BG / EN
Елка Анастасова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
Телефон: +359 2 988 24 06

Професионален опит

От 2003 специалист с висше образование в Секция за праистория, НАИМ-БАН


Образование и допълнителна квалификация

1995 - 1997 курс по френски език към Френския културен институт, София

1991 - 1997 магистър по Археология, Нов български университет. Магистърска теза “Алгоритъм на подготовка и експлоатация на ядра от кремъчния ансамбъл от къснопалеолитното находище Трансформатора (Западни Родопи) и анализ на характерните белези на отломъците като отпадъчен продукт от производството и полуфабрикати за изработване на оръдия”

1991 - 1992 курс по фирмено управление и курс по търговско право към Кореспондентския факултет на Нов български университет

1986 - 1990 Образцов техникум по химическа промишленост и биотехнологии, гр. София, специалност Автоматизация на производството


Организационен опит

2011 Член на организационния комитет на 50 Национална археологическа конференция, София, 26-28.05.2011 г.

2010 Участие в организацията на изложбата „Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата”, 30.09-12.10.2010 г. в Исторически музей, Провадия, и 26.10.2010-23.01.2011 г. в Национален археологически музей

2010 Член на организационно-техническия комитет на международен Хумболтов симпозиум „Сол и злато. Ролята на солта в праисторическа Европа” – 30.09-04.10.2010 г., Провадия, България

2006 Член на организационния комитет на Праисторически проучвания в България Новите предизвикателства. Национална конференция по праистория, Пещера, 26-29.04.2006

2004 Член на организационния комитет на XLIII Национална археологическа конференция, Сандански, 25-28.05.2004 г.


Технически умения

френски, руски, английски, македонски – работно

умение за работа с компютър Word, частично Excel, Adobe Photoshop, Adobe IdDesign, Adobe Illustrator, Power Point, Corel Draw


Научна дейност

Изработване на технико-типологически анализи на кремъчни и каменни артефакти от всички праисторически периоди, и тяхната интерпретация


Сфера на научните интереси

Праистория – палеолит, неолит, халколит, ранна бронзова епоха – кремъчни и каменни изделия, експериментална археология


Археологически разкопки и проекти

2005 - 2011 Тел Провадия-Солницата, късен неолит и среден и късен халколит – член на екипа

2004 - 2009 Тел Караново Селищна могила, от ранен неолит до ранна бронзова епоха – член на екипа

2006 - 2007 Къснонеолитно ямно светилище Дана Бунар 2, гр. Любимец – член на екипа

2004 - 2005 Тел Капитан Димитриево Селищна могила, от ранен неолит до ранна желязна епоха – член на екипа

2004 - 2005 Тел Крън Селищна могила късен неолит и ранна бронзова епоха – член на екипа

2003 - 2004 Голема Пешт (с. Здуње, Република Македония) Пещерно находище – среден палеолит, късен палеолит, епипалеолит – член на екипа

1996 - 2004 Пещера Козарника Палеолитно находище от ранен до късен палеолит + неолит, ранен бронз (останки + гроб), гроб от желязната епоха – член на екипа

1995 - 1996 , 2004 Слатина-София Многослойно селище, ранен неолит (1995-1996 – стажант, 2004 – член на екипа)

1999 Драма Микрорегионално проучване, от късен неолит до римска епоха – стажант

1996 Созопол Античен некропол – стажант

1995 Созопол Подводни археологически разкопки – ранна бронзова епоха – стажант

1994 Пещера Темната Дупка (Карлуково) Палеолитно находище – среден, късен палеолит – стажант

1994 Копривец Открито селище – ранен неолит – стажант

1994 Пещера Магура Сондажни проучвания – праистория – плейстоцен и холоцен – стажант

1994 с. Царевец (Мездренско) Сондажни проучвания – праистория, желязна епоха, средновековие + средновековни графити – стажант

1993 Дуранкулак Селищна могила – късен халколит – стажант

1992 Козарева с.м. (до гр. Каблешково) Селищна могила – ранен, късен халколит – стажант

Избрана библиография


Студии

E. Anastasova. “Stone Implements from the Prehistoric Settlement of Balgartchevo, Blagoevgrad District”. In Balgarchevo – The Prehistoric Settlement, v.II, (in press).

Солта е злато. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата., (ред.) В. Николов, София, 2010, ISBN 978-954-9472-02-8. – Каталог към изложба създадена като съвместен проект на Националния археологически институт и музей – БАН и Историческия музей – Провадия. Представянето в Провадия е във връзка с организирания там хумболтов симпозиум (Humboldt-Kolleg) с тема „Сол и злато ролята на солта в праисторическа Европа“ (30.09 – 4.10.2010 г.). – Е. Анастасова – 41 каталожни единици.

В. Николов (ред.). Провадия-Солницата археологически разкопки и изследвания през 2008 г. Предварителен отчет. София, 2009. В колективната монография съм автор на следните части

- Проучвания в къснонеолитния пласт

- Сондаж Център Стратиграфия и съоръжения, керамичен комплекс, дребни предмети (Маргарита Люнчева); Сечива (Елка Анастасова). Стр. 9-38.

- Постройка 4 Архитектура и съоръжения, керамични съдове, дребни предмети (Десислава Такорова); Сечива (Елка Анастасова). Стр. 49-65.

- Проучвания в среднохалколитния пласт

- Постройка 2 Архитектура (Николай Христов, Стоян Трифонов); Керамичен комплекс (Виктория Петрова); Сечива (Елка Анастасова). Стр. 71-84.

- Постройка 1 Архитектура, керамичен комплекс (Виктория Петрова); Сечива (Елка Анастасова). Стр. 84-95.

- Постройка 7 Теренни наблюдения, керамичен комплекс, дребни предмети (Крум Бъчваров, Петър Лещаков); Сечива (Елка Анастасова). Стр. 95-100.
Елка Анастасова. Яма 4 каменни, костни, рогови и керамични артефакти. В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 76-78.
Елка Анастасова. Постройка 5 дребни керамични предмети. В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 161-164.
Елка Анастасова. Постройка 5 каменни, костни и рогови артефакти. В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 165-172.
Елка Анастасова. Пласт 4 и постройка 3 каменни, костни и рогови артефакти. В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008,195-196.
Елка Анастасова. Пласт 3 каменни, костни, рогови и керамични артефакти. В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 220-224.
Елка Анастасова. Постройка 1 каменни, костни и рогови артефакти. В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 269-272.
Елка Анастасова. Ограден ров каменни, костни, рогови и керамични оръдия. В В. Николов (ред.). Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата. Разкопки 2005-2007 г. София, 2008, 317-325.


Статии

Е. Анастасова. Кремъчни артефакти с малки размери от къснонеолитно ямно светилище Любимец. – В Сборник в чест 70 години Василка Герасимова, под печат.
В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически проучвания на Провадия-Солницата. Археологически отчети и разкопки през 2009, (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2010, стр. 65-68.
В. Николов, В. Петрова,Е. Анастасова, М. Люнчева Археологически проучвания на тел Караново, Новозагорско. Археологически отчети и разкопки през 2009, (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2010, стр. 97-99.
K. Bacvarov, V. Bozhilov, E. Anastassova. Prehistoric site at Harmanli the 2004 Season. – Studia Praehistorica, 13, Sofia, 2010, 135-168.

В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, П. Лещаков, Н. Христов, Е. Анастасова, М. Люнчева, С. Трифонов, Д. Такорова, К. Бояджиев, М. Доткова. Археологически проучвания на Провадия-Солницата. Археологически отчети и разкопки през 2009, (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2010, стр. 65-68.

В. Николов, В. Петрова,Е. Анастасова, М. Люнчева Археологически проучвания на тел Караново, Новозагорско. Археологически отчети и разкопки през 2009, (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2010, стр. 97-99.

Е. Anastassova. Geometric Microliths from the Lyubimets Late Neolithic Pit Sanctuary. – В Сборник в памет на проф. Велизар Велков. Сборник в памет на професор Велизар Велков, (ред.) Хр. Попов, А. Божкова, София 2009, с. 23-25.

В. Николов, В. Петрова, К. Бъчваров, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова, Д. Такорова, К. Бояджиев, С. Трифонов, М. Люнчева. Праисторически солодобивен център Провадия-Солницата разкопки през 2008 г. Археологически отчети и разкопки през 2008, (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2009, стр. 67-70.
E. Anastassova. Stone tools from the Early Neolithic site Dobroslavtsi, Sofia Region. In Geoarchaeology and Archeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008 – Sofia., (ed.) R. I. Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova., Sofia 2008, p. 49-52.
Е. Анастасова. Каменни ансамбли от праисторическо селище Българчево типологическа и функционална принадлежност. – В Праисторически проучвания в България Новите предизвикателства. Доклади от националната конференция по праистория, Пещера 26-29. 04. 2006., (ред.) М. Гюрова, София, 2008, с. 92-95.
В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, П. Лещаков, Е. Анастасова, П. Стоянова, М. Люнчева. Археологически проучвания на праисторическия солодобивен център „Провадия– Солницата“ при гр. Провадия. Археологически отчети и разкопки през 2007, (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2008, стр. 63-64.
В. Николов, В. Петрова, П. Лещаков, Е. Анастасова, Н. Еленски, С. Игнатова, К. Бояджиев, .Д. Такорова, М. Люнчева, М. Доткова. Археологическо проучване на къснонеолитно ямно светилище Любимец– Дана бунар 2. Археологически отчети и разкопки през 2007, (гл. ред.) Д. Гергова, София, 2008, стр. 57-59.
В. Николов, В. Петрова, Н. Христов, Е. Анастасова, П. Лещаков. Археологически проучвания на солодобивен център Провадия-Солницата. Археологически отчети и разкопки през 2006, (гл. ред.) Х. Попов, София, 2007, стр. 47-51.
В. Николов, В. Петрова, Е. Анастасова, Н. Еленски, Д. Андреева, С. Игнатова, П. Лещаков, М. Доткова, Е. Найденова, М. Класнаков. Археологическо проучване на къснонеолитно ямно светилище Любимец-Дана Бунар 2. Археологически отчети и разкопки през 2006, (гл. ред.) Х. Попов, София, 2007, стр. 44-47.
J-L. Guadelli, N. Sirakov, S. Ivanova, S. Sirakova, E. Anastassova, P. Courtaud, I. Dimitrova, N. Djabarska, P. Fernandes, C. Ferrier, M. Fontugn, D. Gambier, A. Guadelli, D. Iordanova, N. Iordanova, M. Kovacheva, I. Krumov, J.C. Leblanc, J-B. Mallie, M. Marinska, V. Miteva, V. Popov, R. Spassov, S. Taneva, N. Tisterad-Laborde & T. Tsanova. Une séquence du Paléolithique inferieur au Paléolithique récent dans les Balkans la grotte Kozarnika a Orechets (nord-ouest de la Bulgarie), in N. Molines, M.-H. Moncd & J.-L. Monnier (ed.) Les premiers peuplements en Europe colloque international, données récentes sur les modalités de peuplement et sur le cadre chronostratigraphique, géologique et paléogéographique des industries du Paléolithique ancien et moyen en Europe (British Archaeological Reports International Series 1364), Oxford 2005, p. 87-103, Oxford Archaeopress.
E. Anastasova. The stones ensembles from the early Neolithic settlement Galabnik, near by Pernik, SW Bulgarian. – In Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья (V тыс. до н.э. – V век н.э.). Материалы III Международной конференции Тирасполь, 5-8 ноября 2002 г., 2002, 29-33
E. Anastasova, J. Pavuk. Die Felssteingeräte aus der neolithishen in Gǎlǎbnik, Westbulgarien. Slovak Geological Magasin, 7, 2001, 4, 397-407.
С. Иванова, Н. Сираков, А. Лавил, В. Попов, Е. Анастасова, Ц. Цанова. Нови данни за средния и късния палеолит в карлуковския карст – пещера Скандална. – В Годишник на Департамент Археология – НБУ/НАИМ, 4-5, 2000, 7-29.


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн