BG / EN
гл. ас. д-р Стоян Михайлов

Професионален опит

2005 - 2017 уредник в РИМ – Велико Търново

2017 - 2017 археолог в РИМ – Велико Търново

2019 главен асистент в Национален археологически институт с музей при БАН, филиал Велико Търново

2018 - 2019 консултант по история, археология, нумизматика и музейно дело (свободна професия)


Образование и допълнителна квалификация

- 2019 доктор, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, катедра Археология, дисертация “Парично обращение в провинция Втора Мизия 498-681 г.

- 1999 магистър, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Исторически факултет, специалност История, специализация Стара история и археология


Чужди езици

- английски, руски, румънски


Технически умения

- работа с пакети на Windows и Adobe


Сфера на научните интереси

- римска и средновековна нумизматика, късноантична и средновековна археология


Археологически разкопки и проекти

2015 ръководител на спасително археологическо проучване в НААР „Древно селище Дуросторум – Дръстър – Силистра“


Полева работа

2007 заместник ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Трапезица, сектор Югоизточен“

2007 заместник ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Манастирски комплекс „Св. Четиридесет мъченици“ (южно крило)“

2012 заместник ръководител на спасително археологическо проучване на обект “Пътническа въжена линия Царевец – Арбанаси”

2012 заместник ръководител на спасително археологическо проучване на обект “Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча“ до с. Росица, община Павликени

2014 заместник ръководител на спасително археологическо проучване на обект „Некропол в м. Светицата в гр. Лясковец“

2014 заместник ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Novae VIIIА. Сграда extra muros“

2015 заместник ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Nicopolis ad Istrum. Сграда 10“

2016 заместник ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Novae. Сгради extra muros“

2016 заместник ръководител на редовно археологическо проучване на обект „Nicopolis ad Istrum. Decumanus 6“

2019 заместник ръководител на спасително археологическо проучване на обект 5021 по трасето на разширение на северния (магистрален) газопровод в землището на с. Иванча, общ Полски Тръмбеш


Научни публикации

2000 Бележки за българо-византийските отношения (края на VII в. – начало на VIII в.). – Българите в Северното Причерноморие, 7, 2000, 253-266 (съавтор Н. Хрисимов).

2018 Парична стойност на монетите в обращение в периода 498-681 г., на територията на ранновизантийската провинция Втора Мизия. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 14, 2018, 125-135.

2018 Парично обращение в провинция Втора Мизия 498-681 г. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност История и археология. Велико Търново, 2018, 40 с.

2017 Колективна находка от бронзови монети на византийския император Ираклий (610-641). – Добруджа, 32, 2017, 587-590.

2017 Хрониката на Зигеберт и сведенията му за българите в периода 680-820 г. – Епохи, 25-2, 2017, 448-471 (съавтор П. Лунгарова).

2017 The Hoards of Early Byzantine Coins from the Monastery in Slavnata kanara (preliminary report). – In: XV International Numismatic Congress Taormina 2015. Proceedings, vol. I, Roma-Mesina, 2017, 1017-1020 (co-autors B. Totev, D. Dobrev, K. Lavysh).

2016 Early Byzantine Coins (6th century AD) from Izvoarele (Constanta County). In: Orient şi Occident (= Cultura şi civilizaţie la Dunarea de jos, XXIX), Calaraşi, 2016, 90-96.

2016 Coins from Sector X-P. In: A. B. Biernacki. The Large Legionary Thermae in Novae (Moesia Inferior) (2nd – 4th centuries A.D.) with participation M. Budzynska, E. Gencheva, A. Jasiewicz, E. Yu. Klenina, S. Mihaylov, L. Rozycki, P. Vladkova (= Novae. Studies and Materials, vol. V), Poznan, 2016, 119-186.

2015 Апогеят на кризата (754-765). – В: Г. Атанасов, В. Вачкова, П. Павлов. Българска национална история, том ІІІ, Първо българско царство (680-1018). Велико Търново, 2015, 114-127.

2014 Циркулация на бронзовите монети на император Маврикий (582-602) на територията на ранновизантийската провинция Втора Мизия. – Известия на Регионален исторически музей Разград, 1, 2014, 476-487.

2014 Монети от Тесалоника с номинал 16 нумии открити в територията на ранновизантийската провинция Втора Мизия. В: Средновековния човек и неговия свят/ Medieval man and his world (съставител Р. Костова). Велико Търново, 2014, 609–619.

2014 Монети и екзагия от археологическото проучване в землището на с. Росица, община Павликени през 2012 г. – Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, 28-29, 2013-2014, 251-266.

2012 Монети от крепостта в местността Градище край Габрово. – Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, 27, 2012, 139–181 (съавтор Р. Йосифов).

2012 Life-span of the Settlements in the Provinces Moesia Secunda and Scythia as evidenced by Coins Finds (late 5th – early 7th c. AD). In. L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds.). The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th c. AD), Sofia, 2012, 461-475.

2011 Фрагмент от колективна находка със златни византийски перпери от ХIV век. – Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, 26, 2011, 171-177.

2011 Монети от археологическото проучване на крепостта при село Изворово, Хасковска област (2007-2008). – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 7, 2011, 71-86.

2011 Бил ли е женен цар Борил (1207-1218) за племенница на латинския император Анри (1206-1216)? – България, българите и Европа – мит, история, съвремие, 4, 2011, 239-254.

2010 Етапи в паричната циркулация през ранновизантийската епоха (498-681) в провинция Втора Мизия. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 6, 2010, 109-122.

2010 Колективните монетни находки от VІ-VІІ век като извор за заплащането на труда през Ранновизантийската епоха. В: Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. Велико Търново, 2010, 683-692.

2008 Хипотеза за монетното съкровище от ранновизантийската епоха, намерено при село Бяла река, Шуменска област. – Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, 23, 2008, 139-144.

2008 Seventh-to-Eight Century Byzantine Bronze Coins from Northeastern Bulgaria. – Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, 26, 2008, 77-85.

2008 Видове номинали в монетното обръщение на византийските провинции Скития и Втора Мизия (498-681 г.). В: Acta musei varnаensis, VІІ-1. Нумизматични, сфрагистични и епиграфски приноси към историята на черноморското крайбрежие (Международна конференция в памет на ст.н.с. Милко Мирчев, Варна, 15-17 септември 2005 г.). 2008, 278-300.

2007 Проблеми на ранновизантийската нумизматика в българските нумизматични изследвания. – Известия на Регионален исторически музей Велико Търново, 22, 2007, 207-217.

2005 За употребата на термина княз в Първото българско царство. В: Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи. Кн. 1 Текстовете на историята, история на текстовете. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003. София, 2005, 164-167.

2004 Към въпроса за хронологията на българо-византийските конфликти в периода 756-766 г. – Епохи, 2000, 3-4 (2004), 21-35.


Участие в български и международни научни проекти

2010 - 2013 Устойчиви модели и метаморфози в иконографията върху монети и паметници през Античността и Средновековието – образи на религиозността и културната идентичност, ръководители проф. д.и.н. Й. Юрукова и доц. д-р Б. Божкова


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн