BG / EN
гл. ас. д-р Петя Андреева

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От 2011 уредник, отдел Експозиции, НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

2008 - 2011 редовен докторант в Катедра Археология, Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; тема на дисертацията “Празници в римската провинция Тракия I-III век”; научен ръководител доц. д-р Людмил Вагалински

2010 специализация в Истанбул със стипендия America for Bulgaria foundation fellowship for advanced doctoral students (FADS) 2010

2010 специализация в Deutsches Archäologisches Institut – Abteilung Istanbul

2006 магистър по археология, Катедра Археология, Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”; дипломна работа на тема “Религиозният живот във Филипопол и територията му (по епиграфски данни)”; научен ръководител проф. д-р Златозара Гочева

1995 - 2000 Национална гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ”


Чужди езици

Aнглийски, немски, гръцки


Сфера на научните интереси

Aнтична археология – римски период, празници в римската провинция Тракия, императорски култ, източни римски провинции, епиграфика, нумизматика


Археологически разкопки и проекти

Проучвания в НАР “Кабиле”, Аполония Понтика, Дуросторум, спасителни разкопки по АМ “Тракия”.

Избрана библиография

Andreeva, P. (forthcoming), On the Festivals in the Roman Province of Thrace. In Proceedings of the 8th Annual International Conference on History from Ancient to Modern, 28-31 December 2010, Athens, Greece.

Andreeva, P. (2011 ), The Imperial Cult in the Roman Province of Thrace – In Che, J. / Pappas, N. (eds.), The Traditional Mediterranean Essays from the Ancient to the Early Modern Era. Athens. 197-206.

Бояджиев, К. / Андреева, П. / Томова, Б. (2011), Археологически институт с музей – Българска наука, 43, 33-46.


Преподавателска дейност

2009 - 2010 СУ “Св. Климент Охридски”, семинарни упражнения „Увод в Класическата археология на българските земи”


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн