BG / EN
Диана Димитрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: kittemp@abv.bg

Професионален опит

От 2009 археолог-проучвател в Секция тракийска археология в НАИМ-БАН

2000 - 2008 заместник-научен ръководител (на д-р Георги Китов) на проучванията на могили в Тракийски култов център Старосел; храм-гробница със стенописи при с. Александрово, Хасковско; в Долината на тракийските владетели в Казанлъшко; на територията на община Сливен


Образование и допълнителна квалификация

1991 магистър по археология в СУ „Св. Климент Охридски”


Организационен опит

2003 член на организационния комитет на национална конференция „Земите на България – люлка на тракийската култура” – Велико Търново


Чужди езици

Гръцки, руски, английски


Сфера на научните интереси

Погребални обреди и подмогилни съоръжения в Тракия V в. пр. Хр. – І в. сл. Хр.


Археологически разкопки и проекти

2008 - 2011 научен ръководител на археологически проучвания на могили на територията на община Сливен – в землищата на селата Крушаре, Трапоклово, Драгоданово, Речица, Камен

2006 научен ръководител на сондажни археологически проучвания на мегалитно светилище при с. Бузовград, Казанлъшко

Избрана библиография


Статии

1. Златни накити от Голямата могила до село Мъдрец, Гълъбовско. – Анали, 1997, 59-70.

2. Религиозната доктрина в архитектурни паметници от Балканите и Мала Азия (VI-II в. пр. Хр.). – Старини, 2000, 1, 41-50.

3. Маврова могила край Старосел. – В Пътят. Сборник научни статии, посветени на живота и творчеството на д-р Георги Китов. София, 2003, 73-87.

4. Недкова могила край Старосел. – МИФ 9, Тракия и околният свят, София, 2005, 185-201.

5. Куполните храмове в Долината на тракийските владетели. – В Земите на България – люлка на тракийската култура, II, София, 2005, 110-114.

6. Кестелева могила край Мъглиж. – В Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Supll. IV. Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, София, 2005, 257-263.

7. Проблеми на тракийската архитектура в Долината на владетелите. – В Проблеми и изследвания на тракийската култура, I, Казанлък, 2006, 114-128.

8. Списък на публикациите на д-р Георги Китов. – В По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов, София, 2008, 8-14.

9. Танева могила. – В По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов, София, 2008, 80-84.

10. Якимова могила. – В По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов, София, 2008, 221-225.

11. Шивачева могила при Старосел. – В Българска археология 2008. Каталог към изложба, София, 2008, 39-41.

12. Богати тракийски гробове от римската епоха в Сливенско. – В Каталог на изложбата “Археология 2009”, София, 2010, 76-79.

13. Китова могила край с. Крушаре, община Сливен. – Наука, 2010, 2, 42-48.

14. Сребърен ритон от Далакова могила – елемент на царското угощение. – В Югоизточна България през II-I хил. Пр. Хр., Варна, 2010, 221-227.

15. Богати тракийски гробове от римската епоха в Сливенско. – ИМЮИБ, 2010, 13-31.

16. Загадката на Крастава могила. – Наука, 2011, 1, 18-23.

17. Златната маска. – Наука, 2011, 3, 44-50.

18. Долината на тракийските царе. София, издателство „Стандарт”. Поредица „Чудесата на България”, № 13, 2011, 1-62.

Могили от бронзовата епоха при с. Камен, Сливенско. – В Наука, 2012, 1, 36-41.

19. Statistics and Classifications of Burial Mounds and Tomb Equipment in the Published Cemetries from Northen Greece (Greek Macedonia). – В Първи международен симпозиум “Севтополис Надгробните могили в Югоизточна Европа”. Велико Търново, 1994, 69-76.

20. Στατιστικέζ αρατιρήσειζ για τουζ ταφικουζ τύμβουζ τηζ σημερινήζ Βουλγαρίαζ. – In Actes 2e symposium international des etudes thraciennes. Thrace ancienne. Komotini, 1997, 323-333.

21. New Discoveries in the Thracian Valley of the Kings in the Region of Kazanluk. Excavations by a Thracian Expedition for Tumular Investigations (TEMP) in the Region of Kazanluk from 1995 till 1997. – TALANTA, XXX-XXXI, 1998-1999, 31-54 (with G. Kitov).

22. Unpublished Fibulae from the Region of Pyassachnik Dam, Central Bulgaria. – Thracia XV, In Honorem Annorum LXX Alexandri Fol, Sofia, 2003, 573-579.

23. Krieger und Bewaffnung. – In Die Thraker. Das goldene Riech des Orpheus. Mainz, 2004, 126-133.

24. Tumular architectonic monuments from the present-day Bulgarian land (second half of the first millennium B.C.) and their relation to Thracian religion. – In The Culture of Thracians and their Neighbours. Proceedings of the International Symposium in Memory of Prof. Mieczyslaw Domaradzki, with a Round Table “Archaeologikal Map of Bulgaria”. BAR International Series 1350, Oxford, 2005, 129-137.

25. Ruler’s Tumular Burials from the Kazanlak Region in Bulgaria. – In Pratiques funeraires et manifestations de l’identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer). Actes du IVe Colloque International d’Archeologie Funerare. Tulcea, 2006, 151-156.

26. Annotations to the Catlogue. – In The Thracian Cosmos – The Sacred Realm of Kings, Sofia, 2006, 96-110.

27. The Temple in Horizont Tumulus in Central Bulgaria. – In Proceedings of the 10th International Congress of Thracology Komotini-Alexandroupolis 18-23 October 2005. Athens, 2007, 135-139.


Участие в редколегии

2008 съставител и редактор на „По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 56-годишнината на д-р Георги Китов”, София, изд. „Арос”


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн