BG / EN
доц. д-р Деян Рабовянов

Адрес: Филиал на НАИМ - БАН, ул. Иван Вазов 29А, п.к. 171, 5000 Велико Търново

Професионален опит

От 2009 научен сътрудник II ст. (главен асистент) при Национален археологически институт с музей при БАН – Филиал Велико Търново

От 2007 специалист-археолог към Национален археологически институт с музей при БАН – Филиал Велико Търново


Образование и допълнителна квалификация

2007 доктор по археология, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

2000 магистър, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, специалност “Археология”


Организационен опит

Ръководство на археологически разкопки, Научен секретар на звено


Чужди езици

Руски, английски


Технически умения

Работа с пакет на WINDOWS, с пакет на ADOBE


Сфера на научните интереси

Фортификация, въоръжение и военно дело на Първото и Второто българско царство; града във Второто българско царство; Средновековния Търновград; средновековно военно дело и въоръжение
Археологически разкопки, проекти и конференции

2008 - 2011 ръководител на археологическите проучвания на обект “Средновековен град Трапезица – сектор Южен” във В. Търново

2009 заместник-ръководител на археологически разкопки на обект ранновизантийска и средновековна крепост в м. Калята до гр. Якоруда, с ръководител н.с. д-р М. Инкова

2008 заместник-ръководител на спасителни археологически разкопки на обект 1, от км 243+000 до км 243+300, Лот 3, Автомагистрала Тракия до с. Дядово, община Нова Загора, ръководител доц. д-р Б. Борисов

2007 заместник-ръководител на археологическите проучвания на обект “Ранновизантийска крепост и ранносредновековно селище в м. Калето” до с. Изворово, община Харманли, ръководител доц. д-р Б. Борисов

1996 - 2007 участие в археологически разкопки в Деветашката пещера, Никополис ад Иструм, Нове, средновековен манастир в м. Караач теке до Варна, Плиска (проучвания с ръководители проф. дин Р. Рашев и проф. дин Ст. Станилов), Трапезица (сектори Северен и Източен)


Студии

Деян Рабовянов. Извънстоличните каменни крепости на Първото българско царство (IX – началото на XI век). (Дисертации, том 5), София, НАИМ-БАН, 2011. ISBN 978-954-9472-12-7, 308 стр., 160 обр.


Статии

Д. Рабовянов. Средновековни костени апликации за колчан от хълма Трапезица, Велико Търново. – Археология, 2011, кн. 2, 53-72.

D. Rabovyanov, St. Dimitrov. Medieval armour from the Royal palace in Bulgarian capital Tarnovgrad. – Acta Militaria Mediaevalia, VII, Krakow-Rzeszow-Sanok 2011, 161-174.

D. Rabovyanov. Early medieval sword gards from Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica, XV, 2, 2011, 73-86.

Д. Рабовянов. За употребата на арбалета в средновековна България. – В Великотърновският университет “Св.Св. Кирил и Методий” и българската археология. Том 1. В. Търново, 2010. 561-570.

Хр. Попов, Д. Рабовянов. Проучване на тракийското селище на хълма Трапезица. – Проблеми и изследвания на тракийската култура. Том 5. Казанлък, 2011, 70-86.

Д. Рабовянов, Ст. Димитров. Средновековно защитно въоръжение от Царския дворец в Търновград. – Археология, 2010, кн. 1-2, 77-89.

Д. Рабовянов. Южната тераса на хълма Трапезица. Проблеми на стратиграфията, периодизацията и хронологията. – Археология, 2010, кн. 3-4, 103-122.

Д. Рабовянов. Средновековни боздугани от фонда на Регионален исторически музей – Велико Търново. – Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XXIV-XXV, 2009-2010, 187-200.

Д. Рабовянов. За употребата на прашката като оръжие в средновековна България. – В Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova. Книга II. София, 2009, 261-269.

Д. Рабовянов. Късносредновековно въоръжение от фонда на Регионален исторически музей – Габрово. – В”България, земя на блаженни…” In memoriam professoris Iordani Andreevi. В. Търново, 2009, 569-583.

Д. Рабовянов. За появата на крепостите от групата Цар Асен. – В Проблеми на прабългарската история и култура, том 4-2. София, 2008, 349-356.

Д. Рабовянов. Извънстоличните крепости и отбранителната система на Първото българско царство. – Исторически преглед, LXIV, кн. 5-6, 2008, 3-15.

Д. Рабовянов. Крепостното строителство в Югоизточна България през IX-X век. – Археология, 1-4, 2008, 171-183.

Д. Рабовянов. Каменният вал в Добруджа в защитната и селищната система на Първото българско царство. – Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XXII, 2007, 104-118.

Д. Рабовянов. Ранносредновековни крепости от Югозападните земи на Първото българско царство. – Епохи, XV, 1-2, 2007, 79-100.

Д. Рабовянов. Раждането на българската полиоркетика. – Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XX,2005, 150-159.

Д. Рабовянов. Каменните ядра от Червен, извор за военната история на България през средните векове. – В Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново, 2003, 273-278.

Д. Рабовянов. Самостоятелно отбраняващи се кули – пиргове на Балканския полуостров. – Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XVI-XVII, 2002-2003, 229-234.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн