BG / EN
гл. ас. д-р Георги Иванов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2003 - 2007 PhD, Sofia university St. Kl. Ohridski

1995 - 2000 MA, Sofia university St. Kl. Ohridski


Научна дейност

May 2009 - present Assistant professor


Сфера на научните интереси

- Research interests covers Bronze and Early Iron Age periods.


Статии

2011 - 2011 S. Alexandrov, G. Ivanov, T. Hristova. BALEY: New Discoveries. Bulgarian e-Journal of Archaeology, 1, 2011, 127-136.

2007 - 2007 S. Alexandrov, V. Petkov, G. Ivanov. The Late Bronze Age Necropolis in the Тown of Sandanski, Southwest Bulgaria. In: H. Todorova, M. Stefanovich, G. Ivanov (eds.). The Struma/Strymon River Valley in Prehistory (In the Steps of James Harvey Gaul 2). Sofia 2007, 375-389.

2007 - 2007 Г. Иванов. Относно хронологията на некрополите на култура Брница в Централните Балкани. In: M. Stefanovich, Ch. Angelova (eds.). PRAE. In Honorem Henrieta Todorova, Sofia 2007, 249-258.

2012 - 2012 А. Йоцова, С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Селище от късната бронзова епоха до Балей (Северозападна България). Стратиграфия и археологически комплекси. Археология LIII.2, София 2012, 7-26.

2012 - 2012 Alexandrov, St., T. Hristova, G. Ivanov. Stratigraphic Sequence and Archaeological Complexes of the Late Bronze Age Baley Settlement (North-West Bulgaria). – Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-istorie Vol. XVIII-XIX / 2011-2012, 60-73.

2013 - 2013 S. Alexandrov, G. Ivanov, T. Hristova, N. Kazashki. The necropolis of the prehistoric Baley settlement (preliminary note on the results from the 2013 investigations). Bulgarian e-Journal of Archaeology 3.2, 2013, 315-324.

2013 - 2016 Alexandrov, S., G. Ivanov, T. Hristova. The necropolis of Baley in Northwest Bulgaria and its significance for the end of the Bronze Age and the beginning of the Iron Age in the Lower Danube region. K. Bacvarov, Ralf Gleser (eds.) Southeast Europe and Anatolia in prehistory: essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 293) Bonn: Habelt, 2016, 439-456.

2017 - 2017 Tankova, V., Blagoev, K., Grozeva, M., Malcheva, G., Steflekova, V., Alexandrov, S., Hristova, T., Ivanov, G., Nekhrizov, G.. Qualitative and quantitative laser-induced breakdown spectroscopy analysis of archaeological metal artefacts. Proc. SPIE 10226 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 102260H (January 5, 2017), 102266, 2017, DOI:doi:10.1117/12.2262447.

2017 - 2017 Bonsall, C., Elenski, N., Ganecovski, G., Gurova, M., Ivanov, G., Slavchev, V., Zlateva-Uzunova, R.. Investigating the provenance of obsidian from Neolithic and Chalcolithic sites in Bulgaria. Antiquity, 91, 356, Cambridge Core, 2017, DOI:doi:10.15184/aqy.2017.2, 1-6. SJR:1.06, ISI IF:1.536

2017 - 2017 Bonsall, C., Gurova, M., Elenski, N., Ivanov, G., Bakamska, A., Ganetsovski, F., Zlateva-Uzunova, R., Slavchev, V.. Tracing the source of obsidian from prehistoric sites in Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology, 7.1, 2017, 37-59.

2017 - 2017 Христова, Т., Иванов, Г., Доброволска, Ц., Кръстев, И., Авдеев, Г., Рангелов, Б., Костов, К., Атанасова, Г., Калчевска, К., Танкова, В., Благоев, К., Малчева, Г., Грозева, М., Стефлекова, В., Стоянова, Р.. Калаят – загадката в бронзовите предмети от некропола при Балей, Видинско. Тракийската древност: технологични и генетични изследвания, история и нематериално наследство. Сборник в чест на 75-годишнината на Петър Манджуков, БАН, 2017, 9-19.


Статии / Части от книги

2016 - 2016 Михайлова, Е., Димова, М., Иванов, Г.. Книга за учителя по История и цивилизации за 5. клас. София: Просвета плюс, 2016, ISBN:978-619-222-001-3, 179 с.

2016 - 2016 Михайлова, E., М. Димова, И. Д. Чолаков, Г. Иванов. История и цивилизации за 5 клас. София: Просвета Плюс, 2016, ISBN:978-619-222-000-6, 136 с.


Статии в поредицата АОР (Археологически открития и разкопки)

2016 - 2016 Иванов, Г., Пировска, А. Спасителни археологически проучвания на обект № 11А по трасето на „Междусистемна газова връзка България–Сърбия“, с. Чуковезер, община Драгоман. Археологически открития и разкопки през 2015 г., НАИМ-БАН, 2016, 181-183.

2016 - 2016 Иванов, Г., Иванова, Н., Филипова, Ф., Казашки, Н., Марков, М., Тагарева, Д., Генчева, В., Григоров, А., Първанов, Р. Издирване на археологически обекти по протежение на железопътен участък Видин–Медковец. Археологически открития и разкопки през 2015 г., НАИМ-БАН, 2016, 807-810.

2016 - 2016 Иванов, Г., Джурковска, Г., Иванов, В. Редовни археологически разкопки на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила, община Долни Дъбник. Археологически открития и разкопки през 2015 г., НАИМ-БАН, 2016, 156-159,

2016 - 2016 Иванов, Г., Бакъмска, А., Чукалев, К., Генадиева, В., Гребска-Кулов, М., Христов, М., Гюрова, М., Пировска, А. Спасителни археологически проучвания на обект 2 (ранен неолит и ранна желязна епоха) при с. Джерман, общ. Дупница. Археологически открития и разкопки през 2015, София 2016, 65-68

2016 - 2016 Александров, С., Г. Иванов, Т. Христова, Н. Казашки, Б. Гълъбова, Н. Атанасова-Тимева. Некропол от втората половина на II хил.пр.Хр. при с. Балей, община Брегово. Археологически открития и разкопки през 2015, София 2016, 178-181.

2017 - 2017 Гребска-Кулов, М., Вайсов, И., Иванов, Г., Зидаров, П., Чукалев, К., Кулов, И., Бакъмска, А., Генадиева, В., Славчев, В.. Археологически проучвания на праисторическото селище Дамяница. Археологически открития и разкопки през 2016, НАИМ-БАН, 2017, 75-79

2017 - 2017 Иванов, Г., Джурковска, Г., Иванов, В.. Редовни археологически разкопки на обект oт бронзовата епоха в м. Попска могила. Археологически открития и разкопки през 2016 г., НАИМ-БАН, 2017, 123-126

2017 - 2017 Иванов, Г., Чукалев, К.. Издирване на археологически обекти в обхвата на инвестиционен проект „Развитие на железопътен възел София“. Археологически открития и разкопки през 2016 г., 2017, 677-680.

2014 - 2014 Г. Иванов, Г. Грозданова, Л. Трайкова, В. Николов. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток “, сектор 3. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София 2014, 596.

2015 - 2015 Г. Иванов, М. Христов, С. Александров, С. Иванов, А. Кочева, А. Йорданова. Издирвания на археологически обекти по трасето на АМ „Струма“, ЛОТ 3.3 , км 394+164 – 420+624, на територията на общини Кресна, Струмяни и Сандански. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 826-830.

2015 - 2015 Г. Иванов, А. Бакъмска, В. Генадиева, М. Гребска-Кулова, К. Чукалев, Л. Стайкова, Л. Трайкова, В. Николов. Спасителни археологически проуч вания на обект 2 (променено трасе на АМ „Струма ”, ЛОТ 2) при с. Джерман , община Дупница. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 42-44.

2015 - 2015 Г. Иванов, М. Дяков. Редовни археологически разкопки на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила, община Долни Дъбник. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 118-119.

2015 - 2015 С. Александров, Г. Иванов. Спасителни археологически разкопки на обект № 9 по трасето на междусистемна газова връзка България – Сърбия. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 120.

2015 - 2015 Т. Христова, Г. Иванов, Н. Казашки. Редовни археологически разкопки на некропола на Балей. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 120-122.

2015 - 2015 Г. Иванов, А. Пировска. Обект от ранната желязна епоха при с. Преславец, община Харманли. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 125-128.

2015 - 2015 Г. Иванов, К. Чукалев, Л. Трайкова, Й. Цветанов. Издирвания на археологически обекти по трасето на АМ „Струма“, ЛОТ 2 (промяна трасето от км 330+000 до км 332+966) на територията на община Дупница. – В: Археологически открития и разкопки през 2014 г. София 2015, 820-822.

2014 - 2014 Г. Иванов, П. Зидаров, М. Дяков. Oбект от бронзовата епоха в м. Попска могила, община Долни Дъбник. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София 2014, 106-109.

2014 - 2014 Т. Христова, Г. Иванов, Н. Казашки. Некрополът на Балей. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София 2014, 109-111.

2014 - 2014 С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Археологически проучвания в апсидата на епископска базилика в град Сандански. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София 2014, 135.

2014 - 2014 Г. Иванов, Г. Ганецовски, К. Чукалев, Н. Торбов, Л. Трайкова, Е. Найденова, Д. Петрова. Издирвания на археологически обекти в сервитутната зона на преносни газопроводи от ПГХ Чирен до Козлодуй и Оряхово. – В: Археологически открития и разкопки през 2013 г. София 2014, 591-594.

2010 - 2010 Т. Христова, Г. Иванов. Спасителни археологически проучвания на обект 10 (км 257+200-257+400), ЛОТ 3, по АМ Тракия, в землището на с. Биково, община Сливен. В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София 2010, 123-126.

2009 - 2009 Т. Христова, Б. Атанасов, Г. Иванов. Сондажни археологически проучвания на обект 10, ЛОТ 3 по АМ Тракия, в землището на с. Биково. В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София 2009, 137-141.

2008 - 2008 С. Александров, В. Петков, Т. Христова, Г. Иванов. Разкопки в северния портик на епископска базилика, гр. Сандански. В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София 2008, 283-287.

2006 - 2006 Т. Христова, Б. Атанасов, Г. Иванов, Г. Ганецовски. Геофизично проучване и сондажни археологически разкопки в м. Мало поле, с. Градешница, община Криводол. В: Археологически открития и разкопки през 2006 г., 2007, 228-230.

2011 - 2011 Г. Нехризов, Г. Иванов. Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, мах. Градинка, общ. Момчилград. В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 110-113.

2011 - 2011 С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов. Балей-селището. Археологически проучвания през 2010 г. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 129-132.

2011 - 2011 Т. Христова, Г. Иванов. Спасителни археологически проучвания на Обект 10, ЛОТ 3, АМ Тракия, землище на с. Биково. В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София 2011, 123-125

2011 - 2011 Т. Христова, Г. Иванов, Ф. Филипова. Балей-некрополът. Археологически проучвания през 2010 г. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 132-134.

2012 - 2012 Г. Иванов, Г. Ганецовски, Т. Христова, Е. Найденова, Б. Атанасов, М. Младенов, В. Тодоров, М. Николов, А. Найденова. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко”, сектор 6. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 593-595.

2012 - 2012 Г. Иванов. Спасителни археологически проучвания в м. „Под Ямача”, с. Овчарци, общ. Раднево. Бронзова и Ранножелязна епохи. В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 123-124.

2013 - 2013 Г. Иванов, А. Пировска. Спасителни археологически разкопки на обект в м. Под ямача, с. Овчарци, община Раднево. Бронзова и ранна желязна епоха. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София 2013, 99-101.

2013 - 2013 Г. Иванов, Г. Ганецовски, Т. Христова, М. Николов, В. Николов, А. Йорданова, Е. Найденова, А. Найденова. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 3. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София 2013, 586-589.

2013 - 2013 Г. Иванов, П. Зидаров, М. Дяков. Археологически проучвания на обект от бронзовата епоха в м. Попска могила, община Долни дъбник, област Плевен. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София 2013, 98-99.

2012 - 2012 Т. Христова, Г. Иванов, Н. Казашки. Балей-некрополът. Археологически проучвания през 2011 г. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 119-121.

2013 - 2013 Г. Иванов, Т. Христова, Георги Ганецовски. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко“, сектор 6, ревизия Е. – В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София 2013, 586.


Музейна дейност

2012 - 2012 С. Александров, Г. Иванов, Т. Христова, Н. Казашки. Некрополът на праисторическото селище Балей. В: Българска археология 2011. Каталог към изложба. София 2012, 16-17.

2014 - 2014 С. Александров, Г. Иванов, Т. Христова, Н. Казашки. Некрополът на Балей. – В: Камен Бояджиев, Петя Андреева (ред.). Българска археология 2013. Каталог към изложба. София, 12.

2015 - 2015 В. Динчев, Г. Иванов. Спасителни разкопки на обект „Преславец – юг” (археологически обект № 34 по ж.п. линията Пловдив – Свиленград), с. Преславец, община Харманли. – В: К. Бояджиев (ред.). Българска археология 2014. Каталог към изложба. София 2015, 27-28.

2016 - 2016 Александров, С., Иванов, Г., Христова, Т., Казашки, Н.. Редовни археологически разкопки на некропола на Балей. Българска археология 2015. Каталог към изложба, НАИМ-БАН, 2016, 29-30.

2017 - 2017 Иванов, Г., Бакъмска, А., Чукалев, К., Генадиева, В., Гребска-Кулов, М., Христов, М., Гюрова, М., Пировска, А. Спасителни разкопки на археологически обект от ранния неолит и ранната желязна епоха при при с. Джерман, община Дупница. В: В. Вандова (ред.) Пътят: Време без граници. Спасителни археологически разкопки по трасето на автомагистрала „Струма” на територията на област Кюстендил. Каталог на изложба. 2017. 35-42.

2017 - 2017 Гребска-Кулов, М., Вайсов, И., Иванов, Г., Зидаров, П., Чукалев, К., Кулов, И., Бакъмска, А., Генадиева, В., Славчев, В.. Праисторическо селище Дамяница, Благоевградско. Бояджиев, К. (ред.). Българска археология 2016. Каталог към изложба, НАИМ, 2017, 2

2015 - 2015 С. Александров, Г. Иванов, Т. Христова, Н. Казашки. Редовни археологически разкопки на некропола на Балей. – В: К. Бояджиев (ред.). Българска археология 2014. Каталог към изложба. София 2015, 11-12.

2011 - 2011 С. Александров, Т. Христова, Г. Иванов 2011. Балей-Некрополът. В: З. Димитров (съст.). Българска археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 26-27.

2010 - 2010 Т. Христова, Г. Иванов. Спасителни археологически проучвания в землището на с. Биково, община Сливен. В: Българска археология 2009. Каталог към изложба. София 2010, 24-26.

2011 - 2011 Г. Нехризов, Г. Иванов. Селище от ранната бронзова епоха при с. Седлари, Момчилградско. В: Българска археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 22-23.


Участие в научни форуми

29.10.2015 - 30.10.2015 S. Alexandrov, T. Hristova, G. Ivanov, N. Kazashki. The Bronze Age necropolis near Baley, north-west Bulgaria (excavations 2010-2015). “DROBETA”. „ARCHAEOLOGY AND HISTORY ” The second edition. Romania, Turnu Severin.

26.05.2015 - 30.05.2015 S. Alexandrov, T. Hristova, G. Ivanov, N. Kazashki, N. Atanasova-Timeva, B. Galabova. The Bronze Age necropolis near Baley (excavations 2010-2014). LIV National Archaeological Conference, Bulgaria. 26.05.2015 – 30.05.2015

23.07.2015 - 26.07.2015 G.Ivanov. Results from excavations of the Early Neolithic site near Djerman, Middle Struma Valley. The prehistoric research in the beginning of the new millennia. 23.07.2015 – 26.07.2015

31.08.2016 - 04.09.2016 C. Bonsall, M. Gurova, G. Ganetsovski, N. Elenski, G. Ivanov, V. Slavchev. Provenancing Archaeological Obsidian from Bulgaria. 22nd EAA Annual Meeting. 31.08.2016 – 04.09.2016

12.06.2016 - 17.06.2016 G. Ivanov, P. Andreeva. Participation in a scenario-building group. Digital curation of archaeological knowledge – “ARIADNE” Summer School. 12.06.2016 – 17.06.2016

03.09.2017 - 07.09.2017 S. Alexandrov, T. Hristova, G. Ivanov. Baley Necropolis and the Problems of the Appearance and Development of the “Grooved” Decoration in the Western Part of the Lower Danube Region“. 13rd International Congress of Thracology.

08.06.2017 - 10.06.2017 T. Hristova, G. Ivanov. Dynamics of burial practices in the necropolis of Baley (Bronze Age– beginning of the Iron Age). “arching for Gold”. Resources and networks in the Bronze Age of the Eastern Balkans. Vienna, Austria.


Участие в български и международни научни проекти

2010 - present Archaeological map of Bulgaria

2013 - 2017 „Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (ARIADNE)”


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн