BG / EN
проф. д-р Венцислав Динчев

Телефон: +359 2 8558660
E-mail: veanide@bol.bg

Професионален опит

2002 доцент (ст.н.с. II ст.) към САА на НАИМ-БАН

1997 главен асистент (н.с. І ст.) към САА на НАИМ-БАН

1993 специалист-проучвател към САА на НАИМ-БАН

1991 - 1992 на граждански договор към НАИМ-БАН

1987 - 1990 редовен докторант в НАИМ-БАН

1985 - 1986 учител (34 СОУ, София)


Образование и допълнителна квалификация

1996 доктор по история (дисертация „Селищното развитие през късноантичната епоха (IV-VI в.) в Тракия и Дакия (по археологически данни)”

1985 магистър по история със специализация по археология, СУ “Св. Климент Охридски”

1985 магистър по философия, СУ “Св. Климент Охридски”

1993 - 2010 научни командировки във Великобритания, а също в Италия, Германия и Сърбия


Организационен опит

От 2008 член на Общото събрание на БАН

От 2003 член на Научния съвет на НАИМ-БАН

2003 - 2008 заместник-председател на Научния съвет на НАИМ-БАН

2001 - 2003 председател на комисията за научния архив на НАИМ-БАН

2001 - 2007 член, вкл. председател, на разни временни комисии към НАИМ-БАН

1997 - 2001 член на разширения експертен състав на Националния съвет за опазване на паметниците на културата към Министерството на културата

1991 - 1992 организационен секретар на проблемна група “Археологическа карта на България” към НАИМ-БАН


Чужди езици

френски, английски, руски, сърбо-хърватски (на ниво – ползване)


Технически умения

компютър, геодезична апаратура, техническо чертане

Основна област на научна квалификация

антична и късноантична археология и история (І – начало на VІІ в.сл.Хр)


Монографии

Римските вили в днешната българска територия. – “Агато”, София, 1997, 165 стр. (отличена на конкурс на Националния център на книгата през 1996 г.)
Късноримската резиденция SCRETISCA и ранновизантийското селище ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ (Археологическите проучвания в м. Градището през 1990-1994 г.). – “Ноус”, София (Разкопки и проучвания, ХХХ), 2003, 202 стр.
Ранновизантийските крепости в България и съседните земи (в диоцезите Thracia и Dacia). – “Upi-Design”, София (Разкопки и проучвания, ХХХV), 2006, 140 стр.
Археологическото проучване на Хемските порти (в м. Гермето при с. Голица, Варненска област) през 2005 г. – “Upi-Design”, София (Разкопки и проучвания, ХХХVІІ), 2007, 151 стр. (с колектив; мое дело са стр. 5-59, 111-140, 143-151, а също и съставителството на тома)
Българо-британски разкопки на Градището при с. Дичин, Великотърновска област, 1996-2003 (резултатите от проучванията на българския екип). – “Socasto Ltd”, София (Разкопки и проучвания, ХХХІХ), 2009, 336 стр. (с колектив; мое дело са стр. 5-151, 325-336, а също и съставителството на тома)

Брошури

Поселищното развитие през късноантичната епоха (IV-VI в.) в Тракия и Дакия (по археологически данни). Автореферат на дисертация, София, 1996, 32 стр.
Археологическото наследство на община Костинброд. София-Костинброд, 2009 (по проект BG2005/017-457.02.004 – „Туристическо развитие на културно-историческото наследство в община Костинброд чрез прилагане на най-добрите сръбски практики”, финансиран от Европейския съюз)


Рецензии

Poulter A. Nicopolis ad Istrum a Roman, late Roman and early Byzantine City. Excavation 1985-1992. With contribution by T. Blagg, K. Butcher, J. Reynolds, P. Strange and T. Sturge. Society for the Promotion of Roman Studies. Journal of Roman Studies Monograph N 8. Alan Sutton Publisshing Ltd. Glos., London, 1995, xxxii+331 pages, 118 figures, XLV plates. – Archaeologia Bulgarica, I, 1997, N 3, 97-104.

Съобщения

Археологически проучвания на обект “Късноримска резиденция” в м. Градището край гр. Костинброд през 1992 и 1993 г. – В Археологически открития и разкопки през 1992/1993 г., Велико Търново, 1994, 78-81.
Археологически проучвания на обект “Късноримска резиденция” в м. Градището край гр. Костинброд – В Археологически открития и разкопки през 1994 г., Смолян, 1995, 107-110.
Dichin – Gradishteto, area F. – In L. Slokoska, A. Poulter (eds). The city and village in the roman and late roman empire Nicopolis ad Istrum and villages in its territory. A Bulgarian/British programme. A report on the second season of field-work – 1997, Nottingham, 1998, 18-22, fig. 7-9.
Area F. – In L. Slokoska, A. Poulter (eds), The Bulgarian/British Archaeological Programme The Ancient City and its Territory. Report on the 1998 season. Nottingham, 2000, 8-16.
Българо-британски проучвания на “Градището” край с. Дичин, Велико-търновско, през 2002 г. – В Археологически открития и разкопки през 2002 г., София, 2003, 90-91.
Българо-британски проучвания на “Градището” край с. Дичин, Велико-търновско, през 2003 г. – В Археологически открития и разкопки през 2003 г., София, 2004, 113-114.
Спасително проучване на късноримски обект в м. Гарагашкин чаир (м. Могилите) при с. Помощник, община Гълъбово, през 2006 г. – В Археологически открития и разкопки през 2006 г., София, 2007, 286-290.
Разкопки в комплекса на Хемските порти при с. Голица, община Долни Чифлик. – В АОР през 2007 г., София, 2008, 440-443.
Спасителни разкопки на късноримски обект в м. Гарагашкин чаир (м. Могилите) при с. Помощник, община Гълъбово, през 2007 г. – В АОР през 2007 г., София, 2008, 467-471.
Спасителни археологически разкопки при римската пътна станция Scretisca край гр. Костинброд. – В АОР през 2007 г., София, 2008, 478-480.
Теренни обхождания по трасето на ж.п. линия гр. Пловдив (гара Крумово) – гр. Първомай. – В АОР през 2007 г., София, 2008, 776.
Археологическо проучване в м. Градището при гр. Костинброд през 2008 г. – В АОР през 2008 г., София, 2009, 493-496.
Теренни обхождания в територията на община Костинброд през 2008 г. – В АОР през 2008 г., София, 2009, 795-798.
Теренни обхождания по трасето на ж.п. линия Пловдив – Първомай – Димитровград – Свиленград през 2008 г. – В АОР през 2008 г., София, 2009, 799-800.
Нови археологически проучвания при римската пътна станция Scretisca край гр. Костинброд. – В АОР през 2009 г., София, 2010, 359-361.
Спасителни разкопки на археологическия обект в м. „Под ямача” в землището на с. Овчарци, община Раднево. – В АОР през 2009 г., София, 2010, 403-405.
Теренни обхождания в землището на с. Голица, община Долни Чифлик. – В АОР през 2009 г., София, 2010, 644-646.
Археологическото набюдение по трасето на реконструиращата се железопътна линия Пловдив – Свиленград (общини Първомай и Димитровград). – В АОР през 2009 г., София, 2010, 657-658.


Преподавателска дейност

Лекции

2002 - 2009 магистърски курс лекции към специалност “Археология” в СУ “Св. Климент Охридски” на тема „Късноантичните градове” (по 30 часа на учебна година)

2003 - 2005 бакалавърски курс лекции към департамент “Археология” на НБУ на тема “Археология на късната античност” (по 30 часа на учебна година)

Oт 2007 бакалаварски курс лекции към специалност “Археология” на СУ “Св. Климент Охридски” на тема “Археология на късната античност” (по 60 часа на учебна година)

Научно ръководство

- на един защитен научен докторат (2010)

- на седем защитени магистърски дипломни работи (2002-2010)


Участие в редколегии

От 2002 член на редколегията на поредицата „Разкопки и проучвания”


Участие в български и международни научни проекти

1987 - 1990 участие в разкопките във връзка с българо-италианския изследователски проект “Ахеологически проучвания в антична Рациария”

1996 - 2006 участие в и ръководство (от 2001) на българо-британския изследователски проект “Градът и селото в римската и късната римска империя – Никополис ад Иструм и селото в неговата територия”, в рамките на който ръководих конкретно

- разкопките на обект “Градището” край с. Дичин, община Велико Търново (1996-2003)

- теренни обхождания на антични обекти в територията на Великотърновска област (1999-2000)

2005 участие в EU project “Transformation” (с частите за vici и villae rusticae в римската провинция Долна Мизия)

2008 - 2009 ръководство на археологическите изследвания в проекта BG2005/017-457.02.004 “Туристическо развитие на културно-историческото наследство в община Костинброд”, финансиран от ЕС, с бенефициент – община Костинброд, и външен контрагент – община Медиана, гр. Ниш, Сърбия. В рамките на проекта съм осъществил

- сондажни проучвания в м. Градището при гр. Костинброд (2008)

- теренни обхождания в територията на община Костинброд (2008)

- изготвяне на археологическата документация на проекта (2009)

Oт 2009 ръководство на българо-британския изследователски проект “Краят на античността по Долния Дунав. Територията на Никополис ад Иструм от края на V до началото на VІІ в.”, в рамките на който ръководя конкретно

- разкопките на обект „Михнева могила” край с. Добри дял, община Лясковец (2010)

Вътрешни проекти (ръководство)

1992 - 1993 теренни обхождания в територията на общини Костинброд, Сливница и Тутракан във връзка със създаването на автоматичната информационна система “Археологическа карта на България”

1993 - 1994 , 1998, 2004, 2008 редовни и спасителни разкопки на римската резиденция Скретиска и на ранновизантийската крепост Кратискара в м. Градището край гр. Костинброд

1998 спасителни разкопки в двора на археологическия музей (НАИМ) в София

2000 спасителни разкопки на обект “Деветте могили” между с. Черногорово, Пазарджишко, и гр. Съединение

2001 - 2007 -2010 теренни обхождания и наблюдения във връзка с реконструкцията на ж.п. линия Пловдив – Свиленград

2003 теренни обхождания по проектното трасе за обходния път за “Дунав мост 2” в района на гр. Видин

2003 спасителни разкопки на обект „Симонов кайрак” по трасето на автомагистрала “Тракия” – ЛОТ 1, край с. Рупките, община Чирпан

2004 спасителни разкопки на античен обект в м. Лозята при с. Покрайна, община Видин

2005 спасителни разкопки на обект „Горните тирове” по трасето на ж.п. линия Пловдив – Свиленград, край с. Виница, община Първомай

2005 - 2007 редовни разкопки на късноантичния фортификационен комплекс „Хемски порти” между с. Голица и с. Булаир, община Долни чифлик

2006 - 2007 , 2010 спасителни разкопки на антични и късноантични обекти при с. Помощник, община Гълъбово

2007 - 2009 спасителни разкопки при римската пътна станция Скретиска край гр. Костинброд

2009 теренни обхождания в землището на с. Голица, община Долни Чифлик

2009 спасителни разкопки на античния и средновековния обект „Под ямача” при с. Овчарци, община Раднево

2010 спасителни разкопки на обект „Гриндур-запад-2” при с. Антимово, община Видин


Научни публикации (излезли от печат)


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн