BG / EN
Севдалина Нейкова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 2006 Реставратор в Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в Национален археологически институт с музей – БАН

април 2011 - март 2012 Ръководител на Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в Национален археологически институт с музей – БАН

2002 - 2005 Реставратор в частно ателие за изпълнение и реставрация на икони и мозайки. Изпълнение на мозайки и стенописи в частната капела на папския нунций в България


Образование и допълнителна квалификация

От 2012 Докторант на Технически Университет, Мюнхен, Факултет по Архитектура. Тема Preventive Conservation for Archaeological Sites. Ръководител Проф. Др. Андреас Бурместер, Директор на Дьорнер Институт, Мюнхен

2010 Едномесечна специализация в National Conservation Center, Валамо, Финландия. Тема на специализацията „Консервация на надживописвани руски икони от 18 и 19 век от манастирите New Valamo във Финландия и Valaam в Русия”

2009 Едноседмичен курс в National Conservation Center, Ливърпул, Великобритания. Тема на курса Лазерно почистване в консервацията

2009 Участие в международен уъркшоп в Белград, Сърбия, организиран от ICOM и финансиран от Европейската комисия с тема Оценка на рискове за колекции

2007 Професионална квалификация за работа с източници на йонизиращи лъчения в Национален Център по Радиация и Радиационна Защита, София

2005 Тримесечна специализация по програма „Erasmus” в I.S.I.A. – Университет за Индустриален Дизайн, Фаенца, Италия с тема 3D проектиране на мобилни основи за стенописи, отделени от оригиналните си местоположения“

2000 - 2006 Магистратура по реставрация в Национална Художествена Академия, София. Тема на дипломната работа „Пренасяне на стенописен фрагмент от 19 век от църква в с. Каломен, Дряновско върху нова основа”

1995 - 2001 Средно училище по изкуствата „Добри Христов”, гр. Варна, специалност „Изобразително изкуство”. Първа награда в конкурс за млади таланти от „Съюз на варненските художници”
Участие в научни проекти2010-2011 Участие в проект на НАИМ – БАН и ИФФТ – БАН „Лазерни методи за анализ в археологията”. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания”

2009 - 2010 Участие в проект на ICOM-SEE „Revitalization of cultural and natural heritage in South East Europe” – II фаза на проекта – „Application of risk assessment in South East Europe”. Проектът е организиран от Център за превантивна консервация, Белград, Сърбия. Проектът е финансиран от Европейската комисия

2009 Участие в III фаза на проект „ICON NETWORK” – “Conservation of resin varnishes of Byzantine icons”. Проектът е организиран от Музей за византийско и християнско изкуство, Атина, Гърция, Национален консервационен център, Валамо, Финландия и Лаборатория за реставрация на живописни произведения на изкуството, Лион, Франция. Проектът е финансиран от Европейската комисия
Членство в професионални организации

Член на ICOM (International Council of Museums)

Член на Асоциация на реставраторите в България, част от ЕССО (European Confederation of Conservator – Restorers Organizations)

Април, 2014 - Май, 2015 Специализант на Getty Conservation Institute по проект “Conservation and Management of Archaeological Sites with Mosaics”, част от инициативата на Getty Conservation Institute, ICCROM, ICCM и ICOMOS – MOSAIKON


Чужди езици

Английски и италиански език – свободно писмено и говоримо владеене

Немски език – начално ниво

Български език – майчин език


Технически умения

Работа с Windows 7; Windows Vista; Windows 95; Windows XP; Corel Draw; Power Point; Rhinoceros; Adobe Photoshop


Сфера на научните интереси

Консервация и мениджмънт на недвижими археологически обекти; Превантивна консервация; Консервация и технологични изследвания на силикатни материали; Химичен състав на неорганични пигменти


Статии

2011 С. Нейкова. “Study of provenience and restoration treatment of the mosaic icon Virgin Hodeghetria from the National Archaeological Museum in Sofia”. Представен на XXII International Congress of Byzantine Studies. София, август 2011 г.

2011 С. Нейкова. “Study of provenience and restoration treatment of the mosaic icon Virgin Hodeghetria from the National Archaeological Museum in Sofia”. Представен на международен семинар и уъркшоп Mosaic Archaeometry, Technology and Conservation. Фаенца, Италия, ноември 2011 г.

2011 С. Нейкова. “Risk treatment of identified risks for the permanent exhibition of the National Archaeological Museum in Sofia”. Представен на международна конференция Cultural Property Risk Analysis. Лисабон, Португалия, септември 2011 г.

2013 С. Нейкова. “Ethic and scientific approaches in the conservation of terracotta masks and figures from the archaeological site of Heraclea Sintica in Bulgaria”. Представен на международна конференция Heraclea Sintica From Hellenistic polis to Roman civitas (4th c. BC-6th c. AD). Петрич, септември 2013 г.

2010 П. Пенкова, П. Бонев, С. Нейкова, М. Тасева. „Възможности на новата апаратура в Лаборатория за анализи, консервация и реставрация в НАИМ – перспективи и постигнати резултати”. Представен на 49-та Национална археологическа конференция. Несебър, май 2010 г.

2010 С. Нейкова. „Лазерно почистване в реставрацията”. Представен на научна среща по проект на НАИМ-БАН и ИФТТ – БАН Лазерни методи за анализи в археологията. с. Орешака, май 2010 г.

2009 С. Нейкова. „Restoration and analysis of the varnish layer of 14th century icon from National Archaeological Museum in Bulgaria”. Представен на международна конференция по проект ICON NETWORK, Атина, Гърция, юли 2009 г.

2008 П. Пенкова, П. Бонев, С. Нейкова, Е. Иванова и М. Тасева. „Анализи, консервация и реставрация на бронзови, златни и керамични съдове от разкопки при с. Стройно, Елховско”. Представен на 48 Национална археологическа конференция. Шумен, май 2008 г.

2011 С. Нейкова, И. Ванев. „Трансфер на стенописни фрагменти от апсидата на църква от крепост край гр. Ракитово”. Представен на “Форум Реставрация”. София, май 2011 г.

2011 К. Благоев, М. Грозева, Г. Малчева, С. Нейкова. „Investigation by Laser Induced Breakdown Spectroscopy, X-Ray Fluorescence and X-Ray Powder Diffraction of the Chemical Composition of White Clay Ceramic Tyles from Veliki Preslav”. Представен на VI Euro-Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Измир, Турция, септември 2011 г.

2004 С. Нейкова „Реставрация на капители от църквата „Св. Георги” в Дряново”. Представен на Национална конференция на реставраторите в България. София, юни 2004 г.

2010 С. Нейкова. “Ten agents of deterioration for the permanent exhibition of the National archaeological museum in Bulgaria.” Представен на годишна конференция на Асоциация на реставраторите в България. София, май 2010 г.

2013 (под печат) Neykova, S. Originals, Forgeries, or Restored Forgeries? The Investigation and Conservation of Three Chinese Ceramic Burial Horse Figurines. В Интердисциплинарни Изследвания. 2013/ XXIV. София

2013 Neykova, S. Restoration of an Ancient Acroterion from an Unknown Temple in Aegean Trace. В Българско е-Списание за Археология. 1/ 2013. ISSN 1314-5088

2012 Neykova, S. Risk Assessment and Treatment for the Permanent Exhibition of the National Archaeological Museum in Bulgaria. В A Journal for Museum and Archives Professionals. 84. Pp. 39 – 52. Altamira Press

2012 Blagoev, C., Grozeva, M., Malcheva, G., Neykova, S. Investigation by Laser Induced Breakdown Spectroscopy, X-Ray Fluorescence and X-Ray Powder Diffraction of the Chemical Composition of White Clay Ceramic Tiles from Veliki Preslav. В Spectrochimica Acta, Part B Atomic Spectroscopy. ISSN (Print) 0584-8547. November 2012

2012 Нейкова, С. Мозаичната икона Св. Богородица Одигитрия от Националния Археологически Музей. В Проблеми на изкуството. 2/ 2012. ISSN 0032 – 9371. София

2011 Нейкова, С. Изследване на стенописни фрагменти от археологическите проучвания на Царския дворец и Владетелската църква във Велики Преслав. Технология на изпълнение и анализ на използваните пигменти. В „Археология”, 1-2. 2011. София

2009 Neykova, S. “Conservation and Analysis of Varnish Layer of 14th Century Icon from the National Archaeological Museum in Bulgaria”. В E-Bulletin of ICON NETWORK project

2009 Нейкова, С. „Реставрация на античен акротерий от неизвестен храм в Егейска Тракия, част от постоянната експозиция на Национален археологически музей”. Бюлетин на реставраторите в България – 4 том
Научно-популярни статии

2009 С. Нейкова. „Между науката и атракцията. Архитектурната реставрация на средновековните градове в България”. Списание “Одисей” 3/2009

2008 С. Нейкова. “Одисеята на един кралски подарък. Кехлибарената стая” – сп. “Одисей”, 79 брой – 12

2007 С. Нейкова. “От сътворение към откровение. Колекциите на Ватиканските музеи” – сп. “Одисей”, 61 брой – 11, 89 – 91

2006 С. Нейкова. „Капитолийския музей в Рим” – сп. “Одисей”, 10/2006 (59)

2006 С. Нейкова. „Църквите на Болоня от 3 до 7 век” – сп. “Одисей”, 4/2006 (53)
Доклади

Постери


Лекционна дейност

Ноември, 2014 Лекция “Aspects of the conservation and Management of Archaeological Sites – Practical Criteria for Long-term Successful Implementation of Sheltering and Reburial on Archaeological Sites”. Изнесена на 19.11.2014 г. в Technical University of Munich – Faculty of Architecture


© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн