BG / EN
гл. ас. д-р Камен Бояджиев

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: kamenyb@abv.bg

Професионален опит

От 2007 уредник, отдел Експозиции, НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

2012 - Главен асистент към отдел Експозиции, НАИМ-БАН

2011 Доктор по археология, НАИМ-БАН. Тема на дисертацията “Въоръжение през халколита в българските земи”. Научен ръководител проф. Васил Николов

2006 Магистър по археология, Исторически Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, дипломна работа на тема “Каменни брадви с дупка от каменно-медната епоха в България”


Чужди езици

Английски


Археологически разкопки и проекти

2017 ръководител на теренно издирване в землищата на селата Калугерово, Памидово, Динката и Щърково, община Лесичово, област Пазарджик, по проект за актуализиране и допълване на АИС-АКБ

2016 ръководител на спасително теренно издирване на археологически обекти в землищата на с. Завой и Зимница, община Тунджа и с. Деветинци, община Карнобат, по позиции 6, 7 и 9 от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2“

2015 ръководител на спасително теренно издирване на археологически обекти по трасето на АМ „Хемус“, етап 3, участък 6 и 7, на територията на общини Горна Оряховица и Стражица (област Велико Търново) и Попово (област Търговище)

2013 ръководител на спасително теренно издирване на археологически обекти в района на язовир „Искър“, район Панчарево на Столична община

2012 ръководител на теренните издирвания в сектор 2 (области Монтана и Враца) от трасето на газопровода „Южен поток“

2012 теренни издирвания в землищата на с. Беляковец и Самоводене, област Велико Търново

2017 праисторическо селище Дамяница

2015 ръководител на спасителните археологически проучвания на обект № 11 (къснонеолитно селище) по трасето на транзитен газопровод № 2 за Република Турция в землището на с. Палаузово, община Стралджа

2011 - 2012 ръководител на теренните издирвания в сектор 1 (област Ямбол) от трасето на газопровода “Набуко”

2012 - 2013 къснонеолитен обект в м. Хауза до с. Капитан Андреево, Свиленградско

2005 - 2014-2015 неолитно и халколитно селище “Чавдарова чешма”, Симеоновград

2002 - 2017 селищна могила Юнаците, Пазарджишко (българо-гръцки проучвания)

2012 - 2013 заместник научен ръководител на археологическото проучване на пещера Манастира, Великотърновско; палеолит

2015 - 2016 съръководител на археологическите проучвания на Голямата пещера, Велико Търново

2007 - 2009 и 2010 заместник научен ръководител на археологическото проучване на халколитно селище Върхари, Кърджалийско

2007 - 2010 селищна могила Провадия-Солницата

2006 - 2007 неолитно селище Дана бунар 2, Любимец

2006 селищна могила Карнобат

2005 Козарева могила, Каблешково

2003 - 2004 халколитно селище Орлица, община Кирково

2001 - 2005 неолитно селище Ковачево (българо-френски проучвания)

Публикации

- К. Бояджиев. Каменни брадви-чукове от халколитния пласт на селищна могила Русе. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, 11, 2008, 130-139.

- К. Бояджиев. Обредни ями от късната каменно-медна епоха жертвоприношение или гроб? – В Ред. В. Николов. Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. София, 2010, 61-63.

- K. Boyadziev. Hollowed structures from the Late Chalcolithic settlement Orlica in the Eastern Rhodope mountains, Bulgaria. – In Des trous … Structures en creux pré- et protohistoriques. Ed. by M.-C. Frere-Sautot. 2006, 363-370.

- K. Boyadzhiev. Real arrows or “darts from the heaven”? Some ideas on the interpretation of belemnites from Neolithic and Chalcolithic sites in Bulgaria. – In Geoarchaeology and Archaeomineralogy. (Eds. R. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova), Sofia, 2008, 288-290.

- K. Boyadzhiev. About the function of stone hammer-axes from the Chalcolithic period in Bulgaria. – In Saxa loguuntur. Сборник в чест на Н. Сираков. Ред. И. Гацов, Ж.-Л. Гуадели. София, 2009, 237-243.

В съавторство

- Я. Бояджиев, К. Бояджиев, М. Гюрова. Археологическо проучване на селищна могила Карнобат. – В Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 21-23.

- Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище “Върхари”, община Момчилград. – В Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 85-89.

- Я. Бояджиев, М. Гюрова, К. Бояджиев, Д. Такорова, А. Андонова. Праисторическо селище “Чавдарова чешма” – Симеоновград. – В Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2005 г. Ред. В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Велико Търново, 2008, 95-135.

- В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, Е. Маринова, П. Пенкова, Б. Рангелов. Провадия-Солницата археологически разкопки и изследвания през 2008 г. София, 2009.

- Я. Бояджиев, Д. Такорова, К. Бояджиев. Халколитно селище „Върхари”, община Момчилград. – В Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 93-95.

- Y. Boyadziev, K. Boyadziev. Ethnocultural processes in Southern Dobrogea during the V-th millennium BC. – In Cultura si civilizatiе la Dunarea de Jos, 24, 2008, 23-33.


Научни публикации

- - Y. Boyadzhiev, K. Boyadzhiev. Investigations at the Chalcolithic settlement at Varhari. – In: Z. Tsirtsoni (ed.). The Human Face of Radiocarbon. Reassessing chronology in Prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC. Travaux de la Maison de l’Orient 69. Lyon, 2015, 231-248.

- - Y. Boyadzhiev, K. Boyadzhiev. The Late Chalcolithic site of Orlitsa. – In: Z. Tsirtsoni (ed.). The Human Face of Radiocarbon. Reassessing chronology in Prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC. Travaux de la Maison de l’Orient 69. Lyon, 2015, 209-229.

- - Y. Boyadzhiev, K. Boyadzhiev. Archaeological excavations at tell Karnobat. – In: Z. Tsirtsoni (ed.). The Human Face of Radiocarbon. Reassessing chronology in Prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC. Travaux de la Maison de l’Orient 69. Lyon, 2015, 141-155.

- - Y. Boyadzhiev, K. Boyadzhiev. Chalcolithic settlements Varhari and Orlitsa, Eastern Rhodope Mountains: two models of interaction with the environment. – In: L’impact anthropique sur l’environnement durant le Néo-Énéolithique du Sud-Est de l’Europe. In honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia. Ed. by C. Preoteasa, C.-D. Nicola. Piatra-Neamţ, 2014, 103-114.

- - К. Бояджиев, А. Гуадели, В. Петров, Г. Джурковска. Издирване на археологически обекти в рамките на позиции 6, 7 и 9 по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, фаза 2“. – Археологически открития и разкопки през 2016 г. София, 2017, 687-689.

- - Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците – халколитен пласт. – Археологически открития и разкопки през 2016 г. София, 2017, 111-113.

- - А. Гуадели, К. Бояджиев, К. Митов, Ж.-Л. Гуадели. Проучвания на праисторическите отложения в Голямата пещера, Великотърновско. – Археологически открития и разкопки през 2016 г. София, 2017, 53-56.

- - К. Бояджиев, Д. Рабовянов, А. Гуадели, А. Чохаджиев, И. Суванджиев, А. Атанасов, С. Станев. Издирване на археологически обекти по трасето на АМ „Хемус“, сектор 3. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 833-836.

- - Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците. Археологическо проучване през 2015 г. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 136-139.

- - Я. Бояджиев, А. Андонова, В. Петров, К. Бояджиев. Спасителни разкопки на обект „Чавдарова чешма“ – Симеоновград. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 98-101.

- - А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели. Проучвания в Голямата пещера (Велико Търново) през 2015 г. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 91-94.

- - К. Бояджиев, В. Петров. Спасително археологическо проучване на къснонеолитен обект в землището на с. Палаузово, община Стралджа. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 87-91.

- - А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели. Проучвания в пещера Манастира (Великотърновско) през 2015 г. – Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 50-52.

- - Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 95-98.

- - Я. Бояджиев, А. Андонова, В. Петров, К. Бояджиев. Обект „Чавдарова чешма“, Симеоновград. – Археологически открития и разкопки през 2014 г., София, 2015, 70-72.

- - Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Селищна могила Юнаците. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 97-100.

- - А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели, И. Кревкьор, Н. Карастоянова. Пещера Манастира, Великотърновско. – Археологически открития и разкопки през 2013 г. София, 2014, 29-31.

- - В. Николов, В. Петрова, Т. Христова, П. Лещаков, М. Люнчева, Г. Самичкова, С. Терзийска-Игнатова, К. Бояджиев, Н. Христов. Спасителни археологически разкопки в м. Хауза до Капитан Андреево, Свиленградско. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 60-62.

- - А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели, Н. Сираков. Издирвания на пещерни обиталища в землищата на селата Самоводене, Беляковец и Хотница, община Велико Търново. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 514-516.

- - А. Гуадели, К. Бояджиев, Ж.-Л. Гуадели, К. Митов, И. Кревкьор. Спасителни разкопки в пещера Манастира. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 32-34.

- - Я. Бояджиев, К. Бояджиев, В. Петров. Проучване на селищна могила Юнаците. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 88-90.

- - К. Бояджиев, М. Марков. Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“, сектор 2. – Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 584-586.

- - С. Иванова, Н. Спасов, К. Бояджиев. Праисторически скални структури в м. Харман кая, мах. Гъсак, с. Биволяне. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 85-87.

- - Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Спасителни археологически разкопки на халколитно селище Върхари, община Момчилград. – Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 88-90.

- - Я. Бояджиев, К. Бояджиев. Халколитно селище “Върхари”. – В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 95-98.

- - K. Boyadzhiev. Warfare in the Chalcolithic of Bulgaria. – In: K. Bacvarov, Ralf Gleser (eds.) Southeast Europe and Anatolia in prehistory: essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary. (Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 293) Bonn: Habelt, 2016, 261-268.

- K. Boyadzhiev. Battle axes in Chalcolithic cemeteries from Northeastern Bulgaria and the Western Black sea coast. – In: V. Nikolov und W. Schier (Hrsg.). Der Schwarzmeerraum vom Neolithikum bis in die Früheisenzeit (6000 – 600 v. Chr.). Kulturelle Interferenzen in der zirkumpontischen Zone und Kontakte mit ihren Nachbargebieten. Humboldt-Kolleg Varna, Bulgarien, 16-20. Mai 2012. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 29 (Rahden/Westf. 2015).

- - K. Boyadzhiev. Development and distribution of close combat weapons in Bulgarian Chalcolithic. – Studia Praehistorica, 14, 2011, 265-281.


Участие в научни форуми

- 2016 Национална конференция с международно участие „Геонауки 2016“ – София

- 2015 Международна конференция „Tracing the Dynamics of Change Beyond the Modern Borders between Western Anatolia and Thrace: Mid-Sixth through the Mid-Fifth Millennium BC“ – Одрин, Турция

- 2014 ІV Балкански симпозиум по археометрия – Несебър, България

- 2014 ХХ годишна конференция на Европейската Асоциация на археолозите, проведена в Истанбул, Турция

- 2013 Международна конференция “Communities in Transition: The Circum-Aegean Later Neolithic Stages (5000/4800-3200/3000 BC)” – Атина, Гърция

- 2012 Международна конференция “The Black Sea Region from the Neolithic to the Early Iron Age (6000-600 BC): Cultural influences in the Pontic area and contacts with neighboring areas” – Варна, България

2008 Международна конференция “Култура и цивилизация по Долния Дунав” – Калараш, Румъния

2008 Международна конференция “Геоархеология и археоминералогия. Импакт на науките за земята в изучаване на материалната култура” – София, България

2006 Международна конференция “Пра- и протоисторически вкопани структури” – Дижон, Франция


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн