BG / EN
гл. ас. д-р Любен Лещаков

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Професионален опит

От април 2012 главен асистент в Секция за тракийска археология към НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

2010 едномесечен престой в DAI-Атина по стипендия Collegium Historicum за постдокторанти към СУ “Св. Климент Охридски”

2009 образователна степен “доктор” след успешна защита на дисертацията “Типология и хронология на бронзовите върхове за копия от късната бронзова и началото на ранножелязната епоха в Югоизточна Европа”

2006 стипендия към DAAD, за 6 месеца в Institut füf Ur- und Frühgeschicte към Freie Universität Berlin при проф. B. Hänsel

2005 зачислен за редовен докторант по специалност 050312 – Археология (Тракийска археология) към катедра Археология на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

2004 след успешна защита на магистърска теза „Нападателно въоръжение за близък бой през късната бронзова епоха (типология, хронология и употреба)” се дипломира и получава образователна степен магистър по Археология

2002 образователна степен “бакалавър”


Чужди езици

Английски език – First Certificate in English, Certificate grade C, изд. oт University of Cambridge. Local Examinations Syndicate. International examinations. Europa Schools Ltd. – от 06.1999. Sofia, certificate № 2651878, reference Nr 996BG0020192

Немски език – 600 часа обучение (2003 – 2006 г.) в Института за чуждестранни студенти (ИЧС) на СУ „Св. Климент Охридски”

Руски език – работно ниво


Научна дейност

2012 доклад пред LI Национална археологическа конференция в гр. Бургас

2012 участие в научната дискусия, последвала представянето на спасителните проучвания на златния рудник на връх Ада тепе

2012 подготовка на публикация, посветена на нова колективна находка от калъпи от с. Загорци

2012 подготовка на публикация, посветена на чукчетата-келти от българските земи

2012 графична и фотодокументация на находки от НАИМ-БАН, РИМ Велико Търново, ИМ Нова Загора, музейна сбирка Старосел

2011 лекция, озаглавена “The development of bronze Spear and Javelinheads in LBA – EIA Southeast Europe Aspects of Typology and Chronology” – изнесена пред DAI Атина


Сфера на научните интереси

Късна бронзова епоха. Металургия и въоръжение от КБЕ. Преход КБЕ/РЖЕ. Металургия и въоръжение от РЖЕ.


Археологически разкопки и проекти

2012 зам.-ръководител на спасителни археологически разкопки на селище от тракийската епоха между гр. Кермен и с. Скобелево по трасето на АМ „Тракия”

2012 участие в спасителните проучвания на селища от елинистическата и средновековната епохи по трасето на АМ „Хемус” при гр. Шумен

2011 зам.-ръководител на теренни обхождания по трасето на АМ София – Калотина в участъка между кв. Илиянци и кв. Кривина

2010 ръководител на спасителните разкопки на открито многослойно селище от късния неолит, КБЕ, КЖЕ и средновековието в землището на с. Чокоба, обкет 18A, ЛОТ 3 на АМ „Тракия”

2010 зам.-ръководител на спасителните разкопки на неолитното селище „Ябълково”, сектор БДЖ

2009 участие в спасителните археологически разкопки на обект „Ябълково”

2008 участие в проучването на СМ „Химитлията” до с. Сокол, Новозагорско

2008 ръководител-сектор при спасителните археологически разкопки на обект „Ябълково”

2008 зам.-ръководител на сондажни проучвания на обект 18 по трасето на АМ Тракия до с. Чокоба

2007 спасителни археологически разкопки на обект „Неолитно селище” в м. Буджака, гр. Созопол

2005 спасителни археологически разкопки на обект „Ябълково”

2005 участие в археологически разкопки на обект „Каменска чука 2”, с. Покровник, Благоевград

2004 участие в спасителните археологически разкопки на обект Антимово, Видин

2003 участие в проучванията на археологическия резерват „Сборяново”

2003 спасителни археологически разкопки на обект „Ябълково”

2003 сондажни проучвания на обект „Старият път”, община Вратица

2002 спасителни археологически разкопки на обект „Шиханов бряг”, община Харманли

2001 участие в проучванията на археологическия резерват Силистра

2001 участие в спасителните разкопки на обект „Дана Бунар ІІ”

2001 участие в проучванията на обект „Малък Кастрич”, община Синеморец

2000 участие в проучването на средновековна църква „Св. Марина” и тракийско светилище до с. Варвара, Пазарджишко

2000 участие в теренни обхождания в района на градовете Хасково и Димитровград

2000 участие в спасителните археологически разкопки на обект „Дана Бунар ІI”, община Любимец

2000 участие в проучването на тракийска надгробна могила („Косматата могила”) в покрайнините на гр. Враца

1999 участие в археологически разкопки на селище от ранната бронзова епоха до с. Михалич, Свиленградско

Избрана библиография


Статии

Гравираната украса на бронзовите върхове за копия от късната бонзова епоха в Югоизточна Европа – Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis – под печат.

Leshtakov, L. Late Bronze and Early Iron Age Bronze Spear- and Javelinheads in Bulgaria in the Context of Southeastern Europe. Archaeologica Bulgarica XV, 2, 2011, 25-52.

Типология и хронология на бронзовите върхове за копия от късната бронзова и началото на ранножелязната епоха в Югоизточна Европа, Автореферат, София 2009.

Каменен калъп за отливане на връх за копие от късната бронзова епоха от Северозападна България. – Археология XLIX, 2008, 1 – 4, 102-105.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн