BG / EN
доц. д-р Мария Гюрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

От 2010 научен секретар на НАИМ-БАН

От 2004 старши научен сътрудник II степен (доцент) в НАИМ-БАН, Секция за праистория

2003 - 2007 ръководител на Секция за праистория в НАИМ-БАН

1995 - 2003 научен сътрудник I степен в НАИМ-БАН

1993 - 2003 секретар на Секция за праистория

1992 - 1995 научен сътрудник II степен в НАИМ-БАН, Секция за праистория

1989 - 1992 научен сътрудник II степен в НАИМ-БАН, Проблемна група за интердисциплинарни изследвания

1982 - 1984 екскурзовод с руски и български език в Националния исторически музей


Образование и допълнителна квалификация

2011 спечелен конкурс (CRF/RSE) за научна работа в Департамент по археология на Университета в Единбург, Великобритания

2010 тримесечна научна работа (по спечелен конкурс за Mellon Fellow) в Институт Олбрайт (Йерусалим, Израел)

2006 двумесечна работа в Нантер (Университет Париж 10) като стипендиант на Фондация Науки за човека със статут на “reinvitation Mellon” FMSH – Paris

2005 петмесечна творческа работа (по спечелен конкурс за Mellon Fellow) в Нидерландския институт за проучвания в хуманитарните и социални науки към Нидерландската кралска академия за изкуства и науки (NIAS, Wassenaar, The Netherlands)

1999 шестмесечна специализация (по спечелен конкурс за ‘post rouge’) в Центъра за археологически проучвания към Националния център за научни проучвания в София – Антиполис, Франция (CRA/CNRS, Sophia Antipolis, France)

04.01.1989 доктор по история; докторска дисертация на тема “Каменные орудия труда конца позднего палеолита Болгарии в свете экспериментально-трасологических исследований” в Експериментално-трасологическата лаборатория на Археологическия институт в Санкт Петербург, РАН; научен ръководител проф. д.и.н. В. Е. Щелинский

1984 - 1988 редовна аспирантура на НАИМ-БАН по археология (трасология) в Експериментално-трасологическата лаборатория на Археологическия институт в Санкт Петербург, Руска академия на науките

1981 магистър по история; СУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност история, профил археология

1977 средно образование в 21 ЕСПУ “Христо Ботев”, златен медал


Организационен опит

2013 oрганизатор на Втора докторантска конференция „Проучвания на културно-историческото наследство предизвикателства и перспективи”, HАИМ-БАН, 28-29 ноември 2013

2011 организатор на Първа докторантска конференция „Научни аспекти на културно-историческото наследство предизвикателства и перспективи”, НАИМ-БАН, 27-28 ноември 2011

2011 съорганизатор на научна сесия “Technology and Experimentation in Archaeology” в рамките на XVI световен конгрес по пра- и протоистория във Флорианополис, Санта-Катерина, Бразилия; 4-10 септември 2011

2009 главен организатор (съорганизатори Prof. C. Bonsall (UK), Dr. B. Voytek (USA), Dr. D. Borić (Serbia/UK) на научна сесия “Balkan Flint” in SE European Prehistory Chronological, Cultural and Social Perspectives”, в рамките на 15 Конференция на Асоциацията на Европейските археолози (ЕАА) – Riva del Garda, Italy, 15-21.09.2009

2008 съорганизатор на международна конференция “Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Impact of Earth Sciences in the Study of material Culture”, София 29-30.10.2008

2008 организатор (със съорганизатори Dr. Dusan Boric, Dr. Preston Miracle – Cambridge, UK) на научна сесия “Identities of the Early Neolithic Balkans” на 13 Конференция на Асоциацията на Европейските археолози (ЕАА) – Zadar (Croatia), 18-22.09.2007

2007 организатор (със съорганизатори Dr. G. Dimitriadis (Italy) & Dr. G. Nash (UK) на научна сесия “Cognition and the act of artifact production” врамките на 14 Конференция на Асоциацията на Европейските археолози (ЕАА) – Малта, 16-21.09.2008

2007 участие в организацията и провеждането на съвместна изява на Институт Сервантес (София) и НАИМ под надслов “Представяне на проект Атапуерка в България” – 15.02.2007, София

2006 организатор на национална конференция „Праисторически проучвания в България новите предизвикателства”

От 2004 организатор на Семинар по праистория в рамките Секцията за праистория към НАИМ-БАН с регулярни презентации на български и чуждестранни лектори

От 2004 ръководител на българо-белгийски проект (ниво БАН-CGRI) Праисторията на Балканите път към Европа

2003 - 2007 ръководител на Секция за праистория в HАИМ-БАН

2003 член на организационния комитет на международния симпозиум “Праисторическа Тракия”, Стара Загора

1997 член на организационния комитет на международния симпозиум “Новокаменната епоха в Югоизточна Европа”, Караново

1993 - 2003 секретар на Секция за праистория


Чужди езици

Владея свободно френски, руски и английски език, ползвам полски и испански


Технически умения

Работя свободно с Word, Excel, Photoshop, Corel Draw

Работя с микроскопи с отразена светлина и различни системи дигитални камери, свързани с микроскоп за микрофотозаснемане


Сфера на научните интереси

Проучване и специализиран трасологически анализ на плейстоценски и холоценски кремъчни ансамбли от България и Северозападна Анатолия
Поява на първите Hominidaeна Балканите и в Европа характер и специфика на първите каменни индустрии
Къснопалеолитни (граветски) кремъчни ансамбли от България и Европа Kомпаративен анализ на резултатите от функционалното проучване на артефактите
Неолитизацията на Балканите пътища, етапи, интерпретация теоретични аспекти на дебата, възникване и разпространение на неолитния сърп „тип Караново”, сравнителен анализ на древноземеделските оръдия от Близкия Изток, Анатолия и Балканите
Елементи от диканя – праисторически контекст и етнографски референции
Кремъчните артефакти в контекста на диагностичните находки раннонеолитните пластини с високи (би)лателрални ретуши, геометричните микролити, халколитните супарпластини, върховете за стели, оръдията с назъбващи ретуши. Поява, еволюция и културно-хронологически параметри на диагностичните артефакти
Символно versusутилитарно кремъчните изделия в контекста на селища, светилища, некрополи и др.
Kремъчните суровини праз праисторията идентификация, стратегии на снабдяване и обмен
Феноменът на суперпластините от късния халколит технологични и функционални аспекти
Пластини от РБЕ в южен Левант (Израел) функционално предназначение и нов аспект в полемиката за диканите от Близкия Изток
Експериментална археология жътва с реплика на праисторически сърп; механично и ръчно пробиване на био(минерали) и оформяне на мъниста (реконструкция по праисторически данни)


Археологически разкопки и проекти

2011 - 2012 ръководител от българска страна на международен проект “Prehistoric Flint Sourcing in NW Bulgaria and NE Serbia Field Survey and Laboratory Analyses”, финансиран от Фондация Америка за България (AFB) и координиран от Американския научен център в София (ARCS)

2010 - 2013 заместник-ръководител от българска страна на международен проект “Balkan Valley Project (BVP) Survey of the Tundja Valley”, номиниран и спонсориран от America for Bulgaria Foundation (AFB) и координиран от American Research Center in Sofia (ARCS)

От 2009 ръководител на екипа от българска страна на двустранен проект “Des premiers villages agricoles du Caucase aux nécropoles balkaniques sur les traces d’une innovation technologique qui a fait du chemin (6000-2500 av JC)” (in collaboration with Dr. Jacques Chabot, Université Laval, Québec)

От 2008 член на международен проект “Prehistory of the Danube Gorges and its Hinterlands” (под ръководството на Dr. D. Borić, Cardiff University, UK)

От 2008 ръководител от българска страна на двустранен проект “Pilot study of ‘Balkan’ flint sources and exchange networks in Neolithic SE Europe”. Ръководител от страна на UK – Prof. C. Bonsall (Edinburgh University)

От 2008 член на международен проект „Средното Поморавие и неолитизацията на ЮИ Европа” (под ръководството на д-р С. Перич, Археологически Институт, Белград)

2008 испанско-български проект “Coordinación de estudios sobre las primeras ocupaciones humanas en Eurasia intercambios científicos Bulgaria – España”, CENIEH, Burgos

2007 иницииране на проект за проучване на кремъчни ансамбли от района на Uvda Valley (Negev), Израел

2006 участие в международен стаж-обучение по кремъчни технологии проведен в рамките на CNRS-DR20 във Valbonne/Sophia-Antipolis (Франция) (25.09-04.10.2006) “Technologie de la pierre taillée préhistorique et expérimentation”

От 2005 участие в международния проект към Европейската научна фондация (ESF) – EARTH (Early Agricultural Remnants and Technical Heritage), под ръководството на Рrof. P. Anderson (CEPAM, France)

Oт 2004 участие в международен научен проект “Неолитизацията по поречието на р. Марица и в Източните Балкани”. Обработка на кремъчните колекции от раннонеолитното селище Ябълково, Димитровградско, с цел цялостна публикация на обекта

2003 участие в международна експедиция за археологически експерименти “Archéodrome 2003”, Франция

От 2001 участие като специалист в международната експедиция “Troia projekt”, Турция. Проектът е под ръководството на проф. М. Корфман от Университета в Тюбинген, Германия. В рамките на този проект са анализирани на място кремъчните колекции от Троя – бронзова епоха, съответно през 2001, 2002, 2004 г. Предстои цялостно монографично и многотомно публикуване на материала

От 1999 участие като специалист в холандската международна археологическа експедиция за проучването на неолитните селища Илипинар (Ilipinar) и Ментеше (Menteşe) в Северозападна Анатолия, Турция. Проектът е под ръководството на Д-р Роденберг, Лайден, Холандия (Dr. J. Roodenberg. NINO, Leiden). В рамките на този проект са анализирани на място кремъчните колекции от Ilipinar и Menteşe, съответно през 1999, 2000 и 2002. Резултатите от проучването са частично публикувани, предстои монографичното им издаване

От 1999 участие в международен проект за проучване на микрорегион Драма, Ямболско. Обработка на кремъчните колекции от обектите Драма-Герена и Драма-Мерджумекя с цел цялостна публикация на археологическия микрорегион

От 1999 участие в българо-австрийски проект за проучване на селищната могила Караново, обработка и публикуване на кремъчните колекции от цялата секвенция на могилата (без бронзовата епоха)

От 1998 участие в българо-френската експедиция и международен проект за проучване на неолитното селище Ковачево, Благоевградско. Системна обработка на кремъчните колекции от обекта с представяне на резултати в рамките на ежегодните отчетите на експедицията. Цел на проучването – цялостна публикация на раннонеолитното селище

От 1998 участие като български представител в международен проект EARTH – Свидетелства за ранно земеделие и технологично наследство (Early Agricultural Remnants and Technical Heritage) – под ръководство на д-р П. Андерсон и д-р М. Гивън (Dr. Patricia Anderson – CEPAM/CNRS, Sophia-Antipolis, France; Dr. M. Given – University of Glasgow, Dept. of Archaeology

1996 - 1997 работа по проект на фондация Отворено общество “Произход и развитие на Граветската култура в Централна и Източна Европа”. Обработки на кремъчни колекции от граветските находища Willendorf II (Vienna, Austria), La Cala (Siena, Italy), Pavlov (Brno, Czech republic)


Полева работа

2011 - 2012 ръководител на теренно обхождане (издирване) в области Видин, Плевен, Враца, Монтана, Русе и Разград – за идентифициране местонаходища на кремъчни суровини и на праисторически селища

2011 - 2012 заместник-ръководител на разкопки (сондажнo проучване) на пещерата Магурата край Белоградчик

2011 ръководител на теренно обхождане (издирване) в области Видин, Плевен, Враца и Монтана – за идентифициране местонаходища на кремъчни суровини и на праисторически селища

2011 участие в разкопки (сондажнo проучване) на пещерата Магурата край Белоградчик

2010 участие в издирване и сондажни проучвания на пещери в Странджа и по течението на р. Тунджа

от 2008 участие в разкопките на палеолитни обиталища в пещерната система Арката, Източни Родопи

2008 участие в разкопките на палеолитно селище в Гран Долина (Gran Dolina, Atapuerca, Spain)

1998 участие в разкопки на селищна могила Капитан Димитриево, Пещерско

1996 участие в разкопки на неолитно селище Помощица, Разградско

1981 - 1997 участие в теренните проучвания и разкопки на Групата за палеолитни проучвания към секция за Праистория, НАИМ – пещери Магурата (Габровско), Темната дупка (Ловешко), Козарника (Белоградчишко); еднослойно открито къснопалеолитно находище Чучура (западни Родопи)


Части в монографии

M. Gurova. Chalcolithic site of Kosharna Flint assemblages. В Д. Чернаков (ред.). Кошарна. Селище и некропол. Археологически проучвания 2006-2010. Русе, 2012, 115-131.

M. Gurova. Les assemblages en silex d’Ilipinar. IIe partie Aspects fonctionnels. In J. Roodenberg, S. A Roodenberg (eds.), Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia. The Ilipinar Excavations, Volume III. Leiden NINO, 2008, 269-314.

M. Гюрова. Kаменни артефакти. В С. Торбатов (ред.), Скалният комплекс Водна-Тъмно край Табачка. Археологическо проучване. Русе, 2007, 59-63.

M. Gurova. Feuersteinartefakte. Functionanalyse. In S. Hiller, V. Nikolov (Hrsg.). Karanovo, IV, Die Ausgrabungen im Nordsud-Schnitt, 1993-1999. Wien, 2005, 387-409, Taf. 215-220.

М. Gurova. Feursteininventar aus Sondage O 19 in Tell Karanovo typologische und funktionale Analyse. In S. Hiller, V. Nikolov (Hrsg.). Karanovo, II, De Ausgrabungen in O19. Wien, 2002, 149-175.

M. Gurova. Mobilier en silex de la necropole Dourankulak – analyse fonctionnelle. In H. Todorova (Hrsg.). Durankulak, Band. II, Teil 1, Die prahistorischen Graberfelder von Duranlkulak. Sofia, 2002, 247-256.

M. Гюрова. Кремъчна колекция от Ваксево – типологическо описание и трасологически анализ. – В С. Чохаджиев (ред.). Ваксево, Праисторически селища. В. Търново, 2001, 22-33.

M. Gurova. Analyse fonctionnelle des assemblages en silex d’Ilipinar, phases X et IX. In J. Roodenberg, L. Thissen (eds.). The Ilipinar Excavation II, Pihans 93. Leiden, 2001, 297-325.

M. Gurova. Gebrauchsspurenanalyse des neolithischen Feuersteininventars. In S. Hiller, V. Nikolov (Hrsg.). Karanovo, I, Die Ausgrabungen im Sudsektor 1984-1992, Salzburg – Sofia, 1997, 363 – 375.

***

Б. Гайдарска, М. Гюрова, Д. Чернаков, Е. Блейк, Д. Чапман 2012. Колективна находка отот селищна могила №1 до кошарна поглед от различна интерпретационна позоция. В Д. Чернаков (ред.). Кошарна. Селище и некропол. Археологически проучвания 2006-2010. Русе, 2012, 168-192.


Студии

M. Gurova. Tribulum inserts in ethnographic and archaeological perspective case studies from Bulgaria and Israel. Lithic Technology, 2013, 38/3, 179-201.

M. Gurova. Establishing the identity of Bulgaria’s first farmers – a new perspective. Achaeologia Bulgarica, 2, 2012, 1-26.

М. Gurova. ‘Balkan Flint’ – fiction and/or trajectory to Neolithization Evidence from Bulgaria. Be-JA, 1, 2012, 15-49.

M. Gurova. Chipped-stone assemblage from the prehistoric site at Harmanli. – Studia Praehistorica 13, 2010, 169-195.

M. Gurova. Towards an understanding of Early Neolithic populations a flint perspective from Bulgaria. Documenta Praehistorica 35, 2008, 111-129.

M. Гюрова. Праисторическите земеделски сечива – индикатори на неолитизационния процес. В М. Гюрова (ред.). Праисторически открития в България Новите предизвикателста. София, 2008, 39-55.

M. Gurova. Outils agricoles des assemblages neolithiques en silex de la Bulgarie – un contexte plus large. BAR International Series 1303. Oxford, 2004, 37-51.

M. Gurova. Elements de tribulum de la Bulgarie – references ethnographiques et contexte prehistorique. Archaeologia Bulgarica V, 2001, 1, 1 -19.

M. Gurova. Analyse fonctionnelle des assemblages gravettiens du Willendorf II (Autriche). Archaeologia Bulgarica II, 1998, 1, 29-53.

M. Gyurova. Use-wear Analysis Two Late Palaeolithic Sites. In D. Bailey, I. Panayotov (eds.). Prehistoric Bulgaria, Monographs in World Archaeology, N 22, Madison Winsconsin, 1995, 55-72.

***

B. Gaydarska, M. Gurova, D. Chernakov, E. Blake and J. Chapman 2012. A place to live, a place to bury and a place to hoard Understanding deposition on and off the Bulgarian tell of Kosharna. Archaeologia Bulgarica, 2, 2012, 27-58.


Статии / Части от книги

M. Gurova, C. Bonsall, B. Bradley, E. Anastassova. Approaching prehistoric skillsexperimental drilling in the context of bead manufacturing. Be-JA, 2, 2013, 201-221.

M. Gurova. Towards the Meaning of Flint Grave Goods A case study from Bulgaria. In A. Comsa, C. Bonsall, L. Nikolova (eds.). Facets of the Past. The Challenge of the Вalkan Neo-Eneolithic (Proceedings of the International Symosium Celebrating the 85th Birth Anniversary of Eugen Comsa, 6-12 October 2008, Bucharest, Romania). Bucharest, 2013, 375-393.

M. Gurova. Analyse traceologiques de cinq lames de faucille su site d’Aubechies «Goron Maton». In D. Smith (ed.) Habitats du Neolitique ancien en Hainout occidental (Ath et Beloeil, Belgique) Ormeignies «Le Pilori» et Aubechies «Coron Maton». Namur SPW, IPW, 2012, 222-224.

М. Gurova. Prehistoric Flint assemblages from Bulgaria a raw material perspective. In. M. Niagu (ed.) East and West. Culture and Civilization at the Lower Danube. Calarasi Editura DAIM, 2011, 96-115.

М. Gurova. Chalcolithic Flint Assemblages Trajectory to the Regional Diversity/Similarity. In Y. Boyadzhiev, S. Terziiska-Ignatova (eds.). The Golden Fifth Millennium. Thrace and its Neighbour Areas in the Chalcolithic. Sofia NIAM-BAS, 2011, 275-284.

М. Гюрова. Етнографски и археологически дикани трансрегионална перспектива. Be-JA, 1, 2011, 1-39.

М. Gurova. Early Neolithic site of Kovacevo A case study of ‘Balkan Flint’ formal toolkit. Studia Preahistorica 14, 2011, 71-81.

M. Gurova. A Late Chalcolithic Flint Assemblage from the Site of Kosharna, Russe District. In S. Mills, P. Mirea (eds.). The Lower Danube in Prehistory Landscape Changes and Human-Environment Interactions. Bucuresti Editura Renaissance, 2011, 179-196.

M. Gurova. Dichotomy or convergence of prehistoric agricultural flint tools (tibulum) Case studies from Israel and Bulgaria. Albright News 15, 2010, Jerusalem AIAR, 9.

М. Gurova. Connotations fonctionnelles des grandes lames chalcolithiques Exemple de la Bulgarie. Archaeologia Bulgarica, 2010, XIV, 2, 1-10.

М. Гюрова. Кремъчният фактор в неолитизационния дебат. В Б. Петрунова, А. Аладжов, Е. Василева (ред.). LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova (Книга II). София, 2009, 1-14.

M. Gurova. Outillages lithiques prehistoriques de la Bulgarie et le probleme de ‘fossiles directeurs’. In G. Kourtessi-Philippakis (ed.), La prehistoire du Sud-Est Europeen traditions et innovations. (Etudes balkaniques 15). Paris, De Boccard, 2008, 161-175.

M. Gurova. Connotation fonctionnelle du mobilier funeraire en silex exemple de la Bulgarie. In M. Bailly H. Plisson (eds.). La valeur fonctionnelle des objets sepulcraux actes de la table ronde d’Aix-en-Provence 25-27 octobre 2006, Prehistoire Anthropologie Mediterraneennes vol. 14. Aix-en-Provence, APPAM, 2008, 121-134.

М. Gurova. Typology, function, use-wear and context where is the common vision? In Prehistoric Technology 40 years later Functional Studies and the Russian Legacy, Proceedings of the International Congress Verona (Italy), 20-23 April 2005. BAR International Series 1783, 2008, 539-543.

M. Гюрова. Кремъчни артефакти от Свиленград. В В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова (ред.) Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г. В. Търново, 2008, 527-533.

М. Гюрова. Кремъчна колекция от Перперикон символни и утилитарни внушения. Годишник на Националния Археологически музей, 11, 2007, 7-15.

М. Гюрова. Кремъчен ансамбъл от ямно светилище от желязната епоха и селище от ранната бронзова епоха при Свиленград. В В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2004 г. В. Търново Фабер, 2006, 512-517.

М. Gurova. Functional Aspects of the Early Neolithic Flint Assemblages from Bulgaria and NW Anatolia. In I. Gatsov, H. Schwarzberg (eds.). Aegean – Marmara – Black Sea the Present State of research on the Early Neolithic. Langenweissbach, 2006, 157-175.

М. Gurova. Prehistoric flints as grave goods/hoards functional connotations. Archaeologia Bulgarica, X, 2006, 1, 1-14.

М. Gurova. Elements de faucilles neolithiques en silex de la Bulgarie evidence et contexte. Archaeologia Bulgarica IX, 2005, 1, 1-14.

М. Гюрова. Кремъчните артефакти в контекста на диагностичните находки. Годишник на Департамент Археология, НБУ, VI, 2005, 88-103.

M. Gurova. Die Feuerstenartefakte im kontext der diagnostischen Fund. In V. Nikolov, K. Bacvarov (Hrsg.). Von Domica bis Drama. Gedenkschrift fur Jan Lichardus, Sofia, 2004, 181-189.

M. Gurova. Evolution and Retardation Flint Assemblages from Tell Karanovo. In V. Nikolov, K. Bacvarov, P. Kalchev (eds.). Prehistoric Thrace, Sofia-St. Zagora, 2004, 239-253.

M. Gurova. Mаtieres premieres et traceologie trajectoires implicites. In T. Tsonev, E. Montagnari- Kokeli (eds.). The Humanized Mineral World Towards social and symbolic evaluation of prehistoric technologies in South Eastern Europe. Proceedings of the ESF workshop Sofia 3-6 September 2003, ERAUL 103. Liege-Sofia, 2003, 59-65.

M. Гюрова. Кремъчен материал от обект Саите (Чирпанско). Годишник на Археологическия институт с музей, 2, 2002, 135-139.

M. Гюрова. Кремъчна колекция от праисторическото селище Михалич (разкопки 1998-1999). Годишник на Археологическия институт с музей, I, 2001, 192-203.

M. Гюрова. Функционален анализ на кремъчен ансамбъл от селищна могила Капитан Димитриево. Aрхеология, 3-4, 2001, 38-47.

M. Гюрова. Елементи от сърп и елементи от диканя – праисторически и етнографски контекст. В В. Николов (ред.). Тракия и съседните райони през неолита и халколита. София, 2000, 133-139.

M. Gurova. Analyse fonctionnelle des assemblages en silex neolithiques de la region de Thrace (Bulgarie du sud). In The recent archaeological approaches to the use-wear analysis and technical process. The first studies in Honor of S. A. Semenov. Abstracts of the international conference dedicated to the 100th annivarsary of S. A. Semenov. St.-Petersburg, 1999, 43-44.

M. Гюрова. Трасологически анализ на раннонеолитни кремъчни колекции от Тракия. Старини, 2, 1999, 66-76.

M. Gurova. Microwear study of Flint Assemblage from the Late Palaeolithic Site Orphei I in the Rhodopes. In M. Stefanovic, H. Todorova, H. Hauptman (eds.). James Harvey Gaul – in memoriam, Sofia, 1998, 1-11.

M. Гюрова. Терминологични въпроси и трасологични изследвания. Годишник на Департамент Археология, НБУ, II-III, 1996, 88-96.

M. Гюрова. Основни комплeкси от признаци на употреба (износване) върху кремъчните артефакти. В С. Ангелова, И. Гацов (ред.). Началото, София, 1994, 131-137.

***

Б. Атанасов, И. Гацов, М. Гюрова, П. Неделчева. Кремъчни артефакти от селището от късната бронзова епоха на Големия остров в дуранкулашкото езеро, Североизточна България. Състояние на проучванията. Годишник на Департамент Археология, VII, София, 2012, 48-67.

S. Ivanova, M. Gurova, N. Spassov, V. Popov, J. Makedonska, Tz. Tzankov, D. Strait. Preliminary findings of the Balkan Paleo project evidence of human activity at the “gateway” of Europe during the Late Pleistocene. Be-Ja, 2, 2012, 1-24.

S. Terziiska-Ignatova, M. Gurova. Finds from the Neolithic settlements Apriltsi. In. M. Niagu (ed.) East and west. Culture and Civilization at the Lower Danube. Calarasi 2011 Editura DAIM, 49-58.

A. Mateos, S. Ivanova, М. Gurova, A. Perez-Gonzalez, J. Rodriguez Mendez, N. Spassov, A. Tarrino Vinagre, Tz. Tzankov. Eastern Rhodopes (Sur de Bulgaria) en la Ruta de las Migraciones Humanas en el Pleistoceno de Eurasia. Informes y Trabajos 5. Excavaciones en el exterior 2009, IPCE, Instituto Cultural de Espana. Ministerio de Cultura, 2011, 16-25.

C. Bonsall, M. Gurova, C. Hayward, Ch. Nachev, N.J.G. Pearce. Characterization of ‘Balkan flint’ artefacts from Bulgaria and the Iron Gates using LA-ICP-MS and EPMA. Интердисциплинарни изследвания, XXII- XXIII, 2010, 9-18.

M. Gurova, C. Bonsall. ‘Balkan flint’ in south-eastern European prehistory chronological, cultural and social perspectives. The European Archaeologist, 32, 2009/2010, 30.

M. Gurova, S. Ivanova. The rock shelter of Arkata, Eastern Rhodopes Preliminary archaeological report. In R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (eds.). Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008, Sofia. Sofia, 2008, 22-28.

M. Gurova, Ch. Nachev. Formal Early Neolithic Flint Toolkits Archaeological and Sedimеntological Aspects. In R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (eds.). Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008, Sofia. Sofia, 2008, 29-35.

Y. Boyadziev, M. Gurova. Mobilier funeraire de nouveau-nes et d’enfants cas d’etude de la Bulgarie. In Proceedings of the XV World Congress of UISPP, Lisbon, 4-9.09.2006., Vol 24. BAR International Series 1832, 2008, 87-94.

Я. Бояджиев, М. Гюрова, К. Бояджиев, Д. Такорова, А. Андонова. Праисторическо селище “Чавдарова чешма” – Симеоновград. В В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова (ред.). Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г. В. Търново, 2008, 95-137.

M. Gurova, J. Chabot. Typologie, fonction, traces d’usure et contexte ou est le juste milieu? Exemples de Bulgarie, de Troie et de Mesopotamie septentrionale. BAR International Series 1700, 2007, 75-87.

B. Gaydarska, J. Chapman, I. Angelova, M. Gurova, S. Yanev. Breaking, making and trading the Omurtag Eneolithic Spondylus hoard. Archaeologica Bulgarica VIII, 2004, 2, 11-35.

В. Николов, Д. Карастоянова, М. Гюрова. Селищна могила Капитан Димитриево проучване на раннохалколитния пласт. Археология 1, 2002, 1, 5-19.

I. Gatsov, M. Gurova. Some Remarks on the Chipped – Stone Industries of the Earliest Neolithic Culture in Bulgaria. In Problems of the Stone Age in the Old World, Jubilee Book Dedicated to Professor Janusz K. Kozlowski. Krakow, 2001, 249-264.

J. Lichardus, I. Gatsov, M. Gurova, I. Iliev. Geometric Microliths from the Middle Neolithic Site Drama-Gerena (southeast Bulgaria) and the Problem of Mesolithic Tradition in south-eastern Europe. Eurasia Antiqua 6, 2000, 1-12.

M. Gurova, I. Gatsov. Research Problems of the Early Neolithic Flint Assemblages from Thrace (Bulgaria). In S. Hiller, V. Nikolov (Hrsg.). Karanovo, III, Beitrage zum Neolithikum in Sudosteuropa. Wien, 2000, 155-163.

И. Гацов, М. Гюрова. Изследване на кремъчни артефакти от раннонеолитния пласт на Адмашката селищна могила край Стара Загора. Известия на музеите от Югоизточна България, XIX, 1998, 7-20.

М. Гюрова, И. Гацов. Новото в изследването на праисторическите каменни ансамбли. В И. Панайотов, С. Ангелова, И. Гацов (ред.). Човекът зад находките. Археологията днес и утре. София, 1997, 1-13.

M. Giourova, V. Stchelinski. Etude traceologique des outillages gravettiens et epigravettiens. In B. Ginter, J. Kozlovski, H. Laville (eds.). Temnata Cave. Excavations in Karlukovo Karst Area, Bulgaria, vol. 1, part 2. Krakow, 1994, 123-168.


Статии в поредицата АОР (Археологически открития и разкопки)

М. Гюрова. Кремъчни артефакти от издирванията на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток“. Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 602-605.

М. Гюрова. Кремъчни артефакти от регистрираните археологически обекти по трасето на газопровод Набуко. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 595-597.

***

М. Гюрова, С. Иванова, П. Андреева, Х. Киселинов. Издирвания на археологически обекти в област Русе (общини Две Могили, Бяла, Иваново, Ветово, Борово и Русе). Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 525-527.

М. Гюрова, С. Иванова, П. Андреева, Х. Киселинов, Б. Матева, Д. Дилов. Издирвания на археологически обекти в област Разград (общини Разград, Кубрат, Исперих и Цар Калоян). Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 527-530.

С. Иванова, М. Гюрова, Н. Спасов, Л. Христова, Б. Гяурова, Ж. Македонска, Е.Анастасова, Е. Маринова, Дж. Ходжкинс, Кр. Милър, Д. Страйт. Археологическипроучвания в пещерата Магура. Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 34-37.

Д. Чернаков, М. Гюрова. Археологически разкопки на селищна могила до с. Бъзовец, община Две Могили. Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 64-67.

С. Венелинова, М. Гюрова, Н. Карастоянова. Археологически разкопки на халколитната селищна могила при с. Иваново, Шуменско. Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 69-71.

М. Гюрова, С. Иванова, П. Андреева, М. Павликовски. Издирване на археологически обекти в област Плевен. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 510-513.

М. Гюрова, С. Иванова, П. Андреева, М. Павликовски. Издирване на археологически обекти в област Видин. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 513-515.

М. Гюрова, С. Иванова, П. Андреева, М. Павликовски. Издирване на археологически обекти в област Враца. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 515-517.

С. Иванова, М. Гюрова, Н. Спасов. Проучване на плейстоценските седименти в пещерата Магурата. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 32-34.

С. Венелинова, М. Гюрова. Издирване на археологически обекти южно от язовир Тича в землищата на селата Тушовица, Бяла река и Нова Бяла река, общ. Върбица. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 526-528.

С. Венелинова, М. Гюрова. Ц. Попова, П. Зидаров, Н. Карастоянова. Археологически разкопки на халколитната селищната могила при с. Иваново, Шуменско през 2011. Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 72-75.

С. Иванова, М. Гюрова, Н. Спасов, В. Попов. Сондажни археологически проучвания в пещерния комплекс Леярните, село Маджарово, община Малко Търново. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 31-34.

С. Венелинова, М. Гюрова, Цв. Попова, П. Зидаров. Археологически разкопки на халколитната селищна могила при с. Иваново, Шуменско. Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 73-77.

С. Иванова, М. Гюрова, Ц. Цанков, В. Попов, Н. Спасов. Сондажно археологическо проучване в скалния пещерен комплекс Арката, Източни Родопи. Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 29-32.

К. Бъчваров, М. Тонкова, П. Лещаков, П. Калчев, П. Караилиев, Ц. Попова, М. Гюрова, П. Зидаров, К. Максуини, М. Янева. Спасителни разкопки на ритуални комплекси от коснонеолитната, ранножелязната, късножелязната и римската епоха при с. Сърнево, Радневско (Обект 5, ЛОТ 2, АМ „Тракия”, КМ 226+600 – КМ 226+850). Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 47-51.

И. Сотиров, Т. Стефанова, П. Гатев, М. Гюрова. Спасителни проучвания край с. Езеро, Новозагорско, Обект 3, КМ 244+900 – 245+300, ЛОТ 3 по трасето на АМ „Тракия”. Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 52-54.

М. Класнаков, Г. Самичкова, М. Гюрова. Сондажни пазкопки на селищна могила Бургас. Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 61-64.

С. Венелинова, М. Гюрова. Археологически разкопки на селищната могила при с. Иваново, Шуменско. Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 68-71.

Д. Чернаков, М. Гюрова. Археологически разкопки на селищна могила и некропол до с. Кошарна, Русенско. Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 73-75.

И. Илиев, Ч. Кирилов, Т. Стефанова, М. Гюрова. Спасително археологическо проучване на Обект №1, КМ 276+950 – 277+150, ЛОТ 4 по трасето на АМ „Тракия” в землището на с. Хаджидимитрово, община Тунджа, област Ямбол. Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 101-103.

С. Иванова, М. Гюрова. Сондажно археологическо проучване в скалния навес Арката, Източни Родопи. Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 36-40.

Д. Чернаков, М. Гюрова. Археологически разкопки на селищна могила № 1 до с. Кошарна (Русенско). Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 90-93

М. Класнаков, Т. Стефанова, М. Гюрова. Сондажни разкопки на селищна могила Бургас през 2008. Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 77-80

Димитър Чернаков, Мария Гюрова. Аварийни археологически разкопки на селищна могила № 1 в местността “Кайнак дере”, с. Кошарна. Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 68-72.

Явор Бояджиев, Камен Бояджиев, Мария Гюрова. Археологическо проучване на селищна могила Карнобат. Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 21-24.


Рецензии

M. Gurova. John Chapman, Bisserka Gaydarska. Parts and Wholes. Fragmentation in prehistoric context. Oxford Oxbow Books, 2007. Archaeologia Bulgarica, XII, 2008, 2, 85-87.

M. Гюрова. Н. Н. Скакун. Орудия труда и хозяйство древнеземледельческих племен Юго-восточной Европы в эпоху энеолита. 2006, Санкт-Петербург „Нестор-История”. Археология, 2007, 1-4, 207-209.

M. Гюрова. Руслан Костов. Археоминералогия на неолитни и халколитни артефакти от България и тяхното значение в гемологията. 2007, София Издателска къща „Св. Иван Рилски”. Археология, 2007, 1-4, 206-207.

M. Gurova. Laurence Manolakakis. Les industries lithiques eneolithiques de Bulgarie. – Internationale Archaologie, Band 88. Rahden/Westf. Verlag Marie Leidorf GmbH, 2005. Archaeologia Bulgarica, XI, 2007, 2, 85-87).

М. Гюрова. Laurence Manolakakis. Les industries lithiques eneolithiques de Bulgarie. – Internationale Archaologie, Band 88. Rahden/Westf. Verlag Marie Leidorf GmbH, 2005. – Археология, 1-4, 2006, 248-250.


Преглед

M. Gurova. Пети археоинвест симпозиум „Истории от камък”, Международенсимпозиум за кремък и други обработвани материали, 20-24 август 2013, Яш, Румъния. Be-JA, 2, 2013, 351-356.

М. Гюрова. Международна конференция по трасология, 10-12 октомври 2012, Фаро, Португалия. Be-Ja, 2, 2012, 141-145.

М. Гюрова. XVI конгрес на Международния съюз за пра- и протоистория (UISPP), 4-10.09.2011, Флорианополис (Санта Катерина), Бразилия. Археология, 1, 2012, 132-134.

М. Гюрова. Международна конференция „The Lower Danube in Prehistory Landscape Changes and Human-Environment Interactions”. Be-JA, 1, 2011, 155-159.

М. Гюрова. Международен семинар „Социални и културни измерения на употребата на оръдия перспективи при избора”, Нант, 3-5 септември 2005. Археология 1-4, 2005, 234-236.

М. Гюрова. Lаura Longo, Natalia Skakun (eds.). The Roots of Use-Wear Analysis Selected papers of S. A. Semenov. Published in the occasion of the Congress “Prehistoric Technology” 40 years later Functional Studies and the Russian Legacy. Verona, 20-23 April 2005. (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 2). Sezione scienze dell’uomo, 7. Verona, 2005. Археология 1-4, 2005, 202-205.

М. Гюрова. Международен конгрес ”Праисторическа технология” 40 години по-късно Функционалните проучвания и руското наследство”, Верона, 20-23. 04. 2005. Проблемът Quo vadis пред една научна дисциплина. Археология 1-4, 2005, 230-232.

М. Гюрова. Първи българо-гръцки научен симпозиум „Родопите – древната и непозната планина”. Археология, 3-4, 2004, 117-120.

M. Гюрова. Работен семинар “Усвоеният свят на минералите социална и символична оценка на праисторическите технологии в Югоизточна Европа”, София, 3-6.09.2003. Археология, 3, 2003, 69-70.

M. Гюрова. Международен симпозиум “ Праисторическа Тракия”, Стара Загора, 30.09-4.10.2003. Археология, 3, 2003, 70-73.

M. Гюрова. XLII Национална археологическа конференция, Каварна, 13-17 май. Археология, 2 , 2003, 65-67.

M. Гюрова. XL Национална археологическа конференция, Пещера, 21-23 май 2001. Aрхеология, 3-4, 2001, 80-83.

M. Гюрова. Национална конференция по праистория, Караново, 31.05 – 1.06. 1999. Старини, 2, 1999, 95-97.

M. Гюрова. Археологически проучвания през 1998 г. Секция по праистория. Aрхеология, 1-2, 1999, 129-130.

M. Гюрова. „Новокаменната епоха в Югоизточна Европа”. Международен симпозиум, Караново, 6-9 октомври 1997. Старини, 1, 1999, 117-118.

M. Gurova. Premiere reunion internationale du projet EARTH. Archaeologia Bulgarica III, 1999, 1, 89-90.

M. Гюрова. Научна конференция „Нови проучвания върху праисторията на българските земи”. Aрхеология, 3-4, 1998, 121-123.


Редактирани книги

2012 V. Nikolov, K. Bachvarov. M. Gurova (eds). Festschrift for Marion Lichardus-Itten. (Studia Praehistorica 14). Sofia.

2008 M. Gurova (ed.). Prehistoric Research in Bulgaria New Challenges (In Bulgarian with English abstracts). Sofia.

2008 R.I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova (eds.). Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008 Sofia”. Sofia Publishing House “St. Ivan Rilski”.


Преподавателска дейност

1995 - 1999 семинари и лекции в НБУ – Департамент по археология, Магистърска програма

- АРХ 604 – Практическа обсервация на кремъчни сечива

- АРХ 709 – Трасологически анализ на кремъчни артефакти


Лекционна дейност

Ноември 2013 Balkan Valley Project II Excavation at Magura Cave. Лекция в рамките на лекторията на Американския научен център в София (ARCS)

Юни 2013 Трасология от конкретных проблем к общим тенденциям. Лекция в ИИМК-РАН, Санкт-Петербург

Март 2013 Prehistoric Flint Assemblages from Bulgaria Raw Material and Diagnostic

Features in Diachronic Perspective. Лекция в рамките на лекторията на Американския научен център в София (ARCS)

Септември 2012 Курс от 5 лекции по програма ERASMUS в рамките на семинар „ACTIVIDADES ACADEMICAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO”, Instituto Politechnico de Tomar and Prehistoric Art Museum of Macao, Португалия (10-18.09.2012)

1. Approaching prehistoric skills experimental drilling in the context of bead manufacturing

2. Chalcolithic flint assemblages from north-eastern Bulgaria raw material as a factor in knapping techniques

3. Symbolic versus utilitarian flint tools in the context of sites, hoards, burial places, etc.

4. Rescue archaeological investigations a great opportunity or a high-risk research limitation

5. Cultural heritage and national identity the role and place of archaeology as an educational instrument

Декември 2011 Flint toolkits as cultural hallmarks Case studies from Bulgaria and Southern Levant. Лекция в Археологическия институт към РАН, Bucharest, Romania

Февруари 2011 Dichotomy or convergence of prehistoric agricultural flint tools (tribulum). Лекция в университета в Единбург (Edinburgh University, School of History, Classics and Archaeology, Edinburgh, UK)

Февруари 2011 The ‘Superblade’ phenomenon technological, utilitarian and symbolic features. Лекция в Университета в Дъръм (Durham University, Department of Archaeology, Durham, UK)

Юни 2010 Курс лекции по програма ERASMUS в рамките на семинар „ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO”, Instituto Politéchnico de Tomar, Португалия

1. Continuity of the Neolithisation debate Lithic Perspective from the Balkans

2. The flint tools as diagnostic cultural indicators Case study from Bulgaria

3. Flint knapping experimentation between archaeology, hobby and marketing

4. Super blades phenomenon Technological, utilitarian and symbolic features

5. Resilience and revival of tribulum inserts production Cognitive insight of the prehistoric technology

6. Dichotomy or convergence of prehistoric agricultural flint tools (tribulim) Case studies from Bulgaria and Israel

Май 2010 Dichotomy or convergence of prehistoric agricultural flint tools (tribulum) case studies from Israel and Bulgaria. Лекция в Albright Institute (American Institute for Archaeological Research), Jerusalem, Israel

Октомври 2009 Towards an Understanding of Early Neolithic Populations A Flint perspective from Bulgaria. Лекция в рамките на курс, организиран от Американския Изследователски Център в София (ARC)

Април 2009 Праисторическите кремъчни ансамбли методология, диагностика и интерпретация – НАИМ

15.04.2009 лекция в рамките на проект на НАИМ „Докторантско училище 2009”

Октомври 2008 Праисторическите кремъчни технологии в контекста на когнитивната археология. – Публична лекция от проект на НАИМ на тема „Българският принос в съкровищницата на Европейското културно наследство”

Юли 2008 ISSEP (International Summer School on European Prehistory) – Nurri, Sardinia

- Continuity of the Neolithisation debate Lithic Perspective from the Balkans

- Could be flint tools conceived as diagnostic cultural indicators case study from Bulgaria

- Flint knapping experimentation between archaeology, hobby and marketing

Август 2006 “Kovačevo- industrie lithique”. Лекция пред участниците в българо-френската експедиция в Ковачево

Юни 2005 Prehistoric flint assemblages from Bulgaria and North-west Anatolia. – Лекция, изнесена пред “Archaeological Forum”, Faculty of Archaeology, University of Leiden, The Netherlands

Декември 2004 Трасологията фикция, необходимост или лукс – лекция, изнесена пред департамент Археология – НБУ

Октомври 2003 Трасологията фикция, необходимост или лукс – лекция, изнесена в рамките на SEMINARIUM ARCHAEOLOGICUM TIRNOVENSE, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Декември 1999 Analise tracéologique des assemblages du néolithiqyue ancient de la Bulgarie – лекция, изнесена в Université de Paris I (Panthéon-Sorbоnne), Paris, France

Ноември 1999 Analyse fonctionnelle d’assemblages en silez de Thrace (Bulgarie du sud) – лекция, изнесена в Université de Laval (Departement d’Archéologie), Québec, Canada

Септември 1999 Activités agricoles néolithiques de la Bulgarie du sud – лекция, изнесена в Laboratoire d’Archéologie de l’Institut Mila I Fontanals (CSIC), Barcelone, Espagne

Ноември 1997 Use-wear analysis a case study from Bulgaria – лекция, изнесена в Department of Anthropology, Masaryk University, Brno, Czech Republic


Участие в научни форуми

2013

- XX Международен неолитен семинар на тема “The transition to farming in EurasiaChanging Interpretative paradigms”, 8-9.11.2013, Любляна (Словения). Съавторски доклад (M. Gurova, C. Bonsall) и презентация на тема Pre-Neolithic in Bulgarian perspective absence vs evidence?;

- 19 Международна конференция на Асоциацията на европейските археолози 4-8.09.2013, Пилзен, (Чехия). Доклад и презентация на тема A particular Neolithic toolkit from Bulgaria raw material, techno-typological and functional connotations”;

- 5 Археоинвест симпозиум ‘Stories Written in Stone, 20-24.08.2013, Яш (Румъния). Член на научния комитет на симпозиума. Доклад и презентация на тема A distinctive type of flint in Early Neolithic Balkans Balkan flint in Bulgarian context и съавторски постер (E. Stefanova, P. Andreeva, M. Gurova) на тема Flint raw materials and artifact from NE Bulgaria a combined petrographic and LA-ICP-MS study;

- 78 Годишна конференция на Американската археологическа общност, 3-7.04.2013, Хонолулу, Хавай (САЩ). Съавторски доклад (M. Gurova, C. Bonsall, B. Bradley, E. Anastassova) и презентация на тема Experimental approach to prehistoric drilling and bead manufacturing;

- Втора докторантска конференция ”Проучвания на културно-историческотонаследство предизвикателства и перспективи”, 28-29.11.2013, НАИМ-БАН, София. Доклад на тема Холоценски кремъчни ансамбли от България диахронен анализ и диагностични форми;

- LII НАК, 28-31.05.2013 , Хисаря. Доклад на тема Издирване на археологически обекти, асоциирани с местонаходища на флинт в Северна България.

2012

- Международна конференция по трасология, 10-12.10.2012, Фаро (Португалия). Доклад и презентация на тема „Cereal polish diagnosis, challenge or confusion”

- 77 Годишна конференция на Американската археологическа общност, 18-22.04.2012, Мемфис, Тенеси (САЩ). Съавторски доклад (C. Bonsall, C. Pickard, P. Groom, L. Bartosiewicz and M. Gurova) и презентация на тема „What’s in a Midden? Changing perceptions of the Mesolithic in Western Scotland”

- Първи международен симпозиум Древни култури в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. Мегалитни паметници и култови практики, 11-14.10.2012, Благоевград. Съавторска презентация (с Г. Кабакчиева и Р. И. Костов) на тема Три амфиболитни артефакта от района на Ивайловград (Източни Родопи, Южна България)

- LI НАК, 29.05-1.06.2012 , Бургас

2011

- Първа докторантска конференция „Научни аспекти на културно-историческото наследство предизвикателства и перспективи”, НАИМ-БАН, 27-28 ноември 2011. Доклад и презентация на тема „Експериментът като когнитивен подход на археологическото проучване”

- Международна конференция “Culture and Civilization in the Lower Danube. East and West”. Кълъраш-Русе, 12-14 октомври 2011. Доклад и презентация на тема Prehistoric Flint Assemblages from Bulgaria a Raw Material Perspective

- 17 международна конференция на Асоциацията на европейските археолози в Осло, Норвегия, 14-18 септември 2011. Участие в сесия „Lithic scatters in European Perspective” с доклад и презентация на тема Lithic scatters in the Mesolithic of Northern Britain a valuable archaeological resource or just a load of rubbish (съавторство с С. Bonsall)

- XVI Световен конгрес по пра- и протоистория (UISPP) във Флорианополис, Санта-Катерина, Бразилия; 4-10 септември 2011. Ко-организатор на сесия 42 „Technology and Experimentation in Archaeology”. Доклад и презентация на тема Approaching prehistoric skills experimental drilling in the context of bead manufacturing (съавторство с С. Bonsall, B. Bradley, Е. Анастасова)

- Кръгла маса на тема «Неолитизация по долината на река Струма и съседните райони», Регионален исторически музей – Благоевград, 8 -10 юни 2011г. Доклад и презентация на тема Flint factor in the Neolithisation of Strimon valley Case study of the EN site of Kovačevo

- 50 НАК- София, 26-28 май 2011

2010

- Международна конференция “The Lower Danube in prehistory landscape changes and human-environment interactions”, 3-5.11.2010, Alexandria, Romania. Доклад и презентация на тема Late Chalcolithic Flint Asemblages from the site Kosharna, Russe District

- EAA 16th Annual Meeting, Hague, The Netherlands, 1-5-09.2010. Доклад и презентация на тема Flint toolkits as cultural hallmarks Case studies from the Balkans and the Southern Levant

- Международен конгрес “7th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE)”- 12-16 of April, British Museum and the Institute of Archaeology, University College London. Workshop N5 Near Easter Lithic Assemblages in the Bronze Age (Оrganizer Рrof. S. Rosen, Ben-Gurion University of the Negev. Доклад и презентация на тема Dichotomy or convergence of prehistoric tribulum inserts Trans-regional comparative analysis

2009

- Участие в workshop на CENIEH (Бургос, Испания, 30.11-3.12.2009) в рамките на темата “Eastern Rhodopes en la ruta de las migrationes humanas en Pleistoceno de Eurasia” от испано-български проект “Coordinación de estudios sobre las primeras ocupaciones humanas en Eurasia intercambios científicos Bulgaria – España”. Презентация на тема Early humans remains from the Rhodopes perspective of the research

- Международна конференция „Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха”, 27-30.10.2009 г., Юндола. Доклад и презентация на тема “Chalcolithic Flint Assemblages Trajectory to the Regional Diversity/Similarity”

- EAA 15th Annual Meeting, Riva del Garda, Italy, 15-21.09.2009. Главен организатор на научна сесия “Balkan Flint” in SE European Prehistory Chronological, Cultural and Social Perspectives”, съорганизатори C. Bonsall (UK), B. Voytek (USA), D. Borić (Serbia/UK). Представени 2 презентации – въведние в темата и основен доклад “Archaeological background of the ‘Balkan flint’ problem evidence from Bulgaria”

- Участие в Editorial meeting of team 2 of EARTH project (Early Agricultural Remnants and Technical Heritage – ESF0. Juan-les-Pins, France, 26.02-04.03. 2009. Обсъждане на статиите на членовете на екипа за монографията „Exploring and explaining diversity in agricultural technology”. ESF Publication, Oxbow

- Участие в 48 НАК, Кюстендил, 18-21.05.2009
2008

- Участие (съорганизатор) в международна конференцията „Геоархеология и археоминералогия. Импакт на науките за земята в изучаването на материалната култура”, София, 29-30.10. 2008. Доклади в съавторство с Ч. Начев на тема Formal Early Neolithic Flint Toolkits Archaeological and Sedimntological Aspects; в съавторство със С. Иванова на тема The rock shelter of Arkata, Eastern Rhodopes Preliminary archaeological report

- Участие в международна конференция Участие в международна конференция “The Neo-Eneolithic Period in Ventral and South-Eastern Europe”. In honorem of the 85th Birth Anniversary of E. Comsa, Bucarest, 6-12.10.2008. Доклад на тема Toward the meaning of flint grave-goods a case study from Bulgaria

- Участие като съорганизатор на сесия в Malta EAA 14th Annual Meeting 16-21 September 2008, Valletta, Malta. Session title Prehistoric technology Cognition and the act of artefact production. Доклад на тема Resilience and revival of tribulum inserts production cognitive insight of the prehistoric technology.

- Участие в ISSEP (International Summer School on European Prehistory) Nurri, Sardinia, 14-27.07.2008. Представяне на 3 лекции в общата програма

* Continuity of the Neolithisation debate Lithic Perspective from the Balkans

* Could be flint tools conceived as diagnostic cultural indicators case study from Bulgaria

* Flint knapping experimentation between archaeology, hobby and marketing

- Участие в семинар в рамките на проект “Coordinación de estudios sobre las primeras ocupaciones humanas en Eurasia intercambios científicos Bulgaria – España”, Instituto Cervantes, Sofia, 15-19.04.2008

- Международна конференция на екип 2 на проекта EARTH (ESF), Lipica, Slovenia, 20-23 June, 2008

- Участие в 47 НАК – Шумен, 26-30.05.2008

- Участие в кръгла маса на тема „Послания от Камък” , организирана от ст.н.с. А. Радунчева и ст.н.с. С. Иванова, София, 17.01.2008
2007

- XIV Neolithic Seminar, Ljubljana (Slovenia), 3-6.11.2007. Neolithic Mind, Populations and Landscape. Доклад на тема Into the Neolithic Populations, Through the Neolithic Mind and Beyond the Neolithic Landscape Flint Perspective from Bulgaria

- International lecture course of European University Centre for Cultural Heritage, Ravello (Italy), 22-27.10.2007

- EARTH Team 2 meeting “Crisis, resiliance and revival” – Melos (Greece), 28-30. 09. 2007. Доклад на тема Prehistoric technology in the option of crisis and revival case-study from Bulgaria.

- Table ronde Internationale, Orléans (France), 10. 09. 2007. Доклад на тема Connotations fonctionnelles des grandes lames Exemples de la Bulgarie

- EAA 15 Meeting, Zadar (Croatia), 18-22.09.2007 – as principal organiser and participant at the Session “Identities of the Early Neolithic Balkans”. Доклад на тема Early Neolithic Settlers A Flint Perspective from Bulgaria

- International meeting at Mogosoaia, Bucharest (Romania), 28-29.07.2007, Organized by the National University of Arts in Bucharest with members of the UISPP Neolithic commission and the UISPP commission on “Gestures-Technology-Experiment”

- XLVI НАК, 28-31.05.2006 , Смолян, България. Председател на заседанието на Секцията за праистория и представяне на книгата на Ст. Иванова “Ранно и среднопалеолитни кремъчни ансамбли от района на язовир Широка поляна (Западни Родопи)” в Разкопки и проучвания 36, 2006

- EARTH Planary Workshop ”Society and Agricultures Stabolity and Continuity” – Granada (Spain), 9-11.02.2007
2006

- International conference “L’avenir du passé. Modernité de l’archéologie” organisé par INRAP, Centre Pompidou, Paris, France, 23-24.11.2006

- Colloque international La valeur fonctionnelle desobjets sépulcraux, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence, France, 25-27.10.2006. Доклад на тема Connotation fonctionnelle du mobilier en silex funéraire cas d’étude de la Bulgarie

- XV UISPP Congress – 2-10.09.2006, Lisbon, Portugal. Доклад на тема Mobilier funéraire de nouveaux-nés et d’enfantscas d’étude de la Bulgarie (съавторство Yavor Bojadžiev, Maria Gurova)

- EARTH Team 2 meeting – “Local knowledge and technological stability”, Tafraoute – Morocco, 26-28.05.2006. Доклад на тема Dichotomy of the harvesting tools Conservatism versus innovation

- Национална тематична конференция Праисторически проучвания в Бългaрия Новите предизвикателства. Пещера, България, 26-29.04.2006. Доклад на тема Праисторическите земеделски сечива – индикатори на неолитизационния процес

- EARTH Plenary meeting “Agricultural decision-making”, Leiden, The Netherlands, 2-6.02.2006. Доклад на тема Early Neolithic crop husbandry practices Comparative study of flint and crop assemblages from Bulgaria (съавторство Elena Marinova, Maria Gurova)
2005

- International Congress Prehistoric Technology 40 years later Functional Studies and the Russian Legacy, Verona, Italy. Тема на доклада Typology, function, use-wear and context Where is the common vision?

-Mеждународен семинар на проекта EARTH (Свидетелства за ранно земеделие и технологично наследствo) на тема ”Социални и културни измерения на употребата на оръдия перспективи при избора”- Nantes, France. Презентация на тема Tribulum in retrospection A review

- EAA 10th Annual Meeting, Cork, Ireland. Доклад и презентация на тема Prehistoric flints as hoards a case study from Bulgaria

2004

- Първи българо-гръцки симпозиум “Родопите – древната и непозната планина”, Кърджали. Доклад и презентация на тема Кремъчна колекция от Перперикон символни и утилитарни внушения

- 10th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Lyon, France. Доклад и презентация на тема Tells in Bulgarian Thrace Flint assemblages aspect

2003

- International symposium Prehistoric Thrace, Stara Zagora. Тема на доклада Evolution and Retardation flint assemblages from Tell Karanovo

- International Exploratory workshop The Humanized Mineral World towards social and symbolic evaluation of prehistoric tehnologies in South Eastern Europe, Sofia. Доклад и презентация на тема Metières premières et tracéologie trajectoires implicites

- International symposium Cultural Heritage and Interregional Partnership in the Mediterranean, Palermo, Italy. Предложение за проект от името на директора на АИМ-БАН

2002

- 8th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, Thessaloniki, Greece. Доклад и презентация на тема Functional Aspects of the Early Neolithic Flint Assemblages from Bulgaria and NW Anatolia

2001

- XIVème Congrès d’UISPP, Liège, Belgique. Тема на доклада Outils agricoles des assemblages néolithiques en silex de la Bulgarie – un contexte plus large

2000

- First International Conference Dedicated to the 100th Annivarsary of S. A. Semenov, Санкт Петербург, Русия. Тема на доклада Еléments du tribulum de la Bulgarie accent sur le problème faucille-tribulum

1999

- Национална праисторическа конференция “Тракия и съседните райони праз неолита и халколита”, Караново. Тема на доклада Елементи от сърп и елементи от диканя – праисторически и етнографски контекст

- Семинаp “Recherches actuelles sur le Néolithique/Chalcolithique Europeen в Université de Paris I (Panthéon-Sorbоnne), Paris, France. Тема на доклада Analise tracéologique des assemblages du néolithique ancient de la Bulgarie”

- Колоквиум на тема “Nouvelles recherches archéologiques” в Université de Laval (Departement d’Archéologie), Quèbec, Canada. Тема на доклада Analyse fonctionnelle d’assemblages en sileх de Thrace (Bulgarie du sud)

- Регионална конференция “Prehistoric agricultute in Catalonia” в Laboratoire d’Archéologie de l’Institut Mila I Fontanals (CSIC), Barcelone, Espagne. Тема на доклада Activités agricoles néolithiques de la Bulgarie du sud

1998

- Учредителна среща-семинар на международния проект EARTH (Ранни свидетелства за земеделието и техническото ни наследство) към Европейската научна фондация, St.-Vallié, Valbonne, France. Презентация на тема Ethnographical and archaeological evidence of tribulum utilization in Bulgaria

1997

- Участие в конференция на Секцията за праистория “Нови проучвания върху праисторията на българските земи”, София. Тема на доклада Трасологически анализ на раннонеолитни кремъчни ансамбли от Тракия, Южна България

- Участие в международен симпозиум “Karanovo 1947-1997. Das Neolithikum in Südosteuropa”, Караново. Тема на доклада Research Problems of the Early Neolithic Flint Assemblages from Thrace (Bulgaria)


Участие в редколегии

Oт 2013 член на редколегията на JLS (Journal of Lithic Studies)

От 2012 член на редколегията (външен рецензент) на електронно списание Haemus (Скопие)

От 2011 главен редактор на българско електорнно списание за археология (Бе-СА)

От 2011 главен редактор на“Археологически открития и разкопки”

От 2004 член на редколегията на поредицата“Разкопки и проучвания”

От 2004 член на редколегията на“Studia Praehistorica”

2001 - 2003 секретар и член на редколегията на списание“Археология”

2001 - 2003 член на редколегията на“Археологически открития и разкопки”


Членство в научни организации

От 2013 член на Управителния съвет на Европейската асоциация на археолозите(EAA)

От 2012 редовен член на Американскaтa археологическа общност (SAA)

От 2009 чуждестранен член (статут СНН) на Екип по археометрия (Equipe en archéométrie auprès de Fonds de recherche sur la société et la culture), Québec, Canada

От 2008 член на Управителния съвет на Българската асоциация на археолозите

От 2006 член на борда на 14 Комисия към UISPP “Civilisation Néolithique en Europe” под ръководството на проф. Жан Гилен, Колеж дьо Франс

От 2005 редовен член на NFA – Асоциация на стипендиантите на NIAS (Нидерладски институт за проучвания в хуманитарните и социални науки към Нидерландската кралска академия за изкуства и науки)

От 2002 редовен член на Европейската асоциация на археолозите (EAA)


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн