BG / EN
Начало » Контакти » Азбучен лист на служителите » проф. д-р Дочка Владимирова-Аладжова
проф. д-р Дочка Владимирова-Аладжова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София

Образование и допълнителна квалификация

2008 - 2005 специализация в RGZM-Майнц, Германия

2004 специализация “Арт мениджмънт”, САЩ

1987 доктор по история (кандидат на историческите науки); тема на дисертацията Монети и монетна циркулация в провинция Мизия Втора 395-491 г.

1976 магистър по история, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”


Чужди езици

Английски, немски, руски


Сфера на научните интереси

Нумизматика; археология; късна античност; ранна Византия


Археологически разкопки и проекти

Тракийски некропол при с. Кълново; западна крепостна стена Плиска; манастирски комплекс от ІХ в. при с. Хан Крум, Шуменско (зам.-ръководител), Шуменска крепост, Несебър, Велики Преслав и др.


Рецензии

Иван Йорданов. Печатите от стратегията в Преслав /971-1088/, С., 1993, В ИИМШ, VІІІ, 1993, 3.

К. Кисьов, И. Прокопов, К. Дочев. Нумизматичното богатство на Археологическия музей – Пловдив. Старини, 1999, 1, с. 116.

Весна Радиh. Byjadin Иванишевиh. Византиjски новац из Народног музеja у Београду. Београд, 2006. – Археология, 2006, 1-4, 265-267.

В памет

In memoriam. Вера Антонова (1917-2002), Археология, 2003, 1, 73-75.


Преподавателска дейност

2012 лекции „Нумизматика”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

2012 лекции „Антична нумизматика”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

2000 - 2003 лекции по Музейно дело, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

2000 - 2006 специализиран курс за докторанти по Музеология, НБУ

1996 - 2006 лекции “Късноантично монетосечене”, НБУ

1993 - 2000 лекции и семинарни упражнения по Антична нумизматика, Шуменски университет „Константин Преславски”

1996 - 2001 лекции “Увод в нумизматиката”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

1996 - 2001 лекции по Музейно дело, Шуменски университет „Константин Преславски”


Музейна дейност

2006 Испания

2001 Австрия, Испания

1989 Унгария


Участие в редколегии

Главен редактор на

От 2003 Годишник на Националния археологически музей

1999 - 2003 Археологически открития и разкопки

1995 - 1996 Известия на РИМ Шумен

Член на редакционни колегии

2009 Сборник в памет на проф. В. Велков

От 2000 Нумизматика, сфрагистика и епиграфика

1993 - 2001 редколегията на Нумизматика и сфрагистика

1990 - 1996 Годишник на музеите от северна България


Членство в научни организации

Oт 2006 зам.-председател на УС на БИД

От 1999 член на НС на НАИМ-БАН


Участие в български и международни научни проекти

2006 - 2008 Ръководител на българо-английски проект „Снабдяването с метал на късноримската монетарница в България” – Археологически институт към Университетски колеж, Лондон

Избрана библиография

Към въпроса за античните монети през Средновековието (по археологически данни) – ВСб.”Втора национална конференция на младите историци”, ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”, 1979, 75-82.

Новопостъпил бронзов печат от Преслав, Нумизматика,1979,4, 3-5. (съавт.) Археологически разкопки на Шуменска крепост през 1978, АОР,6.,1979, 133-135. /съавт./

Две находки на антични монети от Шуменски окръг, Нумизматика,1980, 2, 23-27.

Находка на римски денари от село Риш, окръг Шуменски, ГМСБ,1981, VІ, 11-32.

За ролята и мястото на античните монети в ранното българско средновековие, В Сб. ”Проблеми на културното наследство”, С., 1981, 171-179.

Средновековни български монети от Шуменска крепост, ГМСБ, VІІ, 1981, 95-105.

Нови археологически разкопки при с. Хан Крум, Шуменско, ГМСБ, VІІ, 1981, 65-77. (съавт.)

Принос към монетната циркулация на Шуменска крепост ХІІІ-ХІV в., Векове,1983, 1-2, 62-66

Живот, отдаден на археологията и музейното дело, ГМСБ, Х, 1984, 25-32.

Тракийското наследство на Шуменска крепост, ГСУ ИФ, ІХХVІІ, 2, 1984, С., 1985, 25-31. (съавт.)

Принос към археологическата карта на Шуменски окръг, ГМСБ, Х, 1984, 25-32.

Екзагии от Долна Мизия, Нумизматика, 1985, 1, 22-31.

Ранновизантийски екзагии – предназначение, функции, система, В”Юбилеен сборник на възпитаниците на ИФ на ВТУ”, І, 1985, 151-158.

Връзките на средновековния град Шумен със столицата Царевград-Търнов през ХІІІ-ХІV в., В ”Велико Търново 1185-1985”, С., 1985, 47-58. (съавт.)

Контрамарка на Галба върху монета на Нерон, Нумизматика, 1986, 2, 36-39.

Две монетни съкровища на късноримски монети от Шуменски окръг, Нумизматика, 1986, 4, 14-22.

Монетна циркулация на Шуменска крепост през V в., В ”Доклади по нумизматика, сфрагистика и медалистика”, С., 1986, ІІ, 19-25.

Нови данни за търговията на късноантичното селище при с. Войвода, Шуменско, ГМСБ, ХІІ, 1987, 21-28. (съавт.)

Монети и монетна циркулация в провинция Долна Мизия 395-491 г. Автореферат към кандидатска дисертация. С.,.1987.

Находки печатей из ранносредновековного Шумена, Труды пятого международного конгресса славянской археологии, Москва, 1987, ІІІ, 41-44.

Някои наблюдения върху медните монети от V век в провинция Долна Мизия, ГМСБ, ХІІІ, 1987, 73-78.

Късноантично монетно съкровище от Марцианопол, Нумизматика, 1988, 4, 14-20.

Късноантични златни монети от Шуменска крепост, ГМСБ, ХІV, 1988, 37-43.

За някои варварски нападения в земите около днешния Шумен през V век (по нумизматични данни), ГМСБ, ХV, 1989, 64-67.

Монетно съкровище от ХVІІІ и началото на ХІХ век, ГМСБ, ХVІ, 1990, 51-59.

Нумизматичното богатство на музея в Шумен, В Сб. ”Проблемы археологии Северного Причерноморье”, ІІІ, Херсон, 1990, 33-36.

Монети от Пауталия в нумизматичната колекция на музея в Шумен, ИИМК, ІІІ, 1991, 79-85.

Непубликувани антични монети от Мадара, Мадара, ІІІ, 1992, 191-201.

Съкровище от медни византийски монети от VІ век, ИИМШ, VІІ, 1992, 73-93.

Златно монетно съкровище от V век, Нумизматика и сфрагистика, 1993, 24-29.

Еталони-тежести от фонда на музея в Мадара, ИИМШ, VІІІ, 1993, 62-71.

Неизвестни до сега монети-фуре, ИИМШ, VІІІ, 1993, 213-218.

За античните корени на една традиция при женитба. В ”Епископ-Константинови четения”, ІІ, 1995, 234-238.

On the Problem of the Coin Circulation in Dobroudja During the 2-nd – 1-st Centuri B.C.Numismatic and Sphragistic contributions to Ancient and Medieval Histori of Dobruoudja. – Dobroudja, 12, 1995.

Принос към най-старата история на Шумен. – ”Епископ-Константинови четения”, ІІІ, 1996, 86-89.

Control Measures from the Late Antiquity. – Archeologia Bulgarica, 1997, 1, 19-25.

Варварските нашествия в провинция Долна Мизия през V век (по нумизматични данни). – Нумизматика и сфрагистика, ІV, 1995-1997, 81-93.

Паричните отношения по Долни Дунав през V век. – Трудове на катедрите по история и богословие в ШУ “Епископ Константин Преславски”, 1997, 60-67.

Вацлав Добруски и българската история. В “Чехи в България и българи в Чехия. Етносоциални и културноантропологични модели. Литературоведски и лингвистични аспекти”, Шумен, 1998, 292-297.

Още за варварските имитации в монетното обръщение през VІ век. – Нумизматика и сфрагистика, 1998, 1, 70-75.

Нумизматични данни за крепостта Стана, Шуменско през ранновизантийската епоха. – Трудове на катедрите по история и богословие в ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 1998, 25-28.

Numismatic Evidence about the Intensity of Barbarian Invasions into the Provinse of Lower Moesia during the 5 th Century, Stephanos Nomismatikos (Edith Schonert-Geiss zum 65. Geburtstag) Berlin, Akad.Verl., 1998, 643-649.

Редки монети от музея в Шумен. – Археологически вести. 1998, 1, 6-10.

Монетна колекция на Исторически музей – Шумен. Монети и монетни съкровища ІІ-І в. пр. Хр. Нумизматика и сфрагистика, 1999, ІІ, 13-67. (съавторство)

Counter-marked Roman coins from Lower Danube. – Macedonian Numismatie Journal, 1999, 3, 45-51.

Две сребърни монети на Ахеменидите. – Археологически вести, 1999, 1, 9-10.

Новооткрити римски монети с контрамарки. – ГДА-НБУ, С. 2000, ІV-V, 235-240.

Редки сребърни монети от ІV в. от фонда на ГИМ-Шумен. – Нумизматика и сфрагистика, VІІ, 2000, 1, 81-85.

Antique and Medieval Subaerati Coins. – Macedonian Numismatic Journal, 2000, IV, 45-49.

Рядък солид на император Лъв І. – Нумизматика и сфрагистика, VІІ, 2000, 2, 16-18.

Seal of the Bulgarian King Boris-Mihail. In Treasures of Christian Art in Bulgaria. S., 2001, p. 139.

Монети и монетна циркулация на селището в м. Хисарлъка край Сливен. – РП ХХVІІІ, София, 2001, 97-115.

Новооткрита стъклена екзагия. – Нумизматика и сфрагистика, VІІІ, 2001, 1-2, 42-46.

Непознат вид монета-фуре от Копривлен. – ИНМБ, ІV, 2002, 200-203.

Монетното богатство на Карнобатския край. В История и култура на Карнобатския край, ІV, 2002, 270-273.

Картината на монетното обръщение в Шуменска крепост през късната античност. В Римският и късноантичният град., С, 2002, БАН, 375-377.

Християнски символи и синкретични образи върху късноантични монети. В Крипто-християнство и религиозен синкретизъм на Балканите. 2002, С., 39-42.

The Coin Finds from Koprivlen. Roman and Byzantine Coins. Koprivlen, 1, 2002, 259-273, 433-436.

За един вид монети в античността и средновековието. В Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. ВТ, 2003, 125-128.

Историческата съдба на крепостите при Стан и Войвода V-VІІ век (по нумизматични данни).- Плиска-Преслав, 9, 116-121, 2003.

Изображението на лъв върху монети и други късноантични паметници. В Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов, ВТ, 2003, 311-313.

Шуменска крепост. В Римски и ранновизантийски градове. С., 2003.

Провинциите Крайбрежна Дакия и Мизия Втора в светлината на монетните находки отV век. – Нумизматика и епиграфика. I, 2003, 83-95.

Seltene Мunzen aus der Festung von Sumen. Von Domica bis Drама. Sofia, 2004, 267-271.

Бронзова монетна находка IV-V в. От с. Брестовица, Пловдивско. (Предварително съобщение). – Годишник на Археологически музей Пловдив. 2004, IX/2, 232-243.

Монети от разкопките на раннохристиянската гробница пред базиликата “Света София” –София през 2003 г. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика. 2004, 1 87-93.

Непубликувани монети от I в пр. Хр.-I в сл. Хр. от Североизточна България. В Земите на България люлка на тракийската култура. II, София, 2005, 238-243.

За произхода на късносредновековна бронзова матрица от Шуменската крепост. – Археология, 2004, 3-4, 69-72.

Съкровище от Старо село, Тутраканско. – Нумизматика и сфрагистика, ІХ, 2002-2003, 28-35.

Златен пръстен с надпис от с. Стан, Шуменско. In Acta musei varnaensis. ІІІ/2, Варна, 2005, 241-245.

Колективни монетни находки ІV-VІ век от района на Средна Места. В Spartacus, ІІ, В.Търново, 2006, 57-60.

The Museum as an Institution. InNational Museum of Archaeology. 100 National Museum of Archaeology from opening of the First Exibition. Sofia, 2006, 9-14.

Numismatic Collection. InNational Museum of Archaeology. 100 National Museum of Archaeology from opening of the First Exibition. Sofia, 2006, 50-52.

Съкровището от Везенково и белезите за богатство през късната античност. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2006, 3, 159-172.

Аnello-sigillo di Kalojan XIII-XIV sekolo. In Tesori della Bulgaria. Dal neolitico al Medioevo. Roma, 2006, 96.

Монета – фуре на императора Констанций ІІ. – Нумизматика и сфрагистика. 2004-2005, 26-27.

За най-голямото монетно съкровище от V век на юг от Балкана. В Тракия и Хемимонт ІV-ХІV в. Варна, 1, 2007, 112-119.

A Fifth Century Coin Hoard Nearby the Village of Staro Selo, Tutrakan Region. In The Lower Danube in Antiqity /VІ C BC – VI C AD/, Sofia, 2007, 315-320.

Münzen und Münzprägung auf dem Gebiet des heutigen Bulgarien vom 5. Jahrhudert v. Chr. bis zum 5. Jahrhundert n. Chr. In Die alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker . Basel. 2007., 99-105.

Монетната циркулация в селището Хисарлъка край Сливен. – Археология, 2006, 1-4, 187-190.

За ранновизантийските стъклени екзагии от България. – Археология, 2007, 1-4, 150-161.

About the Early Byzantine Glass Exagia from Bulgaria. In; Miscellanea Numismatica Antiquitatis – In Honorem septagenarii magistri Virgilii Mihailescu- Birliba oblate. Bucuresti, 2008, 239-250.

Непубликувани екзагии от античната Германия и тегловните стандарти пред V-VІІв. В Юбилеен сборник 100 години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007). Шумен, 2008, 343-352.

Екзагии от шест унции от България. В Югоизточна Европа през Античността VІ в. пр. Хр. – началото на VІІ в. сл. Хр. Studia in Honorem Aleksandre Dimitrova-Milcheva. София, 2008, 524-531.

The numismatic collections and the museums in Bulgaria – past and present. – XV Annual Meeting of ICOMON, Utrecht 2008, Money Museums and the Flow of Information. Тежести еталони от антична Рациария. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 2008, 4, 145-156.

Златни монети на Филипик Вардан. В Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova. София, 2009, 59-62.

Късноантичната крепост при село Войвода (Динея?) Шуменско. – Римски и ранновизантийски селища в България, 3, София, 2009, 122-135.

Сол, пипер и … археология. София, 2009.

Златни монети на Анастасий ІІ (713-715). В Eurica. In Honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 141-146.

Контролната функция на византийската държава във финансите и търговията през V-VІІ в. В Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Пловдив, 2009, 176-187.

Златните монети на императриците от V век. В „България, земя на блажени …” In Memoriam Professoris Iordani Andreevi. Велико Търново, 2009, 110-123.

Златни монети на император Лъв ІІ. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, V, 2009, 133-138.

Паричният номинал семис през V век. В Сборник в памет на професор Велизар Велков.София, 2009, 457-461.

Непубликувани средновековни тежести – еталони (екзагии) от България. – ИИМКн, т. ХV, В. Търново, 2010, 159-166. ISSN 0861-4342

За монетната циркулация в Урдовиза. В Великотърновският университет «Св. Св. Кирил и Методий» и българската археология, 1, В. Търново, 2010, 679-683. Metrological Data as Projection Cultural – Historical Process. In Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhabinsel. Sofia, 2011, 453-460.

Средновековни тежести -еталони (екзагии) от България. – Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V. Stephanos Archaeologios in honorem Professoris Stephcae Angelova. София, 2010, 679-694.

Похлупачетата за териак от България. – Археология, 2011, 1, 114-120.

Един особен поглед към установяването на християнството по българските земи. В Сб. „ Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по археология и културен туризъм „Пътуване към България”, Шумен, 14-16.05.2010 година. Шумен, 2011, 78-86.

Рядък сестерций на Британик (предварително съобщение). – Археология, 2011, 2, 110-117. Златни монети на Леонтий ІІ (695-698). ИНАИ, ХL, In Honorem Professoris Димитър Овчаров. София, 2012, 239-244.

Lid for Theriac Drug Jarss from Melnik (Southwest Bulgaria). In HPAKΛEOYΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Studia in honorem Iliae Prokopov sexagenario ab amicis et discipulis dedicata.more. Sofia, 2012, 641-648.


Ръководство на докторанти

2008 - 2012 Алена Георгиева Тенчова, д-р


© 2023 Национален археологически институт с музей при БАН | Уеб дизайн