BG / EN
доц. д-р Марио Иванов

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

2000 - 2004 археолог в ОП “Стара София” със Софийски исторически музей

2004 - 2009 главен експерт – археолог в Национален институт за паметниците на културата

от 2009 гл. асистент към Секцията за антична археология на НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

1992 средно образование, СОУ “Г. Бенковски”, гр. Тетевен, профил Философия

1999 магистър по археология, СУ “Св. Климент Охридски”, специалност Класическа археология; втора специалност Латински език към ФКНФ на СУ “Св. Климент Охридски”

2004 доктор по археология, тема на доктората “Надгробни паметници от провинция Тракия I-III в.”


Организационен опит

2008 - 2009 член на Съвета за теренни археологически проучвания

2010 секретар на Секцията за антична археология


Чужди езици

Английски, френски, немски, руски


Технически умения

MS Word, Excel, Adobe Photoshop


Научна дейност

Сфера на научните интереси

Римска надгробна пластика; гробни съоръжения и погребални обичаи през римската епоха; римски и късноантични терми и балнеуми; Сердика I – VI век


Археологически разкопки и проекти

2011 спасително теренно проучване във връзка с изграждане на Метростанция 8-II, София (ръководител)

2010 спасително теренно проучване във връзка с изграждане на Метростанция 8-II, София (ръководител)

2003 проучване на късноантична гробница западно от базиликата “Света София”, София (ръководител)

2009 проучване на част от via diagonalis край гр. Костинброд (зам.-ръководител)

2002 проучване в базиликата “Света София”, София (зам.-ръководител)

2001 проучване на късноантичен мавзолей в кв. Лозенец, София (зам.-ръководител)

2001 разкопки на късноантична villa rustica при с. Бусманци, Софийско (зам.-ръководител)


Научни публикации

M. Ivanov. Römische Sarkofage mit grosser Tabula Ansata aus Bulgarien – Datierung und Herkunft. – Archaeologia Bulgarica. 2001, 1, 45-51.
М. Иванов. Импортни саркофази от България II – III в. Производствени центрове, хронология и пътища на разпространение. – Годишник на Археологическия институт с музей. 2002, 2, 262-273.
М. Иванов. Комплекс от ями и съоръжения от IV в.пр. Хр. в кв. Лозенец, София. – Археология. XLIV, 2003, 2, 43-51.
M. Ivanov. A Vas Diatretum from Serdica. – Archaeologia Bulgarica. 2004, 1, 51-57.
М. Иванов. Надгробните плочи от Сердика II – III в. – Археология, 2006, 38-46.
М. Иванов. Bononia. – В Римски и ранновизантийски селища в България. т. II. София, 2003, 18-22.
М. Иванов. Almus. – В Римски и ранновизантийски селища в България. т. II. София, 2003, 23-26.
М. Иванов. Новооткрит късноантичен мавзолей в кв. Лозенец, София през 2001г. – В Ал. Димитрова-Милчева, В. Кацарова (редактори). Spartacus II. 2075 години от възстанието на Спартак. Трако-римско наследство. 2000 години християнство. Международен симпозиум 1-4 октомври 2002 г., гр. Сандански. Велико Търново, 2006, 314-324 (в съавторство с К. Шалганов).
М. Иванов. Надписът на стратега Διουξηις Δημοσθενους. – Археология, XLV, 2004, 1-2, 83-86.
М. Иванов. Надгробни ари в провинция Тракия от II – III в. – Археология, XLV, 2004, 3-4, 17-22.
M. Ivanov. A Late Roman Bronze Belt – Decoration from Serdica. – Archaeologia Bulgarica. IX, 2005, 2, 73-82.
М. Иванов. Раннохристиянска гробница от източния некропол на Serdica. – Годишник на Националния археологически музей, 11, 2007, 123-143.
М. Иванов. Наблюдения върху местоположението и начините на издигане на римските надгробни стели и ари от провинция Тракия. – В Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Supplementum IV. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov. София, 2005, 333-342.
М. Иванов. Надгробни паметници от провинция Тракия I – III в. – Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”. София, 2004 г.
М. Иванов. Конникът върху надгробните паметници от Долна Мизия и Тракия (I – IV в. сл. Хр.) – В Д. Ботева-Боянова (съставител). Образ и култ в Древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Фабер, 2006, 80-128.
М. Иванов. Археологически данни за чуждо етническо присъствие в Сердика през III – IV век. – В Сердика – Средец – София. 2008, 4, 23-27.
М. Иванов Puella vel mulier? Virgo vel uxor? Гробни комплекси с една обеца от I – V в. В Е. Генчева (редактор). Studia in honorem Alexandrae Dimitrova-Milcheva. Югоизточна Европа през античността VI в. пр. Хр. – VII в. сл. Хр. 2008, 287-299.
М. Иванов. Поморийската гробница в контекста на мавзолеите с центричен план в Римската империя. – Археология, 1-4, 2007, 32-37.
М. Иванов. Elephantum ex musca! За хронологията, периодизацията и функцията на късноантичния мавзолей в кв. Лозенец, София. – В Археология, 1-4, 2008, 149-160.
M. Ivanov. Social Status and Cultural Identity in Roman Thrace (Grave stelai and altars). – Ancient West and East, 7, 2008, 135-150.
М. Иванов. Надгробни плочи с релефни изображения от Serdica и хинтерланда на прехода към късната античност (последна четвърт на III в. Началото на IV в.). – В Stephanos Archaeologicos in honorem Stephcae Angelova. София, 2010, 375-404.
M. Ivanov. Attic Influences upon Thasos Grave Reliefs of the Roman Period. – В Сборник в памет на проф. Велизар Велков. София, 2009, 311-316.
М. Иванов. Пръстенът на Amantus – signum beneficiarii consularis? – Арехеология, 3-4, 2009, 109-113.
М. Иванов. Късноантичният балнеум под “Св. Георги” в София – addenda et corrigenda. – Археология, 2010, 3-4, 123-128.


Членство в научни организации

от 2008 член на БНК на ICOMOS


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн