, И. Д, Пеева, Н. НАР „Деултум – Дебелт“. Проучване на обект „Западен скален некропол“. Археологически открития и разкопки през 2008 г., НАИМ-БАН, 2009, ISSN:1313-0889, 337-339

2009 - Чолаков, И. Д, Пеева, Н. Проучване на обект № 17, АМ „Тракия“, ЛОТ 4. Археологически открития и разкопки през 2008 г., НАИМ-БАН, 2009, ISSN:1313-0889, 535-537

2010 - Чолаков, И. Д, Пеева, Н. Проучване на обект №17, АМ Тракия, ЛОТ 4, с. Чарда, община Стралджа. Археологически открития и разкопки през 2009 г., НАИМ-БАН, 2010, ISSN:1313-0889, 408-410

2015 - Чолаков, И. Д, Славчев, В. Археологическо проучване на обект № 2 (км 7+250 – 7+290) по трасето на междусистемна газова връзка България – Сърбия, с. Мировяне, Столична община. Археологически открития и разкопки през 2014 г., НАИМ-БАН, 2015, ISSN:1313-0889, 517-520

2011 - Чолаков, И. Д. Издирване на археологически обекти в землищата на с. Вакарел и с. Пауново, общ. Ихтиман. Археологически открития и разкопки през 2010 г., НАИМ-БАН, 2011, ISSN:1313-0889, 554-554

2012 - Чолаков, И. Д. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко“, Сектор 5. Археологически открития и разкопки през 2011 г., НАИМ-БАН, 2012, ISSN:1313-0889, 591-592

2005 - Чолаков, И. Д. Теренни обхождания в община Маджарово и селата Малко Попово, Ефрем, Златоустово, Малки Воден през 2004 г. Археологически открития и разкопки през 2004 г., НАИМ-БАН, 2005, ISSN:1313-0889, 74-75

2013 - Чолаков, И.Д, Валентинова, М. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 4. Археологически открития и разкопки през 2012 г., НАИМ-БАН, 2013, ISSN:1313-0889, 590-591


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн