BG / EN
гл. ас. д-р Яна Димитрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

1998 - 2012 участие в над 50 експедиции, редовни и спасителни археологически разкопки и теренни издирвания; заместник-ръководител в проучванията на крепостта Лютица, Ивайловградско, тракийско светилище на вр. Бабяк, НАР н. Калиакра; ръководител на теренни издирвания по обходен път на гр. Враца

Администриране на проекти по европейски и национални програми

2011 участие в администрирането на проекта на НАИМ-БАН „София – Сердика – Средец – културна столица на Европа 2019 г. Принос към проучване и популяризиране на културното й наследство” на НАИМ-БАН по Столична програма „Култура 2011”

януари-октомври 2008 участие в проект “Development centre for elaboration of effective models for cultural tourism in the region of Kavarna and Constanta” по програмата Joint Small Projects Funds, PHARE CBC Bulgaria – Romania, с позиция Project Secretary


Образование и допълнителна квалификация

2007 - 2012 докторант в СТА, НАИМ-БАН, с тема “Културно развитие на Родопите през Ранната желязна епоха (по археологически данни)”

1998 - 2004 спец. “Археология” в СУ “Св. Кл. Охридски”, със степен “бакалавър”

1995 - 2000 спец. “История” в СУ “Св. Кл. Охридски”, със степен “магистър”


Организационен опит

- Ръководител на спасителни теренни археологически издирвания; заместник-ръководител на археологически разкопки

- Администрация на проекти за опазване на културно-историческото наследство по национални и международни програми

- Административна работа в НАИМ – БАН


Чужди езици

Английски, руски, немски


Научна дейност

Разработване на дисертационен труд с тема “Културно развитие на Родопите през Ранната желязна епоха (по археологически данни)

Участие в национални и международни конференции и семинари

ноември 2011 участие в Първа докторантска конференция 27-28 ноември 2011 г. Научни аспекти на културно-историческотонаследствопредизвикателства и перспективи

септември 2011 участие в международен уъркшоп Eisen ind Gold – auf den spuren der Metallurgie des alten Thrakiens (Alexander-von-Humboldt-Institutspartnerschaft, Archäologisches Institut und Museum der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Sofia, Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster) в Крумовград, България

октомври 2010 участие в научна конференция е Трнава, Словакия, на тема “The phenomena of cultural borders and border cultures across the passage of time (from the Bronze Age to the Late Antiquity)”.

ноември 2009 археологическа конференция в Ямбол на тема “Земя на кръстопът – етнодемографски процеси и поселищен живот в Тракия”

ноември 2007 участие в научна конференция в Трнава, Словакия, на тема “Cult and Sanctuary through the ages (from the Bronze Age to the Late Antiquity)”

октомври 2007 участие в археологическа конференция в Каварна на тема “Каварна – център на българския Североизток”


Сфера на научните интереси

КБЕ, РЖЕ


Археологически разкопки и проекти

май-декември 2011 участие в администрирането на проект “София – Сердика – Средец, културна столица на Европа през 2019 г.” на НАИМ-БАН

октомври-ноември 2011 участие в администрирането и изпълнението на проект “Урвич – последната крепост на Шишмановци” на САПЕЗАП – Копам БГ към СПК 2011

декември 2009 – януари 2010 участие в подготовката на проект “Monuments of the Trans-Βorder History” на община Кипринос, Р. Гърция, НАИМ-БАН и Община Ивайловград, по Оперативна програма “European Territorial Cooperation Programme Greece – Bulgaria 2007 – 2013”

януари-октомври 2008 участие в проект “Development centre for elaboration of effective models for cultural tourism in the region of Kavarna and Constanta” по програмата Joint Small Projects Funds, PHARE CBC Bulgaria – Romania, с позиция Project Secretary

август 1999 – ноември 2011 участие в 54 археологически проучвания – теренни издирвания и разкопки (редовна археологическа практика, редовни и спасителни разкопки) като член на екипа и заместник-ръководител. Участие в многогодишните проучвания на тракийските обекти на вр. Ада тепе, Крумовградско с р-л доц. д-р Г. Нехризов и доц. д-р Х. Попов, м. Аул кая до с. Долно Черковище с р-л доц. д-р Г. Нехризов, на вр. Драгойна, Първомайско с р-л Е. Божинова, до стената на яз. „Яденица”, Беловско с р-л доц. д-р А. Гоцев, вр. Бабяк, до с. Бабяк, гр. Белица с р-ли доц. д-р А. Гоцев и доц. д-р М. Тонкова; в многогодишните разкопки на крепостите Лютица, Ивайловградско с р-л доц. д-р Б. Петрунова, в НАР „Калиакра” с р-л доц. д-р Б. Петрунова; в разкопките на ямното поле край гр. Свиленград с р-л доц. д-р Г. Нехризов

Избрана библиография


Статии

Dimitrova 2011 . Y. Dimitrova. Rodopi Mountain Between Thrace and Aegea Region Some Elements of a Border Culture of Early Iron Age in Southern Bulgaria. In Anodos. Studies of the Ancient World, 10/2010, Trnava, 2011, 71-84

Димитрова 2010 . Я. Димитрова. Ями от Късната желязна епоха от с. Зимница, обект 16. – in print

Димитрова 2010 . Я. Димитрова. Керамични комплекси от ранната желязна епоха от Родопите. – В Научни трудове XIX международна научна конференция за млади учени “Мениджмънт и качество 2009”. София, 2010, 111-134

Димитрова 2009 . Я. Димитрова. Керамика от късната бронзова и ранната желязна епоха от крепостта Лютица, Ивайловградско. – В Б. Петрунова, А. Аладжов, Е. Василева (ред.). Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, т. II, София, 2009, 15-32

Dimitrova 2008 . Y. Dimitrova. From Late Bronze to Early Iron Age – Thracian Sanctuaries in the Eastern Rhodopi Mountain Bulgaria. In Anodos. Studies of the Ancient World, 6-7/2006-2007, Trnava, 2008, 493-507

Димитрова 2007 . Я. Димитрова. За тракийското присъствие на крепостта Калиакра и околностите й. – В Каварна – средище на българския североизток. Варна, 2008, 25-44


© 2022 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн