BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » гл. ас. д-р Галина Дянкова-Грозданова
гл. ас. д-р Галина Дянкова-Грозданова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000

Професионален опит

От ноември 2013 уредник в отдел „Експозиции, Национален археологически институт с музей – БАН”
2008-2013 уредник, отдел Археология, РИМ „Акад. Йордан Иванов” – гр. Кюстендил


Образование и допълнителна квалификация

2012 защита на образователна и научна степен Доктор с дисертация „Населението на южна България VI-IX в. (по археологически данни)”, докторант към катедра Археология на СУ „Св. Кл. Охридски” с научен ръководител доц. д-р Ст. Ангелова
2010специализация в Истанбул, към Американския изследователски център, стипендия на America for Bulgaria Foundation Fellowship for Advanced Doctoral Students
2009 стипендия Ернст Мах, Институт по праистория и ранно средновековие, Виенски университет, Австрия
2007 Аристотелов университет в Солун, Гърция, програма Еразмус
2002 магистър по Археология, специалност Средновековна археология, катедра Археология на СУ „Св. Кл. Охридски” с научен ръководител доц. д-р Ст. Ангелова; тема на дипломната работа – „Влияние на литургиката върху планово-пространственото оформление на църковните постройки от територията на България през късноантичната епоха”
1992-1997 Езикова гимназия „Ив. Богоров” – гр. Димитровград


Организационен опит

Заместник-ръководител на археологически разкопки, ръководител на археологическо наблюдение


Чужди езици

Английски; ползвам немски, руски и в по-малка степен гръцки


Сфера на научните интереси

Средновековна археология, преход от късна античност към средновековие, славянска археология, византийска керамика


Археологически разкопки и проекти

и проекти
Проекти
2008-2012 “Кадастралната политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област” – финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОМН

Археологически разкопки
Май 2012 участник в спасителни археологически разкопки на обект „Могилен некропол край с. Дяково” – ЛОТ 1 на АМ Струма
Юни 2011 участник в спасителни археологически разкопки на обект Адатепе, община Крумовград
Март 2011 ръководител на археологическо наблюдение на обект 27, с. Капитан Андреево, общ. Свиленград
2007-2010 участие като зам.-ръководител на спасителни археологически разкопки в археологически резерват „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил” на обекти „Родопи” 5 „Хан Крум” 12, „Цар Симеон – УПИ XVIII”, „Мориц Леви” 7, „Аракчиев хан”, „Любен Каравелов” 4, ул. „Гороцветна”
Октомври-ноември 2007 зам.-ръководител на спасителни археологически разкопки на обект 27, с. Капитан Андреево, общ. Свиленград
Юли 2007 член на екипа на об. „УПИ – 1”, Национален архитектурно – археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”
Октомври-ноември 2006 член на екипа на археологическата експедиция на обект 27, с. Капитан Андреево
2005-2006 участник в спасителни археологически разкопки на обекти „Мориц Леви” 5, „Цар Симеон” 23, и „Ив. Шишман” 8 в Национален архитектурно – археологически резерват „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил”
Юли-август 2000, 2001, 2002 участник в редовни археологически разкопки на Национален архитектурно – археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”
Септември-ноември 2000, октомври 2001, 2010 участие в спасителни археологически разкопки на обект „Средновековно селище и некропол с. Златна Ливада, Чирпанско”
Октомври-ноември 1999 участник в спасителни археологически разкопки на праисторическо селище в м. Адата, Източни Родопи
Октомври 1998 спасителни археологически разкопки на обект „Черна гора” 2, общ. Чирпан

Избрана библиография


Статии

Ранносредновековна яма от обект „Гороцветна” 2010 бележки за фортификацията на Пауталия – Велбъжд. В НРАКΛЕОYΣ ΣΩTHPOEΣ ΘAΣΩN. Сб. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина. Велико Търново, 2012, 849-853.

Grozdanova, G, Pristavova, S, Stanimirova, T, Ilieva, A Petrographic Characteristics of the Pottery from the Early Mediaeval Settlement in the Vicinity of Kapitan Andreevo Village, Svilengrad Municipality, South Bulgaria. In Inteddisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel, Sofia, 2011, 475-490.

„За някои особености на керамиката от Южна България – проблеми и състояние на проучванията, етно -културни и социално – икономически аспекти”. Известия на исторически музей Кюстендил, т. XV, 2010, 143-157.

“Ранносредновековна керамика от землището на с. Каблешково, община Поморие”. В Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova, С., 2010, 535-542.

„Керамичният комплекс от ранносредновековното селище при с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.” – предварително съобщение. В „Приноси към българската археология”, т. V, 2009, 54-71.

“Амфорният материал от ранносредновековното селище при с. Капитан Андреево, община Свиленград”. В EURIKA. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, 2009, 245-253.

Д. Грозданов, Г. Дянкова. “Некрополи на ул. „Хан Крум” 12 и „Мориц Леви”7 в НААР „Пауталия – Велбъжд – Кюстендил” и някои бележки във връзка с прехода от късна античност към средновековие”. В Сборник в памет на академик Д. П. Димитров, под печат.

в съавторство с Д. Грозданов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова”Скален компекс „Глухите камъни” (предварително съобщение) – В Сб. Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм Пътуване към България. „България в световното културно наследство” (под печат).

Г. Грозданова.”Ранносредновековна керамика от с. Чокоба, Сливенско” – Приноси към българската археология, т. VIII (под печат).

Г. Дянкова.”Античният град Германия – кадастър на античните паметници в община Сапарева баня”. В Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област (България) (под печат).

Д. Грозданов, Г. Дянкова. “Кадастър на паметници на културата в община Сапарева баня, Кюстендилска област”. В Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област (България) (под печат).

Съобщения
Д. Грозданов, Г. Дянкова. Късноантична и средновековна църква в м. Глухите камъни до с. Малко градище, община Любимец. – АОР през 2011 г., С. 2012, 476-477.

Г. Грозданова, А. Агре. Обект № 27 жп гара с. Капитан Андреево – ямно поле от желязната епоха и ранносредновековно селище. – АОР през 2011 г., С. 2012, 141-143.

Д. Грозданов, Г. Дянкова Издирване на археологически обекти в землищата на гр. Сапарева баня и с. Сапарево, Кюстендилска област. – АОР през 2010 г., С. 2011, 563-365.

Д. Грозданов, Г. Дянкова Спасително археологическо проучване на обект в защитена зона „А” на НААР „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, ул. „Гороцветна”, гр. Кюстендил. – АОР през 2010 г., С. 2011, 328-330.

Д. Грозданов, Г. Дянкова Археологическо наблюдение на обект в защитена зона „А” на НААР „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, ул. „Хан Крум”, гр. Кюстендил. – АОР през 2010 г., С. 2011, 332-333.

Д. Грозданов, Г. Дянкова Спасително археологическо проучване на обект в защитена зона „А” на НААР „Пауталия-Велбъжд-Кюстендил”, ул. „Л.Каравелов” № 4, гр. Кюстендил. – АОР през 2010 г., С. 2011, 330-332.

Д. Грозданов, Г. Дянкова. Спасителни археологически разкопки на ул. „Ген. Крум Лекарски” 24А, гр. Кюстендил. АОР за 2009 г., С. 2010, 370-371;

Д. Грозданов, Г. Дянкова Спасителни археологически разкопки на ул. „Мориц Леви”7, гр. Кюстендил. АОР за 2009 г., С. 2010, 368-370.

Ранносредновековни структури от обект 18 А, с. Чокоба, област Сливен, АМ Тракия, ЛОТ 3. АОР за 2009 г., С. 2010, 624-625.

Д. Грозданов, Г. Дянкова Спасителни археологически проучвания в гр. Кюстендил, ул. „Хан Крум” 12. АОР през 2008 г. София, 2009, 358-360.

Д. Грозданов, Г. Дянкова Спасителни археологически разкопки на ул. „Цар Симеон I”, УПИ XVIII, гр. Кюстендил. АОР през 2008 г. София, 2009, 353-357.

Х. Попов, Г. Грозданова Спасителни разкопки на ямно поле от желязната епоха и ранносредновековно селище при с. Капитан Андреево (обект № 27, км. 312+750 – 313+070) по трасето на железопътната линия Пловдив – Капитан Андреево. АОР през 2007 г. София., 2008, 163-167.

Х. Попов, Д. Василева, Г. Дянкова Спасителни разкопки на ямно поле от желязната епоха и ранносредновековно селище при с. Капитан Андреево (обект № 27, км. 312+550 – 312+850 по трасето на железопътната линия Пловдив – Капитан Андреево). АОР през 2006 г. София., 2007, 194-198.


Участие в български и международни научни проекти

2008 - 2012 “Кадастралната политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област” – финансиран от фонд „Научни изследвания” към МОМН


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн