BG / EN
гл. ас. д-р Виктория Петрова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, София 1000
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

2012 международен колоквиум “L’impact anthropique sur l’environnement dans le neo-enéolithique du sud-est de l’Europe”, Peatra Neamt, Romania, 24-26.10.2012 (Utilisation de sources de matières premières à la fin du VI millénaire avant J.C. dans la partie de sud-est de la Péninsule Balkanique un objet de données de site archéologique Hadjidimitrovo, Yambol, Bulgarie)

2012 Хумболд-колег Черноморското пространство от неолита до ранната желязна епоха (6000 – 600 г. пр. Хр.). Културни взаимовръзки в Циркумпонтийската зона и контакти със съседните й райони, Варна, 16-20.05.2012 (La culture chalcolithique Varna une culture individuelle ou une variante locale du complexe culturel Kodzhadermen-Gumelnitsa-Karanovo VI)

2010 Хумболд-колег Сол и злато ролята на солта в праисторическа Европа, Провадия 30.09-04.10.2010 г. Тема Tell Provadia-Solnitsata la culture de chalcolithique moyen Hamangia IV en contexte du littoral occidental de la mer Noire

2009 международен симпозиум “Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха”, Юндола, България. Тема Селищна могила Караново, Новозагорско. Последният къснохалколитен хоризонт

2008 международен колоквиум “Sel, pratiques et connaissances”, Яш, Румъния. Тема Солодобивният център Провадия-Солницата през халколита

2006 национална конференция “Праисторически проучвания в България новите предизвикателства”, Пещера, България. Тема Разпространение на купите с две вертикални дръжки през късния халколит в Горнотракийската равнина

От 2004 специалист с висше образование в Секция за праистория, НАИМ-БАН

2003 международен симпозиум “Prehistoric Thrace”, Стара Загора, България. Тема Керамичният комплекс на къснохалколитната култура Караново VІ, ІІІ фаза)

1999 - 2001 редовен докторант в Секция за праистория, НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

От 2010 главен асистент в Секция за праистория, НАИМ-БАН

2004 доктор по археология, Национален археологически институт с музей – БАН; тема на дисертацията “Керамичен комплекс на култура Караново VІ в Тракия” 1999-2001 редовен докторант в Секция за праистория, НАИМ-БАН

1997 магистър по археология, Нов български университет


Организационен опит

2010 член на организационния комитет на Хумболд-колег Сол и злато ролята на солта в праисторическа Европа, Провадия

2002 член на организационния комитет на XLI национална археологическа конференция, Пещера

1999 член на организационния комитет на V национална конференция по праистория, Караново


Чужди езици

Френски (писмено и говоримо), английски, руски и испански (работно)


Технически умения

WORD, EXCEL, CORELDRAW


Сфера на научните интереси

праистория; късен неолит, късен халколит; керамика; обредни ями; култура Караново VІ; Тракия; Югоизточна Европа


Археологически разкопки и проекти

2012 Панайот Волов, Шуменско, късен бронз, заместник-ръководител

2012 Капитан Андреево, късен неолит, заместник-ръководител

2008 - 2010 Хаджидимитрово, късен неолит, ръководител

2004 Харманли открито селище; късен неолит, член на екипа

2000 - 2005 -2010 Провадия-Солницата, заместник-ръководител

2000 - 2006 -2007, 2010 Любимец; късен неолит, стажант, заместник-ръководител, съръководител

1999 - 2000 , 2003-2004, 2005, 2009, 2011 Караново селищна могила; ранен неолит, халколит, бронзова епоха, стажант, заместник-ръководител

1999 - 2004 Капитан Димитриево селищна могила; ранен неолит, късен халколит, ранножелязна епоха, член на екипа

1998 - 2000 Ковачево открито селище; ранен неолит, стажант

1997 - 1998 Козарника пещера; късен палеолит, стажант

1994 - 1996 Юнаците селищна могила; късен халколит, стажант

1994 - 1995 Созопол Античен некропол, стажант

1994 - 1995 Дядово селищна могила; бронзова епоха, стажант

1992 - 1993 Дуранкулак селищна могила; късен халколит, стажант


Научни публикации

Петрова 2003 В. Петрова. Класификация на керамични съдове от къснохалколитната култура Караново VІ в Тракия.- Археология, 2003, 2, 15-27.
Петрова 2008 В. Петрова. Разпространение на купите с две вертикални дръжки през късния халколит в Горнотракийската низина.- В М. Гюрова (ред.). Праисторически проучвания в България новите предизвикателства. Доклади от националната конференция по праистория в Пещера, 26-29.04.2006, 168-177.
Петрова 2008 В. Петрова. Пласт 3 керамичен комплекс.- В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 209-218.
Петрова 2008 В. Петрова. Пласт 3 дребни находки.- В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 218-220.
Петрова 2008 В. Петрова. Постройка 1 архитектура и вътрешно устройство.- В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 227-244.
Петрова 2008 В. Петрова. Постройка 1 керамичен комплекс.- В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 244-268.
Петрова 2009 В. Петрова. Постройка 2 керамичен комплекс.- В В. Николов (ред.). Провадия-Солницата археологически разкопки и изследвания през 2008 г. София, 2009, 72-84.
Петрова 2009 В. Петрова. Постройка 1 Архитектура, керамичен комплекс.- В В. Николов (ред.). Провадия-Солницата археологически разкопки и изследвания през 2008 г. София, 2009, 84-94.
Петрова 2009 В. Петрова. Яма 8.- В В. Николов (ред.). Провадия-Солницата археологически разкопки и изследвания през 2008 г. София, 2009, 100-103.
Петрова 2009 В. Петрова. АМ Тракия, лот 3, обект №21 (км 275+250 – 276+100), с. Хаджидимитрово, Ямболско. – В Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 64-67.
Петрова 2009 В. Петрова. Периодизация и териториален обхват на култура Караново VІ. – В Гацов, И., Ж.-Л. Гуадели (ред.). Saxa loquuntur. Сборник в чест на Николай Сираков. София, 2009, 229-236.
Петрова 2010 В. Петрова. Къснонеолитен обект Хаджидимитрово, Ямболско.- В Българска археология 2009. Каталог към изложба. София, 2010, 8-9.
Петрова 2010 В. Петрова. Археологически проучвания на къснонеолитен обект №21, ЛОТ 3, АМ Тракия (км 275+250 – 276+100) при с. Хаджидимитрово, община Ямбол. – В Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 54-56.
Петрова 2010 В. Петрова. Разцвет на селището през средната каменно-медна епоха (4650-4500 пр. Хр.).- В Николов, В. (ред.). Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. София, 2010, 44-53.
Петрова 2011 В. Петрова. Селищна могила Караново, Новозагорско. Последният къснохалколитен холизонт.- В Бояджиев, Я, С. Игнатова (ред.). Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. София, 2011, 181-190.
Петрова, Лещаков 2008 В. Петрова, П. Лещаков. Археологически контекст на тел Провадия-Солницата.- В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 23-33.
Петрова, Лещаков 2008 В. Петрова, П. Лещаков. Ограден ров халколитна керамика.- В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 297-309.
Николов, Петрова 2008 В. Николов, В. Петрова. Тел Провадия-Солницата археологически проучвания, стратиграфия и периодизация.- В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 35-50.
Петрова и др. 2011 В. Петрова, С. Бакърджиев, И. Илиев, М. Люнчева. Спасителни археологически проучвания на къснонеолитен обект №21, лот 3, АМ Тракия (км 275+250 – 276+100)- В Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2010, 60-62.
Petrova 2004 V. Petrova. The Ceramic Assemblage of the Late Chalcolithic Karanovo VI Culture, Phase III.- In V. Nikolov, К. Bǎčvarov, P. Kalchev (eds.). Prehostоric Thrace. Proceedings of the International Sympozium in Stara Zagora, 30.09-04.10.2003, 425-432.
Petrova 2004 V. Petrova. Über den chronologishen Platz der Schicht Karanovo VI aus Drama-Merdžumekja in der Kulturschicht von Tell Karanovo.- In Nikolov, Bǎčvarov (her.). Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus, 2004, 87-92.
Petrova 2007 V. Petrova. Ceramic assemblage of the Late chalcolithic Karanovo VI culture in Thrace phases I and II.- Acta Terrae Septemcastrensis, VI, 2007, 53-72.
Petrova 2011 V. Petrova. Main characteristic and developpement of graphite ornamentation during the late Chalcolithic in Thrace.- Studia Praehistorica, 14, 2011, 311-332.
Petrova 2011 V. Petrova. Tell Provadia-Solnitsata (Bulgaria) Data on Chalcolithic Salt Extraction.- In M. Alexianu, O. Weller, Roxana-Gabriela Curcă. Archaeology and Anthropology of Salt A Diachronic Approach. Proceedings of the International Colloquium, 1-5 October 2008, BAR International Series 2198, 2011, 65-67.
Петрова, Зидаров 2012 Виктория Петрова, Петър Зидаров. Геомагнитно проучване на археологически обект до Чокоба-Казлача, Сливенско. – В Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 52-54.
Petrova 2012 V. Petrova. Tell Provadia-Solnitsata the Middle Chalcolithic layer in the context of the cultural development of the Western Black Sea area.- In V. Nikolov, K. Bacvarov. Salt and Gold The Role of Salt in Prehistorc Europe. Proceedings of the International Symposium (Humboldt-Kolleg) in Provadia, Bulgaria, 30 September – 4 October 2010. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, 103-107.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн