BG / EN
проф. д.и.н. Иван Йорданов

Адрес: Филиал на НАИМ при БАН, 9701 Шумен, ул. Ген. Тошев 4
Телефон: + 359 54 63217

Образование и допълнителна квалификация

1989 - 2002 , Стипендиант в Центъра по византинистика към Харвардския университет

2004 - 2005 Дъмбъртън Оукс (Вашингтон)

1998 Стипендиант в Института по византинистика във Виена

1993 Стипендиант в Хебърдън Коин Рум (Оксфорд)

1992 доктор на историческите науки

1978 доктор по история (кандидат на историческите науки)

1972 магистър по история, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”


Чужди езици

Английски, руски, френски, немски, гръцки – писмено и говоримо

Класически езици старогръцки


Сфера на научните интереси

средновековна нумизматиката и сфрагистика; науки за държавните знаци и символи през средновековието


Научни публикации

1. Редки византийски монети.- Нумизматика, 3, 1973, 11-14.

2. Няколко необнародвани колониални монети от музея н Нова Загора.- Нумизматика, 4, 1973, 1-3.

3. Тракийски монети – подражания на тетрадрахмите на Маронея.- Нумизматика, 3, 1974, 1-4.

4. Монетосеченето на Константин Асен (1257-1277).- Нумизматика, 4, 1974, 1-6.

5. Колективна находка на византийски корубести монети от с. Овчарци, Сливенски окръг.- Археология, 1, 1975, 61-67.

6. Препечатани византийски монети.- Нумизматика, 2-3,1975,11-18.

7. “Чужди” монети в паричния пазар на средновековния Шумен (ХIII-ХVв.).- ГМСБ, 1, 1975, 141-152.

8. Монетосечене на Теодор Мангафа – узурпатор във Филаделфия през 1189-1190 и 1204-1208 г. – Нумизматика, 1-2, 1976, 20-28.

9. Колективна находка на корубести монети от с. Кортен, Новозагорско.- Археология, 1, 1976, 61-70.

10. Едностранни златни монети-медальони с името на хан Омуртаг.- Нумизматика, 4, 1976, 18-32.

11. Неиздадени монети на Мицо (Мичо) 1256-1263 г. от Североизточна България.- ГМСБ, 2, 1976, 228-234.

12. За началото на монетосечене в Средновековна България.- Нумизматика, 3, 1977, 3-23.

13. Редки и неизвестни медни монети от ХIII в.- Нумизматика, 4, 1977, 10-24.

14. Монети и монетно обръщение в Източна България от периода 1081-1261 г., канд. дисерт., С., 1978, 330 м.с. и 40 табл.(автреф.)

15. Единични и колективни находки на средновековни монети (ХII-ХIIIв.) от Кърджалийски окръг.- Ахридъ, 1, 1978, 137-153.

16. Монетната реформа на Алексий I Комнин (1081-1118) в светлината на нумизматичните находки от Източна България.- Археология, 1, 1978, 7-12.

17. Българско имитативно монетосечене от началото на ХIII в.- Нумизматика, 3, 1978, 3-18; Векове, 2, 1978, 29-38.

18. Billon Trachea from the First Half of the Thirteenth Century with the Name and Image of St. John of the Baptist.- Numismatic Chronicle, 1979, p. 213.

19. Златни медальони на хан Омуртаг (814-831).- Археология, 2, 1979, 25-33 [ в съавт. с П. Славчев].

20. Византийски фалшиви златни монети (VI-ХI в.).-Нумизматика, 4, 1979, 8-16.

21. Характер на монетната циркулация в средновековните български столици Преслав и Търново.- В Средновековният български град, С., 1980, 229-239.

22. Une trouvaille collective de monnaies du Moyen age (XIII s.) pres du village de Dolna Kabda, dis. de Targoviste.- Byzantinobulgarica, 6, 1980, 173-211.

23. Ранни форми на монетно производство (ХI-ХII в.) в българските земи.- Нумизматика, 2, 1980, 4-16.[ Рец. P. Diaconu, S-au emis monede in Dobrogea bizantina (secolele X-XII). - SCIVA, 3, 1983, 407-412]

24. Оловен отпечатък от матрица за сребърни милиаренсии на Йоан I Цимисхий (969-976).- Нумизматика, 4, 1980, 16-18.

25. Паричното обръщение в средновековна България.- История на финансовата и кредитна система в България, 1, Варна, 1981, 23-36; 61-71; 91-108.

26. Съкровище на билонови монети (ХII в.) от Шуменска крепост.- ГМСБ, 6, 1981, 44-49.

27. Оловен печат на Симеон Метафраст, магистър и логотет от Велики Преслав.- Векове, 1, 1981, 16-19.

28. Sceaux de deux notables byzantins de la fin du XI s.- Etudes Balkaniques, 3, 1981, 92-97.

29. Български монети от Преслав.-МПК, 3, 1981, 9-15.

30. Монетосечене на Мичо Aсен (1256-1263) във Велики Преслав.- Нумизматика, 4, 1981,21-42.

31. Малък Преслав или Преславец Х-ХI в. по сфрагистични данни.- В България 1300, 2, С., 1982, 335-340.

32. Etablissement administrativ a Preslav aux X-XI s.- Actes XVI Intern. Byzant. Kongress.-JOB, 32.2, 1982, 35-44.

33. Печати на Леон Саракинопул от Велики Преслав.- Археология, 1982, 1, 12-23.

34. Монетите от Чиракман.- Сборник ” Чиракман-Карвуна-Каварна”, С., 1982, 56-59.

35. Монетосечене на българските владетели от Добруджа (втора половина на ХIV в.).-В Средновековна България и Черноморието, Варна, 1982, 119-131.

36. Още веднъж за монетите на Теодор-Петър.- Нумизматика, 4, 1982, 17-25.

37. Средновековно българско монетосечене.- Нумизматични публикации, С., 1982, 14-25.

38. Кой български град е бил наречен Теодоропол? – Векове, 1983, 1, 58-63.

39. Монетите от Преславското съкровище.- Нумизматична информация, С., 1983, 8-11.

40. Нови данни за Преслав в края на Х в.- Преслав, 3, 1983, 104-114.

41. Неиздадени византийски печати от Силистра (I).- ИНМВ, 19, 1983, 97-110.

42. Sceau et inscription de Gregoire Kourkouas – duc de Philippopolis.- Etudes Balkaniques, 1, 1983, 103-107.

43. Моливдовули на стратези на Преславица от ХI в. – Нумизматика, 1984, 1, 5-12.

44. Моливдовули на Дамян Добромир, дук на Тракия и Месопотамия.- ИНМВ, 20, 1984, 99-105.

45. Монети и монетно обръщение в средновековна България 1081-1261 г., С., 1984, изд.” Наука и изкуство”253 с., 39 табл. и 4 карти.

[ Рец. K. Docev, Important contribution a l'etudes la numismatique medievale.- Etudes Balkaniques, 3, 1986, 122-125; M. Salamon, Wiadomosci numizmatycne, 4(122), 1987, 252-254]

46. Molybdobulles de Boris Mihail (865-889) et de Simeon (893-913). – Etudes Balkaniques, 4, 1984, 89-93.

47. Srednowieczne panstwo Bulgarskie (VII-XIV w.) w swietle danych numismatycznych.-Balcanica Posnanensia, Poznan, 1,1985, 19-31.

48. Неиздадени византийски печати от Силистра (II).- ИНМВ, 21, 1985, 98-107.

49. Монети от разкопките на външните крепостни стени на Велики Преслав.- В Плиска-Преслав, 4, 1985, 207-215.

50. Нов моливдовул на Никита Карики – дук на България.- Векове, 4, 1985, 64-68.

51. Управители на Филипопол през Х-ХI в.- Юбилеен сборник Пловдив, 1985, 164-172.

52. Molybdobulles novelements decouvert de Basile Apokapes. – Etudes Balkaniques, 1, 1983, 103-107.

53. Новооткрити моливдовули на Борис и Симеон.- Нумизматика, 4, 1986, 27-31.
54. Още веднъж за златните монети на Сермон стратилат.- Сб. в чест на Й. Юрукова, С., 1986, 37-38.

55. Les sceaux de deux chefs militaires byzantins trouves a Preslave le magistros Leon Melissenos et le patrice Theodorokan.- Byzbul., 8, 1986, 183-189.

56. Моливдовули на Алексий Комнин, намерени в българските земи.- Нумизматика, 1, 1987, 12-19.

57. Съкровище от византийски перпери от с. Пайдушко, Търговищки окръг.- Археология, 1, 1987, 27-38 [в съавт. с Г. Гинев].

58. Dobrudja (491-1092 ) – selon les donnes de la numismatique et de la sphragistique.- Dobrudza, 1987, 182-207.

59. La strategie de Preslav aux X-XI siecles – selon les donnes de la sigillographie.- SBS, 1, 1987, 89-97.

60. Матрици за печати на средновековни български владетели Х, ХIII и ХIV в.- Втори международен конгрес по Българистика, 6, София, 1987, 668-677.

61. Страници от историята. Печатите в средновековна България, С., 1987, изд. Народна младеж, бил. “Ключ” [ рец. Пл. Павлов, Векове, 6, 1989,85-88].

62. Имената на селищата в средновековна България според данните на сфрагистиката.- Труды V международного конгреса по славянской археологии, III.2, Москва, 1987, 126-139.

63. Quelques nouvelles donnes sur l’administration byzantine au Bas-Danube ( fin du X-XI s).- Serie Byzantina Sorbonensia, 7, Paris, 1988, 119-127 [ в съавт. V.Tapkova-Zaimova].

64. Неиздадени византийски печати от Силистра (III).- ИНМВ, 24, 1989, 88-104.

65. Византийски оловни печати от музея в Нова Загора.- ИМЮБ, 11, 1989, 37-44.

66. Болгария и Византия на Нижнем Дунае в конце Х века (по данным сфрагистики).- Balcanica Posnanensia, 2, Posnan, 1989, 79-86.

67. Още веднъж за моливдовулите на Йоан Багатур.- Проблеми на прабългарската история и култура, Шумен, 1, 1989, 390-399.

68. Mise au jour d’un monnayage hyperpere byzantin de la premiere moitie du XIII s.- Etudes Balkaniques, 4, 1989, 101-107.

69. Непубликувани византийски оловни печати от Созопол в колекцията на НИМ.- ГНИМ, 8, 1989, 79-85.

70. Molybdobulles de domestiques des scholes du dernier quart du X s. – SBS, 2, 1990, 203-213.

71. Le molybdobulle du vestes Jean Aaron.- Paleobulgarica, 1,1990, 106-110.
72. Моливдовул на константинополския патриарх Макарий, намерен в мелник.- Векове, 1, 1990, 16-19.

73. Моливдовули на Писота вардарий.- ГСУ, център”Иван Дуйчев”, 1, 1987 [ 1990 ], 67-71.

74. Нумизматичната колекция на архелогическия музей Балчик – исторически извор за историята на града и околностите му.- Сб. Балчик – древност и съвремие, Балчик, 1990, 49-56.

75. Средновековни сфрагистични материали от колекцията на Историческия музей на град Балчик.- Сб. Балчик – древност и съвремие, Балчик, 1990, 49-56.

76. Сфрагистични паметници на ранната българска държава.- Проблеми на прабългарската история и култура, Шумен, 2, 1991, 36-43.

77. Новооткрит моливдовул на деспот Константин Дука Палеолог.- ИМЮБ, 13, 1991, 47-53 [в съав. с Д. Драганов].

78. Византийски оловни печати от долното течение на Тунджа и Марица.- Сб. Марица-Изток, 1, 1991, 125-139.

79. Непубликувани оловни византийски печати от Хасковско (I).- Археология,1, 1991, 44-56 [ в съавт. с Д. Аладжов].

80. Корпус на византийските печати от България. Докторска дисерт., С., 1992, 851 м.с. и 50 табл.(автреф.)

81. Още веднъж за булотириона от археологическия музей в София.-ГНМ, VIII, 1992, 387-393.

82. Византийски оловни печати от Плиска.- В Плиска-Преслав, 5, 1992, 281-301.

83. Средновековни монети и печати от Мадара.- В Мадара, 3, 1992, 201-211.

84. Печат на Филотей, синкел и митрополит на Евхаита, ръководител на дипломатически мисии в България.- Приноси към българската археология, I, 1992, 120-125.

85. Печатите на комеркиарията Девелт, Поселищни проучвания, 1992, 2, изд.Диос, С., 1992, 88 с., и 15 табл.

86. Печати на архиереи на Дръстър от ХI век.-Добруджа, 2, 1992, 163-168.

87. Монетите и печатите от разкопките на средновековния манастир в кв. ” Веселчане” – Кърджали.- РП, 24, 1992, 101-107.

88. Sceau d’archonte de ПATZINAKIA du XI siecle.- Etudes Balkaniques, 2, 1992, 79-82.

89. Берое (Х-ХII в.) – според данните на сфрагистиката.- ИМЮБ, ХV, 1993, 57-79.

90. Unpublished Byzantine Seals from tje village of Zlati Voyvoda.- SBS, vol III, Washington, 1993, pp. 69-84.

91. Още веднъж за моливдовулите на Георги – архиепископ на България.- Преслав, 4, 1993, 315-323.

92. За култа към св. Георги (Кпхресйьфзт) според данните на някои византийски печати.- Приноси към българската археология, II, 1993, 166-170.

93. Нов анонимен печат на български владетел от IХ в.- B Плиска-Преслав, 6, 1993, 127-132.

94. Печатите на Преславските владетели (893-971), С., 1993, изд. Св. Георги Победоносец, 47 с и 13 табл.

95. Печатите на Преславските владетели (893-971). Addenda et corrigenda.- Преслав, 4, С., 1993, 201-209.

96. Печатите от стратегията Преслав (971-1088), С., 1993, изд. СУ “Св. Климент Охридски”, 266 с. и 47 табл.[рец. D. Stoimenov, Etudes Balkaniques, 4, 1994, 193-195; W. Seibt, BZ, 1995, 2,.] Oikonomides, N. A propos de la premiere occupation byzantine de la Bulgarie (971-ca 986), Melanges offerts a Helene Ahrwiler, Serie BYZANTINA SORBONENSIA -16, Paris, 1988, 581-589; Frankopan, P. The Workings of the Byzantine Provincial Administration in the 10th – 12th Centuries The Example of Preslav, Вyzantion, LXXI, 2001, 1, 73-97.

97. Анхиало според данните на сфрагистиката.- Археология, 3,1993,36-51.

98. Новооткрит печат на протонобелисима Алексий Сиаус.- ГНАМ, IХ, 1993, 219-223.

99. Възникване и утвърждаване на царската институция в средновековна

България [според данните на сфрагистиката].- Сб. Етническият проблем и националния въпрос в България, Пловдив, 1994, 95-11.

100. Бронзов пръстен печат (V-VI в.) от калето до село Ковачевец.- Сб. Попово в миналото, Варна, 1994, 22-27.

101. Новооткрит моливдовул на Никифор Декан – куропалат, дук и анаграф на Ниш от колекцията на НИМ.- ГНИМ, Х, 1994, 75-79.

102. Византийски печати със славянски имена (IХ-Х в.), намерени в България.- Сб. Нумизматика, Велико Търново, 1994, 62-68.

103. Средновековният Ветрен на Дунав, Шумен, 1994, 96 с. и 26 табл. [в съавт. с Г. Атанасов].

104. Нови данни за историята на Месемврия през втората половина на ХI в.- Сб. в чест на акад. Димитър Ангелов, С., 1994, 281-287.

105. Името на Преслав в документалните източници. B Плиска-Преслав, 7, 1995, 71-81.

106. Печати на чужди владетели, намерени в Преслав.- Сб. 1100 години Велики Преслав, Шумен, 1995 г., 140-154.

107. Medieeval Plovdiv, According to the Sphragistic Data.- SBS, vol IV, Washington, 1995, 111-138.

108. Акламации към Симеон I Велики (893-927) според текста от неговите печати.- Сб. Епископ-Константинови четения, 2, Шумен 1995, 228-234.

109. The Byzantine Administration in Dobrudza (X-XII c.). According to Sphragistic Data.- Довруджа, 12, 1995, 204-223.

110. Неиздадени византийски оловни печати от Силистра, [IV]- ИНМВ, 43, 1992 [1996] 229-245.

111. Новооткрит моливдовул на вестарха Георги Кедрин, датиран в последната четвърт на ХI в.-ИИМШ, 8, 1993 [1996], 302-308.

112. Печати на архиереи на Велбъжд от ХI в. – Сб. в чест на акад. Йорданов Иванов, Кюстендил, 1996 г.

113. Средновековни български печати с титула багатур. – Проблеми на прабългарската история и археология, 3, Шумен, 1997, 354-363.

114. Печати на потомците на цар Иван Владислав (1016-1018) във Византия.- Археология, 4, 1996, 7-22.

115. Печатите на Василий Апокап от втората половина на ХI в. – Нумизматика и сфрагистика, IV, 1995-1997, 106-114.

116. Печати на управители на етнически общонсти във Византия (VIII-ХI в.).- Общото и специфичното в балканските култури до края на ХIХ век., С.,1997, 151-156.

117. Byzantine Presence in Dobrudja from the Seventh to the Tenth Centuries. According to Sphragistic Data.- Miscellanea Bulgarica, 11, Wien, 1977, 35-39.

118. Печати на Йоан Кеген магистър и архонт на Печенегия (1050-1051).- Нумизматика и сфрагистика, 1, 1998 г., 96-102.

119. Печати на византийски севасти от територията на България. – Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998 г., 6-49.

120. Средновековният Ахтопол (VI-ХII в.) според данните на нумизматиката и сфрагистиката. – Нумизматика и сфрагистика, 2, 1998 г., 67-89.[ в съавторство с Н. Койчев и В. Мутафов]

121. The Preslav Corpus of Byzantine Seals, Veliki Preslav, 1998, 25-28.

122. Нов печат на Симеон І Велики (893-927).-Старини, 1, 1999, 101-106.

123. Zwei Zunfttypare des 17. Jahrhundert aus dem Attergau.- Mitteilungen des Institut fur Osterreichische Geschichtsforchung, Wien, 1999, 147-150.

124. Печат на Теофилопул ( ХIII в.) намерен в Търново.- ИИМВТ, ХIV, 1999, 183-188.

124.Неизвестен византийски императорски печат от ХIII в.-Нумизматика и сфрагистика, 1, 1999, 91-95

125. Средновековни сфрагистични материали от Новозагорско.- В Археологически и исторически проучвания в Новозагорско, Нова Загора, 1999, 170-180.

126. Печати на Йосиф Вринга, намерени във Велики Преслав.- Трудове на катедрите по История и Богословие към ШУ, 3, 1999, 51-57.

127. Печати на византийски сановници от арменски произход, намерени в България.- Античная древность и средние века, 31, Екатеринбург, 2000, 123-156.

128. Монети и печати от Плиска 1899-1999 г.- Плиска-Преслав, 8, 2000, 135-167.

129. Византийски комеркиарии за България (681-971). – В Договори, хора, съдби, (Зимни понтийски четения ) на ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, 2000, 17-25

130. Печат на първия Асеневец.- ИИМВТ, ХV-XVI,2000-2001, 192-201.

131. Нови находки на византийски печати IХ-Х в. от Велики Преслав”- Преславска книжовна школа, 5, 2001, 113-121.

132.Печати и монети от “Голямата базилика”- Архиепископията – манастир в Плиска, С., 2001, 219-227.

133. Печат на монаха Арсений Тцамблак , намерен в България- Трудове на катедрите по История и Богословие към Шуменския университет, 4, 2001,40-45

134. Корпус на печатите на средновековна България, С.2001, изд. Агато, 202 с.

135. Byzantine Lead Seals from the Stronghold near Dobri Dol, Plovdiv, Region. – RN, 157, 2001, 443-469.

136. Византиски военно-административни учреждения в Созопол през IХ в.-Юбилеен сборник в чест на проф. Д. Овчаров, Велико Търново, 2002, 77-83.

137. Византийски печати с името на Силистра.- 100 години исторически музей Силистра, 2002, 80-91.

138. Byzantine Lead Seals from the Village of Melnitsa (district of Elkhovo, Bulgaria).-SBS, 7, 2002, 21-57.

139. Preslav.- The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century. Dumbarton Oaks Studies, XXXIX, Washington, D.C., 2002, 667-671.

140. Печатите на Леон Дрим и византийската администрация в българските земи през ХІ в.- Сборник в чест на проф. Иван Божилов, С., 2002, 145-150.

141. Мисия на византийския монах и презвитер Антоний в Средновековна България през IХ в.- Античная древность и средние века, 33, Екатеринбург, 2002, 80-85.

142. Corpus of the Byzantine Seals from Bulgaria”, volume 1 The Byzantine Seals with Geographical Names, Sofia, 2003.

143. The katepano of Paradounavon according to the Sphragstic Data.-SBS, 8, 2003, 63-75.

144. Печати на императорската фамилия Комнини-Ангели (1081-1203) от територията на днешна България.- Плиска-Преслав, 9, 2003, 26-59.

145. Моливдовули на Писота вардарий (ІХ-Х в.), намерени в България.- Сборник в чест на проф. Веселин Бешевлиев, С., 2003, 310-315.

146. Печати на Нестор – бунтовникът от Паристрион”.- Сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, Велико Търново, 2003,

147. Печати на византийски куропалати, намерени в България.- Античная древность и средние века, 34, Екатеринбург, 2003, 239-264.

148. Печати на комеркиарията Девелт. Addenda et Corrigenda.- Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие (Acta Musei Varnensis, II), Варна, 2004, 230-246.

149. Печати на Григорий магистър на българите през Х век .-Civitas Divino-Humana. В чест на професор Георги Бакалов, София, 2004, 507-513

150. Византийската администрация в Плиска през ХI век.- Трудове на катедрите по История и Богословие към ШУ, 5, 2004, 194-202.

151. Печатите на архиепископия България (1018-1185).- В Сфрагистика и история культуры. Санкт Петербург (Эрмитаж ), 2004, 67-78.

152. Корпус на печатите на средновековна България, Addenda et Corrigenda.-Нумизматика и Епиграфика, 1, 2004,

153. Печати на византийски логотети на дрома (829-971), намерени в България.- Плиска-Преслав, 10, 2004, 287-301.

154. Печати на византийски сановници от западен произход (ХІ-ХІІ в.), намерени в днешна България.- Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика, 1, 2004, 181-201.

155. Печати на нобелисими и протонобелисими, намерени в България.- Античная древность и средние века, 36, Екатеринбург, 2005, 104-127


Преподавателска дейност

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” професор по дисциплините “История на Византия” и “Средновековна нумизматика и сфрагистика”

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” хоноруван професор по “Средновековна сфрагистика”

ВСУ “Черноризец Храбър” хоноруван професор по “Средновековна нумизматика и сфрагистика”

Научен ръководител на 2 редовни и 1 задочен докторант към катедра “История” на Шуменския университет


Участие в научни форуми

2005 Международен симпозиум Byzantine numismatics in Bulgaria 1965-2005 – Оксфорд

2003 VІІІ Международен симпозиум по византинистика и сигилография – Берлин

2001 ХХ Международен конгрес по византинистика – Париж

1998 Подготовка и ръководство на VІ Международен симпозиум по византинистика и сигилография – Велики Преслав

1993 ІV Международен симпозиум по византинистика и сигилография – Виена

1991 ХVІІІ Международен конгрес по византинистика – Москва

1988 ІІ Международен симпозиум по византинистика и сигилография – Атина

1986 ХVІІ Международен конгрес по византинистика – Вашингтон

1981 Ð¥VІ Международен конгрес по византинистика – Виена


Участие в редколегии

Нумизматика, епиграфика и сфрагистика главен редактор
Плиска-Преслав член на редколегията

Преслав член на редколегията

Studies in Buzantine Sigillography член на редколегията


Членство в научни организации

Член на Международната асоциация по визанатийска сфрагистика


© 2017 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн